Hoppa över navigering
 • Kommunstyrelsen har upprättat månadsrapport per oktober 2023 enligt kommunens styrmodell. I ärendet redovisas uppföljning av ekonomiskt utfall för perioden samt prognos för helåret samt status för uppdragen. Kommunstyrelsen redovisar en sammantagen positiv avvikelse mot periodens budget om 47 122 tkr och en helårsprognos på ett prognostiserat överskott om 17 466 tkr. Inför denna månadsrapport har ytterligare elva uppdrag och tre initiativ en förskjuten tidpunkt för slutredovisning. Flertalet av dessa kommer enligt berörda chefer att slutredovisas innan kommunstyrelsen beslutar om verksamhetsplan för 2024, vilket innebär att uppdragen då rapporteras till fullmäktige som slutförda under 2023 i årsredovisningen för 2023. Åtgärder för förbättrade uppdragsleverenaser vidtas inför verksamhetsplan 2024.

  Bilagor

 • Utfallet per oktober för kommunen är 305,7 mnkr vilket motsvarar en avvikelse mot budget med +236,8 mnkr. Periodiseringsavvikelser för centrala kostnader motsvarar cirka 83 mnkr. Nämndernas överskott per oktober är 98,3 mnkr. Prognostiserat helårsresultat uppgår till 186,8 mnkr vilket är 113,2 mnkr bättre än budget. Avvikelsen består främst av bättre skatteprognoser under 2023 än budget samt överskott inom förvaltningarna. I delårsrapport per augusti uppgick helårsprognosen till 197,3 mnkr.

   

  Resultatet för Norrtälje kommunhuskoncern (NKAB-koncernen) per oktober uppgår till 60,1 mnkr vilket är 47,2 bättre än budget. Prognostiserat resultat för helåret är 33,2 mnkr vilket är 15,3 mnkr bättre än budget.

   

  Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje rapporterar ett underskott per oktober med -80,7 mnkr. Den kommunala verksamheten har per oktober en negativ avvikelse med -20,5 mnkr jämfört med det kommunala medlemsbidraget. Prognosen för helåret är ett underskott med -98,1 mnkr varav kommunal verksamhet står för -32,5 mnkr.  Kommunfullmäktige beslutade i samband med delårsrapport 2 godkänna kommunalförbundets begäran om att disponera 13,8 mnkr ur kommunens volymreserv för att täcka kostnader på grund av högre volymer i omsorgsverksamheten.

   

  Tiohundra AB redovisar ett underskott per oktober med -59,0 mnkr vilket är 65,7 mnkr sämre än periodiserad budget. Prognosen för helåret beräknas till -85,0 mnkr. 

   

  Elva uppdrag från kommunstyrelsen och ett uppdrag från val- och demokratinämnden har rapporterat försening av slutredovisningsdatum mellan delårsrapport två per augusti och månadsuppföljningen per oktober. Merparten av de elva uppdragen kommer att slutföras under verksamhetsåret 2023 i och med att de planeras slutrapporteras senast i samband med att kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelsen för 2023.

  Bilagor

 • Underlag för godkännande och fastställande av taxor, avgifter och prislista 2024 enligt förslag till beslut och bilagor. Taxor och avgifter har justerats enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) avseende oktober som publiceras på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) webbplats.

   

  Taxor för brandskyddskontroll har omarbetats för att bli enklare och tydligare.

   

  Avgifter för automatiska brandlarm har förenklats och anpassats i samband med övergång till ny upphandlad administratör av automatiska brandlarm.

   

  Kommunstyrelsen får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att justera taxor, avgifter och prislista med angiven procentsats för PKV respektive sotningsindex som är publicerad på SKR:s webbplats.

  Bilagor

 • I samband med uppstart av detaljplaner upprättas plankostnadsavtal för att ge planavdelningen möjlighet att ta ut avgift för framtagande av detaljplan. För en del äldre detaljplaner tas avgift i stället ut i samband med att bygglov beviljas, en så kallad planavgift. Därför berörs flera nämnder av taxan som ligger till grund för avgifter avseende detaljplaner.

