Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Ändringar i föredragningslistan

 •   3

  Allmän samhällsbyggnadsinformation

 •   4

  Information från tekniska kontoret

 •   5

  Start PM - Detaljplan för del av fastigheten Tälje 2:108 med flera i Norrtälje stad

 •   6

  Ansökan om planbesked för fastigheterna Räfsja 4:5 och 4:6

 •   7

  Planbesked för fastigheten Norra Sund 3:18 och del av fastigheten Älmsta 27:1

 •   8

  Begäran om redogörelse över allmänna vattentjänster i Hårnacka, Norrtälje kommun

 •   9

  Begäran om uppdrag förstudie för Gräddö-Rävsnäs

 •   10

  Markanvisningsavtal avseende fastigheterna Gräddö 2:41, 2:42 och 2:43, Rådmansö

 •   11

  Lägenhetsarrende för ankare (kommunsymbol) Hallstavik

 •   12

  Godkännande av investeringsärende för övergripande arbeten och framdrift inom stadsutvecklingsprojektet Övre Bryggårdsgärdet

 •   13

  Investering 2023 – Utredning och förstudie om utökning Svanberga skola

 •   14

  Investering 2023 – Utredning och förstudie om Nya Länna förskola

 •   15

  Investering 2023 – Utredning och förstudie om nya Svanberga förskola

 •   16

  Hyresmodell för intern förhyrning av lokaler och bostäder

 •   17

  Regelverk för internhyra, lokalförsörjning och bostäder

 •   18

  Slutredovisning av Rimbo nya skola och kulturskola

 •   19

  Slutredovisning av Rimbo kulturscen

 •   20

  Slutredovisning av om- och tillbyggnad av Svanberga skola

 •   21

  Slutredovisning reinvesteringar i kylanläggningar med anledning av nya lagkrav

 •   23

  Investeringar 2023 – Utbyggnad av GC-vägnätet 2023

 •   24

  Slutredovisning av investering 2017 – Restaurering av ån vid Kvarngårdsparkeringen

 •   25

  Slutredovisning av investering 2010 – Nya industrigator och VA-försörjning Storsten Vingelebacke i Norrtälje

 •   26

  Slutredovisning av investering 2021 – Södra Bergen etapp 2

 •   27

  Slutredovisning av investering 2010 – Projekt Västra vägen, väg 76, förbifart Norrtälje

 •   28

  Slutredovisning av investering 2013 – Gatuanläggningar och VA-försörjning, Färsna etapp 2, Norrtälje

 •   29

  Styrgrupp översiktsplan 2050

 •   30

  Styrgrupp stora projekt

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.