Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Ändringar i föredragningslistan

 •   4

  Årsredovisning för kommunstyrelsen 2020

 •   5

  Internkontrollrapport för kommunstyrelsen verksamhetsår 2020

 •   6

  Årsredovisning för Norrtälje kommun och kommunkoncern 2020

 •   7

  Internkontrollrapport för Norrtälje kommun avseende verksamhetsåret 2020

 •   8

  Månadsrapport per februari för kommunstyrelsen 2021

 •   9

  Investeringsutrymme avseende Norrtälje vatten och avfall AB

 •   10

  Ändring av Norrtälje Kommuns kreditvillkor

 •   11

  Inför avtalstecknande PrintCopy, ny finansieringsform

 •   12

  Investering 2021 – Skarsjö aktivitetspark

 •   13

  Reinvestering 2021 - Roslagsskolan idrottshall omklädningsrum, renovering

 •   14

  Investering 2021 – anslag för hyresgästpåkallade verksamhetsanpassningar 2021

 •   15

  Investering 2021 – Räddningsfordon och utalarmeringsutrustning

 •   16

  Slutredovisning av investeringsprojekt - Utbyggnad av det kommunala VA-ledningsnätet i Skärsta - Hallstavik

 •   17

  Slutrapport av förprojektering av ny återvinningscentral på Vattumannen 1, Baldersgatan

 •   18

  Plan för Norrtälje kommunkoncerns arbete med krisberedskap och civilt försvar 2021-2023

 •   19

  Utökning av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster våren 2021

 •   20

  Beslut om utställning av förslag till nya avfallsföreskrifter för Norrtälje kommun

 •   21

  Firmatecknare för Norrtälje kommun

 •   22

  Antagande av instruktion för kommundirektör enligt kommunallag

 •   23

  Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen

 •   24

  Hemställan åt kommunalförbundet sjukvård och omsorg att utreda behov av trygghetsboende samt ta fram riktlinjer

 •   25

  Förvaltningsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa

 •   26

  Strategisk lokalförsörjningsplan för Norrtälje kommun 2020-2031

 •   27

  Riktlinjer för investeringsstöd till lokala byanät och bredbandsföreningar för bredbandsutbyggnad

 •   28

  Förstudie för totalförsvarscentrum

 •   29

  Svar på motion från Ingrid Markström (S) gällande ett tryggare Rodengymnasium

 •   30

  Svar på motion från Jessica Hilwëyn och Ola Nordstrand (V) gällande avgiftsfria mensskydd

 •   31

  Svar på motion från Margareta Lundgren S gällande rätt till förskola för alla

 •   32

  Svar på motion från (V) angående avgiftsfri simundervisning

 •   33

  Svar på motion från Magnus Jegréus (ROOP) angående användning av Grindstugan vid ROS

 •   34

  Svar på motion från Britt-Mari Canhasi och Helena Ekekihl (SD) angående gratis broddar

 •   35

  Svar på motion från Camilla Rydstrand (MP) angående LOV i daglig verksamhet

 •   36

  Svar på motion från Yvonne Svensson (ROOP) angående biblioteken i Edsbro och Rånäs

 •   37

  Svar på motion från Yvonne Svensson (ROOP) angående meröppna skolbibliotek

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.