Hoppa över navigering
 •   3

  Ekonomiska månadsrapport per maj 2022 för Norrtälje kommun

 •   4

  Ekonomisk månadsrapport per maj 2022 för Kommunstyrelsen

 •   5

  Investering 2023 - Fordon till brandskyddskontroll

 •   6

  Ombyggnad av omklädningsrum Hallstavik brandstation

 •   7

  Investering 2022 - Inköp av av pistmaskiner

 •   8

  Uppsägelse av Överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flytt till särskilt boende

 •   9

  Anslutning av nya delägare i Stockholmsregionens Försäkring AB

 •   10

  Uthyrning av fastighet Björkö-Arholma

 •   11

  Samarbetsavtal gällande reklam mellan Norrtälje kommun och Rospiggarna Speedway

 •   12

  Kommunal medverkan inom lokal ledd utveckling genom Leadermetoden under EU:s strukturfondsprogram 2023-2027

 •   13

  Lokalt kollektivavtal på Räddningstjänsten

 • § 88

  Val av justerare

 • § 89

  Ändringar i föredragningslistan

 • Utfallet per maj för kommunen är 202,5 mnkr vilket motsvarar en avvikelse mot budget med +175,0 mnkr. Avvikelsen består av överskott på nämnderna 90,4 mnkr, skatteintäkter och bidrag +60,1 mnkr samt centrala anslag med ca 51,4 mnkr. En tillfällig periodiseringsavvikelse för semesterlöneskuld gör att avvikelsen minskar något.

   

  Prognostiserat resultat för helåret 2022 uppgår till 233,2 mnkr inklusive exploatering vilket är 112,7 mnkr bättre än budget. Detta är en förbättring med ca 15 mnkr jämfört med prognosen i delårsrapport 1 per april. Förbättringen har skett på nämnderna där främst Socialnämndens och Barn- och skolnämndens prognoser har förbättrats. Samtliga nämnder prognostiserar positiva avvikelser eller en ekonomi i balans för 2022. Den prognostiserade positiva avvikelsen består främst av skatteintäkter och statsbidrag +83,6 mnkr samt överskott på nämnder med 29,9 mnkr.

   

  Resultatet för Kommunhus koncernen (NKAB) för perioden uppgår till 34,1 mnkr. Prognostiserat resultat för helåret ökar till 51,9 mnkr vilket är 24,1 mnkr bättre än budget.

   

  Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje rapporterar ett underskott per maj med -28,5 mnkr. För helåret kvarstår prognosen från delårsrapport 1 per april med ett underskott på - 78,1 mnkr där kommunfinansierad verksamhet står för 16,4 mnkr och regionfinansierad verksamhet för 61,7 mnkr. Avvikelsen bedöms bero på ökade volymer. Analys sker inför eventuellt beslut om ianspråktagande av volymreserv i samband med delårsrapport per augusti.


  Prognostiserade avvikelser i jämförelse med helårsbudget 2022 Norrtälje kommun:
   

  ·         Nämnder +29,9 mnkr

  ·         Lokalbank -2,4 mnkr

  ·         Skatter och bidrag +83,6 mnkr

  ·         Avskrivningar +2,6 mnkr

  ·         Interna intäkter och kapitalkostnader (ränta och avskrivningar) -3,2 mnkr.

  ·         Diverse +2,2 mnkr
   

  Prognosen är baserad på skatteprognos per 2022-04-28 SKR 22:15. Ny prognos kommer i slutet av augusti där en viss försämring kan befaras. Kommunen har redan i delårsrapporten per april enligt försiktighetsprincipen dragit ned SKR-prognosen med ca 36 mnkr med anledning av förväntad konjunkturnedgång under 2022.

   

  Under våren, och fram till denna rapports upprättande, har inflationen ökat kraftigt och påverkar såväl kommande driftavtal som investeringskalkyler och investeringsbeslut. Därför föreslås att kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att i samverkan med nämnder och koncernbolag utreda effekterna av nu uppkomna fördyringar (inflationen) inom investerings- och exploateringsverksamheten samt föreslå prioriteringar inom beslutade och planerade projekt inför höstens budgetprocess samt inför kommande beslut om igångsättning av investeringar.

   

  Investeringar har till och med maj genomförts med 94,3 mnkr. Prognos från delår 1 uppgår till 449,2 mnkr vilket är 188,6 mnkr lägre än budget. Ny prognos sker i samband med delårsrapport 2 per augusti.

   

  Av kommunstyrelsens centrala medel har beslut fattats om ianspråktagande enligt nedanstående tabell. Beslut som fattas efter maj fram till augusti har inte beaktats i denna rapport och kommer inarbetats i delårsrapport 2. Beslutade åtgärder ingår i prognos på nämnderna. Prognosticerade åtgärder ingår i prognosen på centrala verksamhetskostnader och intäkter. Återstående medel antas förbrukas i sin helhet och ligger med i prognosen för respektive övergripande post.

