Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Ändringar i föredragningslistan

 •   3

  Allmän samhällbyggnadsinformation

 •   4

  Godkännande av exploateringsavtal avseende genomförande av detaljplanen för fastigheterna Marknadshagen 15-17 med flera i Rimbo

 •   5

  Fördjupad översiktsplan för västra Vallentuna tätort - samråd

 •   6

  Vägledning för jordbruksmark i den fysiska planeringen i Stockholms län

 •   7

  Översiktsplan 2022 för Östhammars kommun – samråd

 •   8

  Styrgrupp stora projekt

 •   9

  Styrgrupp översiktsplan 2050

 • § 24

  Val av justerare

 • Inga ändringar förelåg i föredragningslistan.

 • Anna Keskitalo, samhällsbyggnadsdirektör informerar kort om att kontoret nu genomför en översyn av organisationen kring stora projekt. 

 • Samhällsbyggnadskontoret, mark- och exploateringsavdelningen har upprättat förslag till exploateringsavtal med VR Bostad Norr 2 Fastighets AB gällande genomförande av detaljplanen för fastigheterna Marknadshagen 15-17 med flera i Rimbo. Exploateringsavtalet reglerar bland annat, marköverföringar, genomförande av utbyggnad på kvartersmark respektive allmän plats. För genomförande av allmän plats inom detaljplanen erlägger exploatören exploateringsbidrag som uppgår till 1 700 tkr.

 • Vallentuna kommun har bjudit in till samråd om fördjupad översiktsplan för västra Vallentuna tätort. Inriktningen i planen är att västra Vallentuna tätort ska utvecklas med både bostäder och verksamheter till en attraktiv småstad.

  Norrtälje kommun ser positivt på att västra Vallentuna tätort utvecklas med både bostäder och verksamheter då det kan ge positiva effekter för bostads- och arbetsmarknaden i hela regionen. Vidare ser Norrtälje kommun det som positivt att utvecklingen bidrar till att skapa förutsättningar för att förbättra kollektivtrafiken och tillgängligheten i regionen. Roslagsbanans utveckling med bl.a. avgrening till Arlanda samt förlängning till Rimbo är viktiga frågor för Norrtälje kommun.

 • Länsstyrelsen i Stockholms län har bjudit in Norrtälje kommun att yttra sig om en vägledning för jordbruksmark i den fysiska planeringen.

   

  Norrtälje kommun, vilket innehåller nästan en tredjedel av länets jordbruksmarksareal, uppskattar att länsstyrelsen tagit fram remitterad vägledning. Vägledningen ger klarhet i ett flertal frågor kopplade till jordbruksmarken och är mestadels väl hänvisad till relevant rättspraxis. Norrtälje kommun tolkar vägledningen som ett underlag för kommunala vägledningar och för att utgöra ett fullständigt och entydigt underlag bör materialet kompletteras och tydliggöras. I yttrandet beskriver Norrtälje kommun vilka delar som länsstyrelsen bör se över för att ta fram en, för kommunerna, tydligare vägledningen i frågorna kopplade till fysisk planering och jordbruksmark.

 • Östhammars kommun har bjudit in Norrtälje kommun att yttra sig om deras samrådsförslag till översiktsplan 2022.

  Samrådsförslaget tar i beaktan flera, för Norrtälje kommun, viktiga aspekter som riksväg 76 och järnvägen. Ytterligare hänsyn bör tas till Hallstavik i översiktsplanen för att öppna upp för synergier kommunerna emellan.

 • Ärendet utgick. 

 • Carolina Sahlén och Charlotte Köhler går igenom processen kring markanvisningstävlingen för kvarter 9 ab och c i Norrtälje hamn. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.