   

  Plan- och bygglovstaxa samt geodatataxa består dels av bygglov- och geodataärenden vilket hanteras av Bygg- och miljönämnden, dels av ärenden för detaljplaner som lyder under kommunstyrelsen.

  Bilagor

 • Ärendet är en tidplan för de ekonomiska rapporterna till kommunstyrelsen under 2024. Tidplanen ger kommunstyrelsen, nämnder och kontor en förutsägbarhet och planeringsmöjlighet inför rapportering.  Delårsrapporter och årsredovisning går även till kommunfullmäktige. Månadsrapporterna är beslutsärenden i kommunstyrelsen och i nämnder. De två månadsrapporterna till kommunstyrelsen är dels en månadsrapport som omfattar kommunstyrelsens egen verksamhet och avser en ekonomisk uppföljning av kommunstyrelsens verksamheter samt statusrapportering av kommunstyrelsens uppdrag och initiativ 2024, dels en månadsrapport för kommun och koncern som är en del i uppsiktsplikten och omfattar nämnder, bolag och KSON och avser ekonomisk uppföljning samt statusrapportering av fullmäktiges alla uppdrag 2024.

   

  Tidplanen för utskick till KS arbetsutskott följer en egen tidplan jämfört med ordinarie utskick enligt redovisat i bilaga. Detta för att ekonomisystemen stänger för perioden och förvaltningarna, KSON och bolagen behöver viss tid för analys av det ekonomiska utfallet och för att lägga prognos. Alternativet är att kommunstyrelsen får rapporterna vid nästkommande månads sammanträde, vilket ger en mer inaktuell bild av verksamheten och fördröjer beslut om åtgärder vid eventuella avvikelser.

   

  Vid delårsrapporter, som berör hela kommunkoncernen och omfattar ekonomi och verksamhet, är tidplanen snäv, vilket innebär att information lämnas på KS arbetsutskott, och slutligt rapportutskick till kommunstyrelsen sker efter KS arbetsutskott.  Även här skulle alternativet att följa ordinarie utskick medföra att information och förslag om åtgärder till kommunfullmäktige sker långt senare, vilket påverkar möjligheterna att korrigera avvikelser negativt.

   

  Kommunstyrelsekontorets ekonomiavdelning ger anvisningar till nämnder, bolag och KSON inför rapporteringen.

  Bilagor

 • Kommunens politiska ledning (M), (SD), (L) och (KD) har framlagt förslag till Tilläggsbudget 2024 till Mål och budget 2024-2026. Reviderad resultat- och driftbudget redovisas i bilaga 9. Kommunfullmäktige föreslås fastställa taxor och avgifter 2024 enligt bilagor.

  Bilagor

 • Norrtälje kommuns trygghetsfond finns till för de föreningar som vill bidra till att Norrtälje är Sveriges tryggaste kommun senast år 2030. Totalt finns en miljon kronor avsatta för trygghetsfonden år 2023 varav 830 308 kronor finns kvarstående till höstens ansökningsperiod.

   

  Fjorton ansökningar om medel från trygghetsfonden har inkommit aktuell ansökningsperiod. Av dessa föreslås beviljande av medel till sju av ansökningarna. Baserat på ansökningarnas underlag och riktlinjerna för trygghetsfonden föreslås att medel beviljas till sju av ansökningarna, totalt 282 000 kronor, 548 308 kronor återstår.

  Bilagor

 • Upphandling av nytt lönesystem innefattar självservice, schemahantering samt lönehantering för hela Norrtälje kommuns medarbetare inklusive de bolag löneenheten idag servar inom området.

  Nuvarande leverantör uppfyller inte de krav på effektivitet, automatisering och kvalitetssäkring Norrtälje kommun ställer på ett lönesystem.

  Avtal med nuvarande leverantör gäller till och med 2025-07-31.

  Bilagor

 • Norrtälje kommuns bredbandsstrategi har som huvudmål att säkerställa snabb och pålitlig internetåtkomst för alla invånare, inklusive företag, med ett specifikt mål att 98% av hushåll och företag ska ha tillgång till 1 Gbit/s bredband senast år 2025. Strategin har identifierat teknikskiften, nya mål och utmaningar inom bredbandsutbyggnaden där offentligt stöd är avgörande för att garantera bredbandsåtkomst.

