Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Ändringar i föredragningslistan

 •   3

  Allmän samhällbyggnadsinformation

 •   4

  Styrgrupp översiktsplan 2050

 •   5

  Antagande av detaljplan för Måsholmen, del av fastigheten Humlö 1:4, i Frötuna församling

 •   6

  Yttrande avseende översiktsplan Danderyds kommun - granskning

 •   7

  Yttrande avseende översiktsplan 2022 Sigtuna kommun - granskning

 •   8

  Godkännande av förstudie för del av fastigheten Sika 4:37

 •   9

  Arrendeavtal avseende S/S Norrtelje

 •   10

  Bostadsförsörjningsstrategi

 •   11

  Beslut om utvecklingsinriktning och övergripande principer för Översiktsplan 2050

 •   12

  Styrgrupp stora projekt

 • § 1

  Val av justerare

 • § 2

  Ändringar i föredragningslistan

  • Anna Keskitalo, samhällsbyggnadsdirektör, informerar om att det är flera vakanta tjänster på plan- samt mark- och exploateringsavdelningen vilka har visat sig vara svåra att rekrytera till. Förvaltningen har därför tagit hjälp av HR-avdelningen för vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas.
  • Linda Wiking, planarkitekt, informerar om detaljplanen för Västertorpsskogen i Rimbo.
 • Emma Tarrodi Orlunder, samhällsplanerare, och Carolina Folkesson, konsult, presenterar förslaget till utvecklingsinriktning och övergripande principer för Översiktsplan 2050 som föreligger för beslut vid dagens sammanträde.

 • Syftet med ändringen av detaljplanen är att skapa förutsättningar för avstyckning av två nya fastigheter för friliggande småhus som komplement till befintliga tomter. Planändringen omfattar ett område med gällande detaljplan för Humlö 1:4. Fastigheterna kommer att ha samma infartsväg som de befintliga fastigheterna och även anslutas till kommunalt vatten- och avlopp. Mark- och miljödomstolen upphävde i februari 2021 kommunfullmäktiges antagandebeslut 

 • Danderyds kommun har bjudit in till granskning av ny översiktsplan. Granskningsförslaget till översiktsplanen anger vägledning för den långsiktiga mark- och vattenanvändningen för hela kommunen. Översiktsplanens fyra målområden är Bygga och bevara för idag och imorgon, Grön och hälsosam livsmiljö för alla, Hållbara transporter och resor samt Trygga och inbjudande utemiljöer och mötesplatser. Utvecklingen av bostäder och bebyggelse planeras till huvuddelen tillkomma i kollektivtrafiknära lägen och längs E18-stråket i nord-sydlig riktning. Kommunikationer inom och genom Danderyd ska bidra till ett hållbart resande genom att Danderyd ska verka för att säkra utrymme för bussar på E18 och utveckla den spårbundna kollektivtrafiken. Kommunens gröna värden ska värnas och utvecklas genom driftåtgärder och nya gröna kopplingar.

   

  Norrtälje kommun anser att granskningsförslaget, på ett tillfredställande sätt, beskriver hur Danderyd bör utvecklas för att uppnå en önskvärd framtida mark- och vattenanvändning utifrån översiktsplanens målområden vilka förhåller sig till de globala hållbarhetsmålen och Sveriges miljökvalitetsmål. Norrtälje kommun ser positivt till att inriktning av utveckling av kommunikationer och bebyggelse i Danderyds kommun har som mål att främja kollektivtrafikens framkomlighet på E18. Att ny spårinfrastruktur mellan Danderyd och Solna/Kista lyfts bedöms positivt för Norrtälje kommuns utveckling.

 • Sigtuna kommun har bjudit in till granskning av ny översiktsplan för Sigtuna, Översiktsplan 2022. Norrtälje kommun har tidigare yttrat sig i huvudsak positivt gällande samrådsförslaget för Sigtunas nya översiktsplan. Översiktsplanen beskriver kommunens utveckling samt hur den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta ska utvecklas genom planering för fler bostäder, arbetstillfällen, utvecklad service och förbättrade kollektivtrafikförbindelser till övriga regionen.

