Hoppa över navigering
 • § 64

  Val av justerare

 • Inga ändringar i föredragningslistan förelåg. 

 • Kerstin Wåhlin, strategisk kvalitetsutvecklare informerar om internkontroll för kommunstyrelsen och Norrtälje kommun och koncern delår 1 inför beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

 • Germund Jonsson, ekonomidirektör informerar om delårsrapport 1 för kommunen och bolagen. 

 • Kommunstyrelsen har upprättat delårsrapport 1 per april 2022  enligt kommunens styrmodell. I ärendet redovisas uppföljning av uppdrag, initiativ, inriktningsmål och indikatorer i kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022–2024, ekonomiskt utfall för perioden samt prognos helår, en riskanalys samt pågående arbete med tjänstegarantier. Delårsrapporten redovisas i fyra bilagor, en kortare sammanställning för kommunstyrelsen sammantaget samt en delårsrapport per kontor

   

  Av kommunstyrelsens 57 uppdrag är de flesta påbörjade och beräknas slutföras under året. Många indikatorer mäts en gång per år, vilket gör att flera indikatorer inte har något mätvärde vid denna rapportering. 

   

  Driftsbudget

  Budget 2022

  Utfall jan-apr 2022

  Avvikelse jan-apr 2022

  Budget helår 2022

  Prognos 2

  Avvikelse budget - prognos

  Intäkter

  40 797

  38 975

  - 1 822

  129 537

  122 378

  -7 159

  Kostnader

  -136 966

  -114 343

  22 622

  -411 137

  -393 471

  17 666

  varav kapitalkostnader

  -7 566

  -5 738

  1 829

  --22 699

  -20 118

  2 582

  Summa driftsbudget

  -96 169

  -75 368

  20 801

  -281 600

  -271 093

  10 507

   

  Kommunstyrelsen resultat för perioden visar ett överskott om 20 801 tkr.  Intäkterna för perioden januari-april har varit lägre än budgeterat, men de verksamheter som har ett lägre utfall har kunnat balansera intäktsbortfallet med lägre kostnader. Personalkostnaderna har varit lägre på grund av vakanta tjänster och sjukfrånvaro. Kapitalkostnader är lägre än budgeterat vilket beror på investeringar som inte är klara enligt plan. 

   

  Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om 10 507 tkr. Personalkostnaderna beräknas bli lägre på grund av vakanta tjänster och sjukfrånvaro. Kostnader för kommunala detaljplaner beräknas bli lägre. Erhållna medel för att få fram villatomter och industrimark kommer inte att förbrukas till fullo. Kostnader för fördjupad översiktsplan i Rimbo och Norrtälje stad beräknas bli lägre än budgeterat då tidplanen skjutits framåt på grund av vakanser inom samhällsbyggnads­kontoret.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen anslår totalt 10 710 tkr för investering i en tankbil med placering i Norrtälje eller på annan utifrån aktuell riskbild lämplig station, tre mindre bärbara båtar till stationerna Norrtälje, Rimbo och Hallstavik, två lätta båtar till stationerna Älmsta och Blidö, en tung båt med brandpump till Kapell- skärs hamn med bemanning från stationen i Norrtälje och en lätt båt till enheten för brandskydds- kontroll. Utgående fordon och båtar avyttras till ett uppskattat sammanlagt värde av ca 180 tkr.

   

  Investeringarna följer i stort räddningstjänstens långsiktiga investeringsplan, baserad på utbytesbehov, teknikuppgradering och nya lärdomar och behov. Beträffande båtarna är de en del av den nya båt- organisationen som räddningstjänsten har tagit fram för att säkerställa räddningsinsatser i skärgården och på sjöar under isfri tid. Finansiering av investering i båtar sker med kommunstyrelsens investeringsram för 2022. Finansiering av tankbil sker enligt kommunstyrelsens planerade investeringsram för 2023. Samtliga kapitalkostnader hanteras inom kommunstyrelsens befintliga och planerade budgetram.

  Bilagor

 • Investeringen avser reinvestering i form av underhållsåtgärder på konstruktionsbyggnader, parkering och park samt mindre underhållsåtgärder på lokalgator samt belysningsåtgärder inom Norrtälje kommuns tätorter. Investeringen är beräknad till en total kostnad av 9 060 tkr. Fördelat på investeringsanslag för reinvestering om: 3 150 tkr för belysning, 1 010 tkr för gator, 3 200 tkr för park, 1 200 tkr för konstruktionsbyggnader, 500 tkr för parkering.

  Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2022.

  Kapitalkostnaderna ökar totalt med 446 tkr från och med år 2023 till följd av komponentavskrivningar och ökade räntekostnader. Finansieringen av ökade kapitalkostnader sker inom befintlig ram. Investeringen genomförs under 2022. Teknik och klimatnämnden behandlade ärendet den 30 mars och beslutade i enlighet med förslaget.