   

  Sammanställning centrala anslag:

   

  Mnkr

     

  Ks till förfogande Budget 2022

  -10,0

     

  Norrtälje 400 år delegation kso

  1,3

  Beslut delegation

  SN minska kö barn- och ungdomsutredningar

  4,6

  Beslut delegation

  Återstår prognos

  -4,1

     
         

  KS oförutsett Budget 2022

  -80,0

     

  Boendeplatser flyktingar från Ukraina

  5,0

  Beslut delegation

  NVAA utredning nytt reningsverk

  12,0

  prognos maj

  KSON återbet. Bidrag äldreomsorg socialstyrelsen

  33,8

  prognos maj

  Kson balanskrav 2019-2020 -13,7+3,8

  9,9

  prognos maj

  Återstår prognos

  -19,3

     
         

  KS Volymreserv

  -35,0

     

  BSN utnyttjas ej

  12,9

  prognos maj

  Återstår prognos

  -22,1

     
         

   

   

 • Kommunstyrelsen har upprättat månadsrapport per maj 2022 enligt kommunens styrmodell. I ärendet redovisas uppföljning av ekonomiskt utfall för perioden samt prognos för helår.

   

   

  Budget Jan - Maj 2022

  Utfall Jan - Maj 2022

  Avvikelse Jan - Maj 2022

  Utfall Jan - Maj 2021

  Budget helår 2022

  Prognos 3

  Avvikelse Budget-Prognos

  Kommunstyrelsekontor

  -51 582

  -42 326

  9 256

  -43 649

  -126 736

  -123 802

  2 934

  Samhällsbyggnadskontor

  -15 602

  -6 991

  8 610

  -5 551

  -37 799

  -28 909

  8 890

  Trygghets- och säkerhetskontor

  -39 674

  -35 421

  4 252

  -29 940

  -92 356

  -91 608

  748

  Kommunstyrelse

  -10 166

  -10 145

  22

  -8 060

  -19 834

  -20 119

  -285

  Kommunfullmäktige

  -2 031

  -1 995

  36

  -1 846

  -4 875

  -4 935

  -60

  Kommunstyrelsen

  -119 055

  -96 878

  22 177

  -89 045

  -281 600

  -268 823

  12 777

   

  Kommunstyrelsen resultat för perioden visar ett överskott om 22 177 tkr.  Intäkterna för perioden januari-maj har varit lägre än budgeterat, men de verksamheter som har ett lägre utfall har kunnat balansera intäktsbortfallet med lägre kostnader. Personalkostnaderna har varit lägre på grund av vakanta tjänster och sjukfrånvaro. Kapitalkostnader är lägre än budgeterat vilket beror på investeringar som inte är klara enligt plan. 

   

  Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om 12 777 tkr. Personalkostnader beräknas bli lägre på grund av vakanta tjänster och sjukfrånvaro. Kostnader för kommunala detaljplaner beräknas bli lägre. Erhållna medel för att få fram villatomter och industrimark kommer inte att förbrukas till fullo. Kostnader för fördjupad översiktsplan i Rimbo och Norrtälje stad beräknas bli lägre än budgeterat då tidplanen skjutits framåt på grund av vakanser inom samhällsbyggnads­kontoret.

   

  Respektive kontor har tagit fram rapporter där avvikelser i utfall och helårsprognos kommenteras mer i detalj.

 • Kommunstyrelsen anslår totalt 605 tkr för investering i ett fordon till verksamheten brandskydds­kontroll. Investeringen i fordonet med utrustning är en tillkommande investering och kommer att läggas till i räddningstjänstens långsiktiga investeringsplan. Den tillkommande investeringen är baserat på behov som uppstått inom enheten brandskyddskontroll på räddningstjänsten. Finansiering av fordonet sker med kommunstyrelsens investeringsram för 2023. Samtliga kapitalkostnader kommer att finansieras genom taxor för utförda brandskyddskontroller.

  Bilagor

 • Förslag till beslut avser inköp av pistmaskiner av Norrtälje kommun till Kvisthamrabacken i Norrtälje stad (Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Norrtälje) och till Lundåsvallen i Häverödal (Häverödals SK) samt beslut om att långsiktiga serviceavtal för pistmaskinernas ombesörjs ekonomiskt av kultur- och fritidskontoret. Behovet av nya pistmaskiner är akut då det i dagsläget saknas fungerande maskiner för att pista alpina nedfarter och skidspår på de två anläggningarna. Kvisthamrabacken och Lundåsvallen är två av kommunens största vinteranläggningar som skapar en aktiv fritid för många invånare under vintersäsong vilket ökar möjligheten till en meningsfull fritid året runt i Norrtälje kommun.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen i Norrtälje kommun beslutade 2018-12-17 § 211 att ansluta sig till Storstockholms rekommendation Överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län. Överenskommelsen trädde i kraft den 1 juli 2019.

   

  Norrtälje kommun har sedan överenskommelsen infördes haft 32 utflyttningar och 15 inflyttningar, varför Norrtälje kommun kan räknas som en utflyttningskommun. Vid jämförelse av fördelar och nackdelar med överenskommelsen för kund, inflyttningskommun respektive utflyttningskommun visar det sig att det främst är inflyttningskommuner som tjänar på att vara med i överenskommelsen.

