Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Ändringar i föredragningslistan

 •   3

  Allmän samhällsbyggnadsinformation

 •   4

  Projektplan Lasarettet 1

 •   5

  Planprioritering

 •   6

  Yttrande över Boverkets förslag till föreskrifter för regionplan

 •   7

  Investering 2024: Utbildningsanläggning för räddningstjänsten

 •   8

  Slutredovisning ombyggnad och renovering av Roslagsskolans idrottshalls omklädningsrum

 •   9

  Slutredovisning av Vätö skola fönster

 •   10

  Slutredovisning av lokalanpassning på Roslagens sjukhus plan 5

 •   11

  Styrgrupp stora projekt

 •   12

  Styrgrupp översiktsplan 2050

 • § 17

  Val av justerare

 • § 18

  Ändringar i föredragningslistan

 • Anna Keskitalo, samhällsbyggnadsdirektör, informerar om arbetet med omorganisationen av samhällsbyggnadskontoret.

  Vidare delges kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott att hamnpromenaden i Norrtälje hamn är nominerad till utmärkelsen Landmärket. Landmärket är Sveriges Arkitekters pris för bästa landskapsarkitektur som delas ut årligen.

 • En detaljplan ska upprättas för fastigheten Lasarettet 1 med flera. Aktuell detaljplan ska pröva möjligheten att utöka vårdverksamheten på platsen.

  Projektplanen syftar till att beskriva hur huvudprojektet Lasarettet ska genomföras enligt projektdirektivet. Projektplanen innehåller den information som behövs för att planera och styra projektets mål, leveranser, framdrift, kostnad och kvalitét.

  Huvudprojektet består av två delprojekt där detaljplanen är ett delprojekt som beskrivs i denna projektplan. När detaljplan och tillhörande avtal godkänns och antas i kommunfullmäktige övergår projektet i delprojekt genomförande, med en egen projektplan avseende genomförandet.

  Intäkter och kostnader skall genom hela projektets skeden kalkyleras och bearbetas efter hand. Högre precision ska uppnås för varje skede.

  Tidplanerna ska uppdateras löpande.

  Preliminär tidplan för detaljplanen:

  • Samråd                    2 kv. 2025
  • Granskning               2 kv. 2026
  • Antagande                4 kv. 2026
  • Detaljplanen vinner laga kraft 3 veckor efter att detaljplanen antas i kommunstyrelsen och protokollet anslagits på kommunens anslagstavla, om den inte överklaga

  Norrtälje kommun bedömer att genomförandet av allmän plats och VA kan påbörjas tidigast 1 kvartalet 2027 om detaljplanen vinner laga kraft och om den inte överklagas

  Behov finns att inom kommande projektarbete upprätta en risklista.

  Bilagor

 • Den 16 juni 2022 fattades beslut avseende PM – Planprioritering (KS 2022–104). Dokumentet syftade till att göra en prioritering av positiva planbesked som är beroende av Lindholmens reningsverk för sitt genomförande.

  Under 2023 har behov uppkommit kring att ta fram en planprioriteringslista som omfattar kommunens samtliga positiva planbesked, vilket omfattar ungefär 47 ärenden. Den nya planprioriteringslistan tar stöd av kommunens styrande dokument och ger möjlighet till utveckling av såväl stad, tätorter och landsbygd.   

  Bilagor

 • Boverket förslag till föreskrifter för regionplan reglerar hur innehållet i regionplanen ska identifieras digitalt. Norrtälje kommun tillstyrker i huvudsak förslaget samt delar Boverkets syn vad gäller fördelarna med en enhetlig och effektiv digital samhällsbyggnadsprocess. Norrtälje kommun noterar att det finns stora skillnader i Boverkets föreslagna föreskrifter gällande hur mark- och vattenanvändningen ska identifieras i översiktsplan jämfört med regionplan. Kommunen ser positivt på att regionerna ges frihet i detta samtidigt som det kan innebära att jämförelser mellan planeringsnivåer trots ambitionerna med föreskrifterna kan bli svårt. Norrtälje kommun anser att regionplanen behöver överensstämma med kommunernas syn på utveckling och ta hänsyn till kommunernas översiktsplanering när grunddrag för användningen av mark- och vattenområden beskrivs.

  Bilagor

 • För att kunna genomföra effektiva räddningsinsatser behöver Räddningstjänstens utryckande personal utbildas och övas regelbundet. Räddningstjänsten behöver tillgång till en utbildningsanläggning inom Norrtälje tätorts beredskapsområde för att möjliggöra övning och utbildning av personal under beredskap. Ärendet innebär ett anslag om 2 000 tkr för att genomföra utredning och projektering av en utbildningsanläggning i Norrtälje.

  Bilagor

 • Omklädningsrummen i Roslagsskolans idrottshall är totalrenoverade och ombyggda så att varje omklädningsrum har tillgång till ett eget duschrum med separata duschbås. Alla avloppsstammar och brunnar har bytts ut i samband med ombyggnaden.

  Omklädningsrum och duschrum har nu fått en mera ombonad miljö som ger förutsättningar för ökad trivsel och trygghet oavsett kön eller könsidentitet bland annat genom avskärmade duschbås.

  Projektet hade genom beslut KS §9, 6 februari 2023, ett totalt anslag om 9 800 tkr. Slutkostnaden blev 9 250 tkr och projektet redovisar ett överskott om 550 tkr vilket återlämnas till kommunstyrelsen.

  Bilagor

 • Under sommaren 2022 byttes 90 stycken fönster och under 2023 byttes 7 stycken takfönster och 16 befintliga fönster renoverades.

  Beslut om Vätö skola fönster togs 10 april 2017 i KS § 73. Projektet tilldelades då reinvesteringsmedel om 1 500 tkr. Slutkostnaden blev 1 175 tkr och projektet redovisar ett överskott på 325 tkr.

  Bilagor

 • Beslut för en lokalanpassning av Roslagens sjukhus plan 5 samt hantering av befintlig besöksparkering togs den 20 september 2021 i kommunfullmäktige §180. Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 31 800 tkr. Slutkostnaden blev 32 900 tkr och projektet redovisar ett underskott på 1 100 tkr.

  Bilagor

 • Anders Öhman, biträdande mark- och exploateringschef, informerar om aktuell status i Norrtälje kommuns stora projekt inkluderande Lommarstranden, Norrtälje hamn och Övre bryggårdsgärdet i Norrtälje stad.

   

 • Agnes Blom, planarkitekt, föredrar gällande aktuell status i projekt Översiktsplan 2050 för Norrtälje kommun.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.