Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Ändringar i föredragningslistan

 •   3

  Allmän samhällbyggnadsinformation

 •   4

  Godkännande av Markanvisningsavtal för kvarter 13 A, del av kvarteret Färjan, i Norrtälje Hamn

 •   5

  Investering 2022 - Inköp av fastigheterna Låset 1, Låset 3, Tälje 2:76 och Balder 5

 •   6

  Beslut om samråd för Översiktsplan 2050

 •   7

  Beslut om samråd för fördjupning av översiktsplanen för Norrtälje stad

 •   8

  Ansökan om planbesked för fastigheten Galten 1

 •   9

  Godkännande av start-PM Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Bergby 6:4

 •   10

  Godkännande av start-PM – Detaljplan för fastigheten Skogen 1 i Norrtälje stad

 •   12

  Styrgrupp översiktsplan 2050

 •   13

  Styrgrupp stora projekt

 •   14

  Solceller på kommunala fastigheter

 • Ärendet gäller markanvisningsavtal för kvarter 13A vilket är den kommersiella delen av kvarter 13 Färjan i Norrtälje Hamn. Kvarter 13A blir en 3D fastighet som omfattar huvuddelen av gatuplanet i kvarteret samt 2 garageplan. Avsikten är att gatuplanet ska inrymma en stadsdelsnära livsmedelsbutik samt eventuella andra kompletterande butikslokaler som passar ihop med denna tex apotek och bageri.

   

  Resterande del av kvarter 13 kallat 13B kommer att markanvisas separat för bostäder. Denna markanvisning planeras ske efter en öppen markanvisningstävling, vilken planeras påbörjas under första kvartalet 2023.

   

  Det erbjudna markpriset om 3250 kr/kvm BTA verksamhetslokal bedöms vara marknadsmässigt. Utöver markpriset utgår gatukostnadsersättning om 2500 kr/kvm BTA verksamhetslokal det vill säga totalt 5750 kr/kvm BTA verksamhetslokal. Priset omfattar även ersättning för parkeringsytor i kvarteret. Totalt omfattar markanvisningsavtalet ett markpris på 10 140 000 kronor samt en gatukostnadsersättning om 7 800000 kr baserat på i markanvisningen aktuellt projekt- och bebyggelseförslag.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsekontoret bedömer att fastigheterna har ett så strategiskt läge i centrala Norrtälje och på sikt är planen att omvandla området med bostäder och nytt modernt resecentrum. Rådighet över aktuella fastigheter bedöms vara av avgörande betydelse. 

  Bilagor

 • Arbetet med Översiktsplan 2050 inleddes efter beslut i kommunfullmäktige våren 2018 och beslut om finansiering i kommunstyrelsen 2021-02-01. Efter politiska workshops, workshops med referensgrupp, en tidig medborgardialog samt en tidig hållbarhetsbedömning har fem strategier och en utvecklingsinriktning tagits fram som beslutats i kommunstyrelsen i februari 2022 och som ligger till grund för samrådsförslaget.

   

  Samrådet kommer att pågå under drygt två månader under februari till april 2023. Planförslaget för översiktsplanen är digital och finns på kommunens hemsida men finns även som PDF-version för de som inte vill eller har möjlighet att läsa planförslaget digitalt.

   

  Översiktsplanen omfattar hela Norrtälje kommun och tar höjd för en befolkning på 84 000–94 000 invånare år 2050, en årlig ökning på omkring 650 – 1000 invånare. Det medför att det behöver tillkomma cirka 9 000–14 000 bostäder och omfattande ytor för verksamheter. Utveckling av bostäder ska främst ske i centralort, kommundelscentrum och landsbygdsnoder, men även i övriga orter, på landsbygden och i skärgården där platsen så medger. Utvecklingstakten ska balanseras mot behovet av nödvändiga investeringar i tekniska anläggningar och samhällsservice. Känsliga natur- och kulturmiljöer ska värnas för attraktiva livsmiljöer ska kunna fortsätta erbjudas i ett långsiktigt perspektiv. Äldre, nu gällande, fördjupningar av översiktsplanen har arbetats in i den nya översiktsplanen och har legat till grund för vart utveckling pekas ut.

   

  En hållbarhetsbedömning, inklusive en strategisk miljöbedömning, av planförslaget, har genomförts och beskriver både positiva och negativa konsekvenser av planförslaget.

  Bilagor

 • Norrtälje stad är i en expansiv fas. Det behövs en långsiktig plan som beskriver hur mark och vatten ska användas och allmänna intressen ska hanteras. Ett samrådsförslag till fördjupning av översiktsplanen för Norrtälje stad har tagits fram utifrån framtagna underlag och genomförd tidig dialog med allmänheten, förvaltningar och politiska företrädare. Samrådet kommer pågå från mitten av februari till mitten av april. Fem övergripande strategier anges för staden:

   

  1      En stad att leva, studera och verka i genom hela livet

  2      Aktiv stad i mänsklig skala

  3      Trygg och barnvänlig stad

  4      En stad rik på gröna och blå kvaliteter

  5      Tillgänglig och nära stad

  Bilagor

 • Samhällsbyggnadskontoret har fått in en ansökan om planbesked för fastigheten Galten 1 i Rimbo. Ansökan avser att bygga ett nytt resecentrum för bussar och spårbunden trafik samt centrumverksamhet och flerbostadshus med cirka 80 bostäder.

