Hoppa över navigering
 • § 99

  Val av justerare

 • § 100

  Ändringar i föredragningslistan

  • Johan Mattsson, samhällsplanerare. föredrar resultatet av förstudien gällande  grindskolan 1 och folkparken mfl. i Norrtälje stad. Förstudien har arbetat utifrån tre scenarion där man antingen ska bygga en ny skola i södra eller norra delen av grindfältet alternativt bygga om befintlig skolor. Då förstudien visade att ombyggnation av befintlig byggnader var klart billigare arbetar projektet vidare utifrån inriktningen att bygga om skolorna. 
  • Johan Jönsson, projektledare, informerar om ombyggnationen av Roslagsskolans omklädningsrum.
  • Markus Walestrand, trafikingenjör, och Erik L'Estrade, trafikplanerare, informerar om delresultatet av förstudien gällande Vätövägen i Norrtälje. 
 • Med anledning av en till Länsstyrelsen i Stockholm inkommen skrivelse från Björknäs–Gummarö samfällighetsförening, har länsstyrelsen begärt att Norrtälje kommun ska yttra sig över skrivelsen. Av skrivelsen framgår huvudsakligen att samfällighetsföreningen önskar att kommunen ska fatta beslut om verksamhetsområde för allmänna vattentjänster för de fastigheter som ingår i samfälligheten. Förvaltningen bedömer att det varken med hänsyn till skyddet av människors hälsa eller miljön finns ett behov av att tillgodose behovet av vattentjänster i ett större sammanhang för den aktuella bebyggelsen inom samfällighetens område.

 • Samhällsbyggnadskontoret i Norrtälje kommun mottog den 14 april 2023 en ansökan om planläggning för del av fastigheterna Svanberga 6:1 och 10:1. Ärendet bedömdes komplett den 25 april 2023 efter att begärd komplettering inkommit. Ett positivt planbesked gavs av Samhällsbyggnadskontoret på delegation den 21 augusti 2023.

  Ansökan om detaljplan avsåg en prövning att utöka skolans kapacitet samt bygga en ny förskola. Tillhörande detta ska även möjligheten att bygga nya klassrum, storkök, matsal, idrott och parkering prövas. En utvidgning av Svanberga skola kommer möjliggöra för skolan att fortsätta ta emot ett stort antal elever både ifrån området och ifrån närliggande områden och tätorter, samt för förskolan att ta in fler förskolebarn samtidigt som förutsättningarna för verksamheterna förbättras. Idag saknar skolan tillagningskök och en matsal av tillräcklig storlek, det har även bedömts att fler undervisningsytor behövs.

  Detaljplanen kommer att hanteras med ett standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

  Bilagor

 • Detaljplanens syfte är att utveckla den befintliga hamnverksamheten på fastigheten Riddersholm 1:8, Kapellskärs hamn. Exploatören är Stockholms Hamn AB. Utvecklingen av hamnen avser främst att möjliggöra för fler uppställningsytor, ytor för omlastning av de gods som kommer med fartygen. Detaljplanen kommer även utreda möjligheterna till ett verksamhetsområde i anslutning till hamnområdet. Var de olika användningarna bäst placeras inom området ska utredas i planarbetet. Detaljplanen kommer att hanteras med utökat planförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Exploatören kommer bekosta planarbetet samt alla nödvändiga utredningar. Projektet bedöms ha goda förutsättningar för att uppfylla mål och krav.

  Bilagor

 • Eftersom det finns återkommande förfrågningar om verksamhetsmark samt att området sedan en längre tid är utpekat som möjligt verksamhetsområde anses området lämpligt för en förstudie. Genom att skapa dessa nya förutsättningar förbättras möjligheterna till arbetstillfällen i norra delen av kommunen som i sin tur ger ökade möjligheter för en förhöjd sysselsättningsgrad och ett befolkningsunderlag för service, skola, omsorg med mera. Mark- och exploateringsavdelningen har i samarbete med kommunens planavdelning och näringsliv och etablering formulerat en kvalificerings-PM för kommande planering för del av fastigheten Skärsta 1:185.

  Processen föreslås hanteras på så sätt att planavdelningen får i ansvar att ta fram en första analys, en förstudie, som utreder hur kommunen kan nyttja aktuell fastighet på ett effektivt sätt som, bland annat, säkerställer goda förutsättningar för långsiktig planering. Efter förstudie arbetar planavdelningen fram ett planförslag med inriktningen att utreda förutsättningarna fram till samrådet. 

  Bilagor

 • Nuvarande Skarsjö förskola kan ta emot maximalt 90 barn. Byggnaden har uppnått sin tekniska livslängd och rivs för att ge plats åt den nya förskolan. Skarsjö nya förskola projekteras för att kunna ta emot 120 barn och uppförs på samma plats som den nuvarande förskolan ligger på. Förskolan beräknas stå klar till höstterminen 2026.

 • Beslut om att anslå medel för ny värmecentral på Frötuna skola den 14 mars 2016 i kommunstyrelsen, § 43. Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 7 000 tkr. Slutkostnaden slutade på 6 410 tkr och projektet återlämnar ett överskott på 590 tkr.

  • Anders Öhman, projektledare, informerar om aktuell status i Norrtälje kommuns stora projekt, Lommarstranden, Norrtälje hamn och Övre bryggårdsgärdet i Norrtälje stad.
  • Annika Andersson anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet 
  • Emma Tarrodi Orlunder, Johan Matsson och Emil Ödegaard Jacobsson, samtliga samhällsplanerare, föredrar ärendet gällande aktuell status i projekt Översiktsplan 2050 för Norrtälje kommun.
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.