Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Ändringar i föredragningslistan

 •   3

  Allmän samhällbyggnadsinformation

 •   4

  Avgifter- schakt i kommunal mark

 •   5

  Uppsiktsplikt Norrtälje hamn 2022

 •   6

  Yttrande över samråd för projektet Baltic Offshore Delta – avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning inför tillståndsansökan

 •   7

  Tematiskt tillägg till översiktsplan gällande kust och skärgård Österåkers kommun - granskning

 •   8

  Projektdirektiv för framtagande av Arkitekturprogram för Norrtälje kommun enligt uppdrag i kommunstyrelsens verksamhetsplan

 •   9

  Planuppdrag – detaljplan för del av fastigheterna Tälje 4:62 och Eneberg 3 i Norrtälje stad

 •   10

  Godkännande av Start-PM – Detaljplan för del av fastigheten Byholma 3:5

 •   11

  Styrgrupp stora projekt

 •   12

  Styrgrupp översiktsplan 2050

 • § 12

  Val av justerare

 • Inga ändringar förelåg i föredragningslistan.

  • Anna Keskitalo, samhällsbyggnadsdirektör, informerar om att Helena Purmonen, planeringschef, kommer att avsluta sin tjänst i Norrtälje kommun
  • Lina Segrell, verksamhetsutvecklare, informerar om aktuell status i arbetet med Norrtälje kommuns projektmodell.
 • Avgifter för schakt, TA-plan samt sanktionsavgifter enligt bilaga 1 till samhällsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande att gälla från och med den 1 april 2022. För schaktarbeten i Norrtälje kommuns mark krävs schakttillstånd från kommunen och hanteras av antingen Mark och exploateringsavdelningen eller Gatu- och parkavdelningen. Gatu- parkavdelningen har infört avgift fr o m 1 januari 2022, beslut taget i teknik och klimatnämnden den 14 december 2021.

 • Samhällsbyggnadskontoret har, i enlighet med uppsiktsplikten, tagit fram en statusrapport per 31 december 2021 inkl. bilaga 5.1-5.5 för Projekt Norrtälje Hamn. Projekt Norrtälje Hamn bedöms ha en fortsatt god status överlag främst grundat på kostnadsavstämningar av redan genomförda och i pågående entreprenader, intäktsprognoser samt att alla planerade aktiviteter i huvudsak följer sin tidsplanering. Den sista detaljplanen inom etapp G1-G2 beräknas vinna laga kraft den 24 februari.

  Prognosen avseende investeringskostnader är i princip oförändrad. Den totala avvikelsen uppgår per 2021-12-31 till +4 % vilket är acceptabelt mot bakgrund av att marknadsförändringarna och omvärldspåverkan är väsentligt större (entreprenadindex har ökat med 36 % från 2015). Intäktsprognosen som lämnas bedöms ha ökat med 43% jämfört med bedömningar från tidpunkten för investeringsbeslut 2015. Detta ska jämföras med kostnadsprognosen som ökat med +4% ovan. Någon ny intäktsbedömning har inte skett sedan förra rapporteringen

 • Njordr Offshore Wind AB har bjudit in Norrtälje kommun att yttra sig om deras samrådshandling inför en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inom processen för en tillståndsansökan för deras projekt ”Vindkraftsanläggningen Baltic Offshore Delta och tillhörande internkabelnät”.

  Norrtälje kommun ser positivt på den planerade vindkraftsanläggningens bidrag till förnybar energi. Norrtälje kommun kan dock inte i detta skede ta ställning till huruvida kommunen ser positivt eller negativt på föreslagen anläggning i sin helhet. Kommunen behöver analysera kommande MKB innan ett sådant ställningstagande kan göras. I yttrandet lyfter Norrtälje kommun de aspekter som är viktiga att utreda och konsekvensbedöma i kommande utredningar och MKB för att kommunen ska ha bättre möjlighet att ta ställning till projektet som helhet.

 • Österåkers kommun har bjudit in till granskning av det tematiska tillägget till översiktsplan gällande kust och skärgård. Norrtälje kommun anser att granskningsförslaget på ett tillfredställande sätt beskriver hur Österåkers kust och skärgård bör utvecklas på lång sikt.

  Norrtälje kommun och Österåkers kommun gränsar till varandra både på land och vatten och har därmed en rad gemensamma intressen, värden och utmaningar i skärgården och i kustnära områden. Norrtälje kommun ser möjligheter till fortsatt och fördjupat samarbete i frågor som berör transport, framkomlighet, kollektivtrafik på land och vatten, teknisk försörjning, kommunal verksamhet och service samt vattenvård.

 • Enligt givet uppdrag i Verksamhetsplan 2020 för Kommunstyrelsen har Samhällsbyggnadskontoret tagit fram förslag till projektdirektiv för uppdraget Arkitekturprogram. Fler och fler kommuner ser behovet av styrdokument gällande arkitektur och gestaltning. Det är en klar framgångsfaktor att tydligt kunna kommunicera de lokala förutsättningarna och ambition om hur den fysiska miljön ska utvecklas och förvaltas. Det som byggs idag kommer finnas med och påverka stadens struktur och innehåll över lång tid.

 • Syftet med planen är att möjliggöra för flera förskoleplatser inom del av fastigheten Tälje 4:62. Planen prövar även möjligheten att ändra detaljplanen för fastigheten Eneberg 3 och bekräfta Enebergsparken som park. Den befintliga parkeringen vid Lundmansgatan samt transformatorstation kan behöva omlokaliseras beroende på vilket alternativ man väljer att gå vidare med. Fastigheten ligger under inflygningssektorn till Norrtälje sjukhus helikopterflygplats, vilket innebär begränsningar i totalhöjd för ny bebyggelse. Under byggtiden inom fastigheten kan kranar som används för detta utgöra ett hinder för inflygningssektorn vilket kan innebära att inflygningssektorn kan behöva ändras. Utifrån behovet av flera förskoleplatser bedömer kontoret att utökning av förskolan till 120 platser (alternativ 1b) är det bästa alternativet. Alternativ 1a innebär en mindre utökning av förskoleplatser till 80 barn inom förskolans befintliga gränser. Både alternativ 1b och 1a följer Boverkets rekommendationer om friyta per barn, barnperspektivet och är i linje med det pågående arbete med VP-uppdrag att ta fram riktlinjer för friytor vid förskolor och grundskolor.

   

 • En detaljplan ska upprättas för del av fastigheten Byholma 3:5 för att utvidga befintlig parkering för Eckerö Linjen med cirka 150–250 platser för att lösa parkeringsproblemen. Detaljplanen överensstämmer med riktlinjerna för området i översiktsplanen och bedöms kunna bidra till utveckling av färjetrafiken. Planen kommer att drivas som en exploatörsdriven detaljplan. Detaljplanen kommer att hanteras med ett standardförfarande i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900), i dess lydelse den 2 januari 2015. 

 • Anna Keskitalo, samhällsbyggnadsdirektör, informerar om aktuellt statusläge i de stora projekten - Norrtälje hamn, Lommarstranden och Övre bryggårdsgärdet.

 • Emma Tarrodi Orlunder, översiktsplanerare, och Caroline Folkesson, konsult, informerar om aktuell status i arbetet med översiktsplan 2050 för Norrtälje kommun.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.