   

  Sammantaget bedömer planavdelningen att planansökan är i enlighet med kommunens ambitioner att utveckla Rimbo centrum och ett nytt resecentrum. Planavdelningen bedömer dock, i enlighet med Riktlinjer för planbesked, att för att kunna utveckla platsen på mest lämpade sätt måste ett större helhetsperspektiv finnas än för en enskild fastighet, exempelvis i form av ett planprogram eller förstudie. Planavdelningen bedömer även att det är viktigt att utvecklingen av platsen sker i rätt ordning, för att skapa den bästa möjliga utvecklingen för platsen både fysisk och ekonomiskt och för att kunna säkerställa en spårbunden trafik. Planavdelningen vill även poängtera att utvecklingen av spårbunden trafik till Rimbo är något som bedöms ske på lång sikt, om det finns förutsättningar för detta såsom befolkningsunderlag, och behöver ske i samverkan mellan kommunen, regionen, SL och Trafikverket. Planavdelningen anser även att det finns flera olika frågor kopplade till ansvarsfördelning, investeringskostnader och hur centrala Rimbo i stort ska utvecklas och exploateras som bör redas ut innan enskilda planbesked kan beviljas.

   

  Planbeskedet bör avvakta

  ·         Resultatet av arkitekttävlingen Europan 17

  ·         Den nya fördjupade översiktsplanen för Rimbo

  ·         Åtgärdsvalsstudie för väg 280, där frågan om ny terminal kommet att behandlas.

  ·         Strategisk plan/struktur kring hur exploateringen inom hela Rimbo centrum bör hanteras.

  ·         Utredning av ansvarsfrågor

  Bilagor

 • Samhällsbyggnadskontoret fick den 8 juli 2019 in en ansökan om att ändra detaljplanen för del av fastigheten Häverö-Bergby 6:4. En detaljplan ska ändras från användningen C- samlingslokal till BC- bostäder och samlingslokal (eller annan lämplig användning) i befintlig detaljplan som berör del av fastigheten Häverö-Bergby 6:4. 

   

  Planen kommer att drivas som en exploatörsdriven detaljplan. Detaljplanen kommer att hanteras med ett standardförfarande och enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

  Bilagor

 • Samhällsbyggnadskontoret fick den 29 april 2021 in en ansökan om att ändra detaljplanen för fastigheten Skogen 1 i Norrtälje stad. Området är idag planlagt som kriminalvårdsanstalt. Med denna ansökan om planändring vill fastighetsägaren möjliggöra en utökning av den befintliga kriminalvårdsanstalten, dels med tillkommande nya byggnader, dels med ersättande av befintliga byggnader.

   

  Utökningen kriminalvårdsanstalten avser möjliggöra för tre nya boendehus och ett sysselsättningshus innanför den befintliga muren men på mark som tidigare inte är bebyggd. Innanför befintlig mur kommer befintliga bostadshus att rivas och ersättas med ytterligare fyra nya boendehus och ett sysselsättningshus. Sammantaget innebär det att 145 nya fängelseplatser skapas och totalt kommer det inom anstalten finnas cirka 350 platser. Utanför muren i anslutning mot Knutbyvägen kommer en ny omlastningscentral och en tillbyggnad av personalbyggnad att uppföras.

  Bilagor

 • Nuvarande hyresavtal mellan kommunen och Riflex Vårdfastigheter AB löper ut och har omförhandlats. Nytt 15-årigt hyresavtal avses tecknas där flera förbättringsåtgärder utförs av Riflex Vårdfastigheter AB.

  Birgittagården är Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje (KSON) särskilda boende för äldre i Rimbo. Boendet är idag av strategisk vikt för Norrtälje kommuns förmåga att, genom beställaren KSON och utföraren Tiohundra AB, erbjuda särskilt boende i egen regi i kommunens näst största tätort.

  Bilagor

 • Teknik- och klimatnämnden gav på sammanträde den 29 november 2022 Tekniska kontoret i uppdrag att inleda en förstudie att anlägga solceller på kommunala fastigheter. Tekniska kontoret har genomfört en förstudie och initialt identifierat sju stycken fastigheter som bedöms ha rätt ekonomiska och tekniska förutsättningar för solceller.

  Installation av solceller kommer att minska fastighetens driftkostnader i form av minskad inköpt el. Solcellernas livslängd är ca 25 – 30 år och kräver vanligen ingen service eller underhåll. I förstudien har hänsyn tagit till installerad eleffekt idag, takkonstruktion, taklutning samt rätt väderstreck för placering av solcellsanläggning.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.