   

  Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) beslutade 2021-11-10 att rekommendera Norrtälje kommun att snarast säga upp överenskommelsen eftersom man bedömer att överenskommelsen sammantaget bedöms medföra fler nackdelar än fördelar för kommunalförbundet.

   

  Bilagor

 • Norrtälje kommun, i egenskap av delägare i Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF), föreslås godkänna att SRF utökas med kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg och Upplands-Bro som har anmält intresse att få möjlighet att tillträda som nya aktieägare i Stockholmsregionens Försäkring AB.

   

  För att kunna utöka ägarkretsen med dessa fyra kommuner behövs godkännande från samtliga kommunfullmäktigeförsamlingar i nuvarande 21 aktieägande kommuner.

  Bilagor

 • Norrtälje kommun stödjer föreningen Björkö Konstnods bidragsansökan till Region Stockholm om verksamhetsstöd. Föreningen hyr sedan sommaren år 2020 totalt 610 m2 lokal i fastigheten Skänninge 1:60 (Björkö- Arholma) för 20 tkr per månad. Nuvarande hyreskontrakt löper ut 31 december 2022 men kan förlängas med 6 månader i taget. Föreningen önskar hyra totalt 610 m2 lokal i fastigheten Skänninge 1:60 (Björkö- Arholma) för 240 tkr per år. Den självkostnadsbaserade hyran för fastigheten är 501 tkr per år. Fastighetsavdelningen har inte mandat att bevilja hyresrabatt till hyresgästen.

   

  Om fastighetsavdelningen ska hyra ut lokalen för 240 tkr per år krävs ett politiskt beslut samt en täckning för resterande kostnader.

   

  Den ovannämnda lokalen är tom och hyresförlusten belastas av lokalbanken. Fastighetsavdelningen belastar alla outhyrda lokaler till lokalbanken. I detta fall blir det en hyresrabatt och resterande hyresförlust kommer att belasta lokalbanken.

  Bilagor

 • Norrtälje kommun har under flertal år, haft möjlighet att mot ersättning använda sig av Rospiggarnas speedwayarena i Hallstavik för marknadsföringsinsatser. För att tydliggöra omfattningen och andra detaljer kring reklam och övriga marknadsföringsinsatser har ett avtal utformats som även inbegriper överenskommelser kring formulerade uppdrag, till exempel aktiviteter som främjar barn och ungdomar. I upprättat avtal finns även en klausul om att kommunen och Rospiggarna gemensamt ska arbeta för att stärka näringslivet i Hallstavik.

   

  Parterna har varit överens om att detta samarbete ska ha en långsiktig inriktning. Avtalstiden är nu satt till tre år, 2023–2025.

   

  Nu föreslås ett nytt avtal med Rospiggarna Speedway för år 2023–2025, förslag till avtal enligt bilaga 1. Inom avtalet anges hur mottagaren av sponsring kommer exponera Norrtälje kommun i sin marknadsföring och vice versa. Förutom detta tar avtalet hänsyn till hur mottagande part ska främja ungdomsverksamhet.

   

  Samarbetet med Rospiggarna sportklubb syftar till att stärka varumärket Norrtälje kommun och i synnerhet Hallstavik. Detta genom aktiviteter som gör kommunen mer eftertraktad, se bilaga 1.

  Bilagor

 • För programperioden åren 2023 – 2027 föreslås att Norrtälje kommun fortsatt är med i Leader Stockholmsbygd. Leader Stockholmsbygd har under våren 2022 tagit fram en ny Utvecklingsstrategi som kompletterar, förstärker och samspelar med Norrtälje kommuns program för landsbygds- och skärgårdsutveckling. 

   

  I tidigare budgetar har ca 770 tkr avsatts för medfinansiering till Leaderarbete per år. Den finansieringsfördelning som har arbetats fram innebär minskade kostnader för Norrtälje kommun fr.om. år 2023.

   

  Uppväxlingseffekten är mycket god. Arbetet med Leader Stockholmsbygd innebär att landsbygds- och skärgårdsområden i Norrtälje kommun ges ytterligare förutsättningar till stöd för utvecklingsprojekt som syftar till att stärka Norrtäljes lokalsamhällen och entreprenörskap.

  Bilagor

 • Förslaget innebär ett nytt kollektivavtal för fyra deltidsbrandstationer i Rimbo, Hallstavik, Älmsta och Blidö. Det lokala kollektivavtalet är ett led i att stärka och säkra kompetensförsörjningen av räddningspersonal som arbetar i beredskap på dessa orter. Det nya lokala kollektivavtalet ersätter det tidigare som löpte ut i samband med att det centrala kollektivavtalet löpte ut 22-04-30 och är i praktiken en förlängning med mindre justeringar. Justeringar görs för att kommunen ska vara en konkurrenskraftig arbetsgivare som är i linje med dels normerande centrala avtal och dels med närliggande kommuner. Det nya avtalet medför ingen ökad kostnad för kommunen.  

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.