   

  För att uppnå dessa mål betonar strategin vikten av samarbete mellan olika intressenter och ökad medvetenhet om hur bredbandsutvecklingen styrs. Dessutom har Norrtälje kommun sänkt överskottsmålen för Norrtälje energi för att finansiera bredbandsutbyggnaden och erbjuder bredbandsstöd till fiberföreningar.

  Bilagor

 • Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun med förmåga att hantera samhällsstörningar i fred och krig.

   

  Detta kräver ett systematiskt arbete inom kommunen vilket inriktas med antagandet av Plan för Norrtälje kommuns arbete med civil beredskap 2024–2026.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsekontoret har i enlighet med uppdrag i kommunstyrelsens verksamhetsplan 2023–2025 tagit fram en handlingsplan för kompetensutveckling av tjänstepersoner med företagskontakter i god service och vägledning. Handlingsplanen består av fyra aktiviteter, kartläggning av nuläge, förankring, utbildning och framtagande av digital kurs. Dessa aktiviteter kommer genomföras under perioden 2024–2025. 

  Bilagor

 • Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska motionsredovisning göras två gånger per år, en gång i juni och en gång i december. I samband med detta kan kommunfullmäktige också välja att avskriva motioner. I dagsläget är det 12 motioner som är under beredning. Varav fyra är äldre än 12 månader.

  Bilagor

 • 3 juni 2019 lämnade Socialdemokraterna via Lars Sundberg och Roger Berglund in en motion som gällde att utöka turistservicen i Grisslehamn. Norrtälje kommun har redan vidtagit åtgärder för att förbättra turistservicen i Grisslehamn genom att etablera Infopoints på Grisslehamns Havsbad. Norrtälje kommun har även tagit fram och beslutat om en kommunal handlingsplan för destinationsutveckling där Infopoints är en liten del av satsningarna. Motionen föreslås avslås med hänvisning till motionssvar daterad 29 september 2023.

  Bilagor

 • Britt-Mari Bardon (V), Ola Nordstrand (V), Johannes Folkesson (V) och Jessica Hilwëyn (V) har lämnat in en motion som yrkar på att feministiskt självförsvar blir en del av undervisningen i högstadiet och gymnasieskolan samt att workshops och utbildning i attityd, värderingsfrågor och maskulinitetsnormer blir en del av undervisningen för killar i högstadiet och gymnasiet.  Motionen lämnades in till kommunfullmäktige i juni 2019. Kommunstyrelsen har remitterat motionen för yttrande till barn- och skolnämnden samt utbildningsnämnden. De behandlade motionen på sina sammanträden i juli respektive december 2020.  Barn- och skolnämnden beslutade att föreslå att avslå motionen. Utbildningsnämnden beslutade att föreslå att motionen ska anses vara besvarad. Kommunstyrelsekontoret föreslår att avslå motionen.

  Bilagor

 • Motionen föreslår man borde lägga utbyggnaden av Lommarstranden på is tills bygget i Hamnen är klart. Samhällsbyggnadskontoret lyfter fram att Lommarstranden etapp 2 har skjutits fram med tanke på kapacitetsfrågan och omvärldsbilden, samt att förhandlingar pågår med exploatörer beträffande senareläggning av delar av utbyggnaden av Lommarstranden etapp 1. Därmed föreslår kommunstyrelsekontoret att motionen ska anses besvarad.  

  Bilagor

 • Socialdemokraterna i Norrtälje kommun motionerade i juni 2021 om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att inleda planarbete för ett generationshus med kombinerad förskola och äldreboende i Norrtälje kommun. Ett fristående boende enligt generationskoncept med förskola och särskilt boende för äldre har sedan dess etablerats på fastigheten Handelsmannen 1 i Norrtälje centralort. Ytterligare generationsboende med förskola och särskilt boende för äldre i fristående regi planeras också inom ramen för en ny detaljplan i Västertorpsskogen i Rimbo tätort. Då kommunens förvaltningar redan arbetar med förslag i enlighet med motionen bedömer kommunstyrelsekontoret motionen vara besvarad. Förvaltningen bilägger vidare separata yttranden från barn- och skolnämnden respektive direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.