  I likhet med samrådsförslaget anser Norrtälje kommun att granskningsförslaget är väl genomarbetat och beskriver hur Sigtuna kommun ska utvecklas på lång sikt. De positiva synpunkter som Norrtälje kommun gett på samrådsförslaget gäller även för granskningshandlingen och sammanfattas i yttrandet för granskningshandlingen.

  Utvecklingen av den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta stämmer väl överens med RUFS 2050 och skapar fler arbets- och utbildningstillfällen i regionen. Norrtälje kommun är positiva till de satsningar som görs för att förbättra kollektivtrafiken och tillgängligheten i regionen, såsom utveckling av Märsta station, ett attraktivt kollektivtrafikstråk mellan Märsta station och Arlanda samt Roslagsbanans förlängning från Vallentuna till Arlanda.

  Sammanfattningsvis ser Norrtälje kommun det som tillfredsställande att mycket av de synpunkter som lyftes som positivt i Norrtälje kommuns yttrande över samrådsförslaget även finns med i granskningsförslaget. Norrtälje kommun vill dock återigen påpeka att kommunen gärna hade sett att den direktlinje från Arlanda till Rimbo och Norrtälje stad som Norrtälje kommun verkar för hade beskrivits i Sigtuna kommuns översiktsplan.

 • Syftet med planen är att pröva möjligheten att skapa byggrätter för industriverksamheter. Området ligger direkt söder om det befintliga verksamhetsområdet i Sika och ambitionen bör vara att koppla ihop de två områdena. Ett tidigt utkast till förslag till omfattning av ytor för kvartersmark och ett nytt gatunät har tagits fram. Avgörande frågor under planläggningen kommer bl.a. att vara hanteringen av kraftledningen i området, Limmarens vattenkvalitet samt kommunens VA-kapacitet.

   

 • Genom tecknandet av detta arrendeavtal sägs tidigare nyttjanderättsavtal samt dess tillägg upp mellan Parterna; Avtal om upplåtelse av plats för S/S Norrtelje. Detta avtal ersätter tidigare avtal avseende upplåtelse för S/S Norrtelje.

 • Kommunen ska enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Bostadsförsörjningsstrategin består av en underlagsrapport och ett strategidokument. I strategidokumentet återfinns kommunens bostadspolitiskamål för bostadsbyggandet och utveckling av bostadsbeståndet.

 • Ett förslag till utvecklingsinriktning och övergripande principer för Norrtälje kommuns nya översiktsplan har tagits fram. Utvecklingsinriktningen anger en målbild och övergripande inriktning för kommunens utveckling till år 2050 avseende bebyggelse, blå och gröna strukturer samt infrastruktur. En tidig hållbarhetsbedömning av utvecklingsinriktningen har gjorts. I den framgår det att den ekologiska hållbarheten samt de unika natur- och kulturvärden som finns i Norrtälje kommun borde ges större utrymme i utvecklingsinriktningen och med fördel kunna lyftas i en femte övergripande princip.

  Samhällsbyggnadskontoret har i förslaget till utvecklingsinriktning tagit hänsyn till såväl politisk viljeinriktning som resultat från genomförd interngranskning (referensgrupp och tjänstemannastyrgrupp) samt resultat från medborgardialog och hållbarhetsbedömning. Med bakgrund i hållbarhetsbedömningens slutsatser har texterna till de övergripande principerna samt till utvecklingsinriktningen reviderats för att på ett tydligare sätt betona vikten av de natur-och kulturvärden som återfinns i Norrtälje kommun. Om det finns en politisk vilja att synliggöra dessa värden mer och på ett tydligare sätt inkludera avvägningen mellan bevarande och utveckling i Norrtäljes unika natur- och kulturmiljöer skulle en femte övergripande princip kunna läggas till.

  Samhällsbyggnadskontoret anser att beslut bör tas om att utvecklingsinriktningen ska ligga till grund för det fortsatta arbetet med översiktsplanen. Kontoret ser att en fortsatt tät dialog med politiska styrgruppen är av stor vikt för att säkerställa att den utvecklingstakt som föreslås i översiktsplanen är rimlig och genomförbar. Vidare ser kontoret att det kan finnas behov av att återkomma till den politiska styrgruppen för att stämma av rimlig utvecklingstakt samt avvägningar mellan bevarande och utveckling i takt med att mer underlag finns tillgängligt.

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.