Hoppa över navigering
 • Den interna styrningen och kontrollen är en del av kommunens styrsystem och ett redskap för kommunens ledning. Syftet är att främja en effektiv ledning av organisationen, hantera risker, skapa underlag för utveckling av verksamheten, utvärdera verksamhetens resultat och säkra långsiktig måluppfyllelse. Verksamheterna fortsätter att implementera arbetssättet med internkontroll och nyttjar internkontrollens potential som ett kvalitetshöjande verktyg.

  Analysen visar att det under året har arbetats utifrån behov av att säkerställa redan framtagna rutiner, policys och styrdokument. Systematisera uppföljningar har utförts och resultaten kommunicerats och förankrats i verksamheterna för att uppnå och säkerställa löpande förbättringar. Arbetet inkluderade uppföljning av den dagliga verksamheten, dokumentering av avvikelser och uppföljning av dokumenterade vidtagna åtgärder. Inom delar av kommunstyrelsens verksamheter har identifierats ett fortsatt behov av en proaktiv kommunikation och utbildning, för att stötta övriga verksamheter att agera på ett korrekt sätt.

  Årsrapportering för verksamhetsår 2023 innefattar kommunens samtliga nämnder och bolag.

  Bilagor

 • Sammantaget bedöms Norrtälje kommun utifrån uppställda aspekter ha uppnått god ekonomisk hushållning under 2023.

  Årets resultat i kommunkoncernen uppgår till 253,0 mnkr efter skatt.  År 2022 uppgick resultatet till 576,2 mnkr. Norrtälje kommuns resultat för 2023 uppgår till 288,0 mnkr, vilket motsvarar en positiv avvikelse mot budget med 214,4 mnkr. Resultatet motsvarar ett överskott på 6,6 procent av skatteintäkter och statsbidrag,

  Soliditeten ökar 2023 för både koncern och kommun. Investeringstakten har ökat något jämfört med föregående år både inom koncern och kommun, men ligger lägre än budget.

  Koncernens sammantagna externa upplåning uppgick vid årets utgång till totalt 3 910 mnkr vilket innebär en minskning sedan föregående årsskifte med 53 mnkr.

  Av koncernens totala upplåning om 3 910 mnkr står Norrtälje Kommunhuskoncern tillsammans för totalt ca 3 837 mnkr. Kommunens lån uppgår till 39 mnkr jämfört med 337 mnkr föregående år.

  Kommunfullmäktige beslutade år 2013 om hantering av resultatutjämningsreserven. I dagsläget uppgår kommunens resultatutjämningsreserv till 94 mnkr. Ingen avsättning har gjorts senaste åren och ingen avsättning föreslås i samband med detta bokslut.

  Bilagor

 • En ny Livsmedelspolicy för Norrtälje kommun föreslås enligt uppdrag i Mål- och budget 2022–2024 samt barn- och skolnämndens verksamhetsplan 2022. Policyn ersätter den befintliga Kostpolicyn från 2016 och inriktar sig tydligare mot hållbara livsmedelsinköp, särskilt lokala och svenska varor. Förändringen inkluderar en förenklad policy och en ny vision som framhäver betydelsen av kvalitetsinköp för hållbar utveckling. Ekonomiska konsekvenser och riskanalys belyser behovet av resursplanering för att hantera eventuella kostnadsökningar, särskilt med tanke på pågående prisökningar på livsmedel. För att underlätta för lokala producenter föreslår förvaltningen anpassningar i upphandlingsprocessen, samtidigt som överdrivna krav som kan leda till överprövningar bör undvikas.

  Bilagor

 • Detta tjänsteutlåtande föreslår en reviderad policy för inköp och upphandling som fastställer de strategier som ska tillämpas för inköp och upphandlingar i kommunen, kommunens bolag samt Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg Norrtälje. Policyn syftar till att säkerställa att de hållbarhetsaspekter som utgör kommunens hållbarhetsmål beaktas i samtliga inköp och upphandlingar. Denna reviderade policy tydliggör avtalsansvaret och ansvaret för uppföljning av de avtal som tecknas för kommunens räkning. Revideringen innehåller även tydliggörande av strategi för att möta nya utmaningar i omvärlden såsom kriser och välfärdsbrottslighet. Denna reviderade policy ersätter Policy för inköp och upphandling beslutad i kommunfullmäktige 2017-11-06, §232.

  Bilagor

 • I de lokala ordningsföreskrifterna för Norrtälje kommun finns bestämmelser om hur den allmänna ordningen på offentlig plats ska upprätthållas. Ordningsföreskrifterna kompletteras med en bestämmelse om tillståndsplikt för passiv pengainsamling (tiggeri) inom vissa avgränsade områden. Syftet med regleringen är att upprätthålla ordningen på offentlig plats samt införa ett trygghetsskapande verktyg. Polismyndigheten handlägger ansökningar om tillstånd och äger rätt att ta ut en avgift för de tillstånd som myndigheten utfärdar.

  En hänvisning till kommunens föreskrifter för torghandel utgår ur de lokala ordningsföreskrifterna.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen beslutade den 4 december 2023 uppdra till kommunstyrelsekontoret att ta fram en arbetsordning för rådet. Arbetsordningen fastställer syftet med rådet, organisationen, sammansättningen, uppgifter, mötesfrekvens, ersättningar samt mötesanteckningar. 

  Trygghets- och säkerhetsrådet föreslås att upphävas då det har legat vilande sedan 2022 och har inte samma uppdrag som det nya rådet samt en annan sammansättning.

  Bilagor

 • Som ett led i arbetet med att stärka de nationella minoriteternas rättigheter har kommunstyrelsekontoret sett ett behov av att formalisera styrningen av det finska förvaltningsområdet. Därför föreslår styret att en styrgrupp inrättas bestående av 6 ledamöter, varav en ordförande, och 6 ersättare. Av dessa 6 föreslås kommunstyrelsen välja 3 ledamöter och 3 ersättare enligt samma princip som övriga nämnder och styrelser. Resterande 3 ledamöter och ersättare väljs ur den referensgrupp som föreslås inrättas.  Denna föreslås bestå av ordföranden för styrgruppen och totalt 12 representanter från de två föreningarna Norrtelje Finskaförening, Norsu och Roslagen Kalevala som väljer 4 representanter var och 4 oberoende representanter.  I syfte att möjliggöra arbetet föreslås att båda grupperna ersätts enligt Norrtälje kommuns ersättningsbestämmelser och medel har avsatts i kommunstyrelsens budget för ändamålet.

  Bilagor

 • I juni 2023 gav regeringen Trafikverket i uppdrag att ta fram ett inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för perioden 2026–2037. Den nationella planen är en viktig del av den statliga planeringen för transportinfrastrukturen. Planen redogör för vilket underhåll samt vilka nyinvesteringar som ska genomföras av den statliga infrastrukturen. Trafikverkets inriktningsplanering utgör det första steget mot en ny nationell plan samt länsplaner och syftar till att ge ett underlag till regeringens infrastrukturproposition.

  Till ärendet tillhör ett kommunspecifikt yttrande och ett yttrande från Stockholms Nordost som kommunerna gemensamt står bakom. Stockholm Nordosts yttrande godkändes av nätverkets ledningsgrupp den 1 mars 2024.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.