Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Ändringar i föredragningslistan

 •   3

  Informationsärenden

 •   4

  Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2021

 •   5

  Villkorat aktieägartillskott till TioHundra AB

 •   6

  Tillskjutande av eget kapital till Norrtälje vatten och avfall AB

 •   7

  Finansiering av översiktsplan 2050

 •   8

  Investering 2021 gällande projektering för utbyggnad av allmänna VA-anläggningen i Åkerö verksamhetsområde

 •   9

  Investering 2021 - Bergby vattenverk säkra reservvattenförsörjning till Rimbo

 •   10

  Investering 2021 – Projektering av Drottningdals vattenverk

 •   11

  Investering 2021– ny biblioteksbuss

 •   12

  Investering 2021- anläggande av renhållningskaj Kapellskär

 •   13

  Investering 2021 – Nytt beslut och ledningsstöd

 •   14

  Investering 2021 - trafikrelaterade anpassningar vid fastigheten Gustavslund 2 i Norrtälje Stad

 •   15

  Ändring av bolagsordning för Norrtälje Vaktmästaren 6 AB

 •   16

  Antagande av reviderade reglementen för bygg- och miljönämnden, teknik- och klimatnämnden samt kommunstyrelsen med anledning av bolagisering av kommunens VA- och renhållningsverksamheter

 •   17

  Revidering av styrdokument för Norrtälje kommuns vatten- och avloppsverksamhet med anledning av bolagisering

 •   18

  Revidering av styrdokument för Norrtälje kommuns renhållning med anledning av bolagisering

 •   19

  Avhändande av allmänna handlingar till Norrtälje vatten och avfall AB

 •   20

  Yttrande gällande samrådsremiss för nybyggnation av färjelägen Blidösundsleden

 •   21

  Yttrande gällande anläggning av väg 77 delen Eknäs-trafikplats Ledinge i Norrtälje kommun, Stockholms län

 •   23

  Svar på motion från Catarina Wahlgren, Johannes Folkesson och Christina Hamnä (V) angående Norrtälje kommuns markpolicy

 •   25

  Svar på motion från Olle Jansson, Conny Andersson och Anders Lidén S gällande Landsbygden behöver fler pendlarparkeringar

 • Sverigedemokraterna har den 3 juni 2019 lämnat in en motion till kommunfullmäktige gällande upprustning av Mullevallen i Rimbo. Kultur- och fritidsnämnden har getts tillfälle att yttra sig över motionen och vid nämndens sammanträde den 4 juni 2020, § 62, beslutade nämnden att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till att det inte finns utrymme inom befintlig budget.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.