  Bilagor

 • Kultur- och fritidsnämnden har arbetat fram en investeringsplan som innefattar flera mindre investeringar under 2022 för att fortsatt erbjuda god service till våra invånare. Tillkommande kapital- och driftskostnader är budgeterade i 2022 års budget.

  Bilagor

 •  

  I enlighet med miljö- och klimatstrategin är Vattenplanen det övergripande styrdokumentet för hur Norrtälje kommun ska bidra till att uppnå ramdirektiv för vatten (2000/60/EG), kallat vattendirektivet., med målsättningen om god vattenstatus i alla vattenförekomster. Vattenplanen syftar till att tydliggöra hur:

   

  1.      Norrtälje kommun ska bidra till att god status enligt EU:s vattendirektiv uppnås i kommunens alla vattenförekomster.

  2.      hållbar vattenplanering kan bidra till att säkra viktiga miljömässiga, sociala och ekonomiska värden för framtidens vatten.

  3.      ansvar och roller i vattenfrågor fördelas i kommunkoncernen, samt hur intressenter i samhället kan bidra i vattenförvaltningsarbetet.

  4.      ett förvaltningsövergripande arbetssätt kan utvecklas som stärker lokalt åtgärdsarbete och lokalt engagemang för vatten från källa till hav.

   

  Vattenplanen lägger grunden för hur kommunkoncernen ska genomföra en förvaltningsövergripande vattenplanering och genomförande av vattenvårdsåtgärder med en helhetssyn utifrån ett avrinningsområdesperspektiv. Vattenplaneringen och prioriterade åtgärder (vattenplanens stöddokument A3) har fokus på de yt- och grundvattenförekomster där det behövs åtgärder för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. Den förvaltningsövergripande vattenplaneringen ska säkerställa att miljökvalitetsnormerna beaktas i alla tillämpliga delar av kommunens verksamhet.

   

  I och med vattenplanens fastställande antar Norrtälje kommun 51 övergripande åtgärder som stärker lokal samverkan, motverkar övergödning och utsläpp av föroreningar, samt säkerställer att kommunens roller inom tillsyn, planering och dagvattenhantering mm. stärks.

   

  Under åren 2022–2027 kommer de prioriterade åtgärderna lägga grunden för en fördjupad lokal samverkan med markägare, lant- och skogsbrukare, och övriga intressenter vilket är avgörande för att identifiera lämpliga åtgärder och se till att åtgärderna genomförs och följs upp i form av lokala åtgärdsprogram för vatten i Norrtälje kommuns större avrinningsområden, dvs. Norrtäljeån, Bergshamraån, Broströmmen, Skebyån mfl.

  Bilagor

 • Norrtälje Vatten & Avfall föreslår kommunfullmäktige att utöka verksamhetsområdet för allmänna vattentjänster. Ärendet berör sammanlagt 97 fastigheter, där stamfastigheten för 66 av fastigheterna sedan tidigare tillhör beslutat verksamhetsområde.

  Fastigheterna har eller planeras att få anslutning till kommunens allmänna VA-anläggning.

  Samtliga fastigheter bedöms ha behov av allmänna vattentjänster i ett större sammanhang enligt § 6 lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV). Utvidgningen är nödvändig för att rättigheter och skyldigheter enligt LAV, kommunens VA-taxa och allmänna bestämmelser för användandet av Norrtälje kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) ska gälla för de berörda fastigheterna.

  Bilagor

 • Samhällsbyggnadskontoret i samverkan med kommunstyrelsekontoret har bedömt att fastigheten Marum 2:23 bör avyttras då det saknar strategiskt värde samt att fastigheten har ett betydande underhållsbehov. Den av kommunstyrelsen antagna lokalförsörjningsplanen stipulerar att fastigheter som bedöms sakna strategiskt värde ska avyttras till största möjliga ekonomiska värde för kommuninvånarna. Det har inkommit ett bud på fastigheten från en ideell förening med förankring till bygden som ligger under marknadspris, vilket gör att kommunstyrelsens arbetsutskott behöver ta ställning i frågan om och hur fastigheten ska säljas. Samhällsbyggnadskontoret bedömer i samverkan med kommunstyrelsekontoret att fastigheten bör säljas på den öppna marknaden för att ge största ekonomiska värde för kommuninvånarna.

  Bilagor

 • Kommunfullmäktige föreslås anta reviderat reglemente för socialnämnden. Den föreslagna förändringen föranleds av en ny lagstiftning om tobaksfria nikotinprodukter som föreslås träda i kraft 1 augusti 2022 samt ett konstaterat behov av att fördela kommunens skyldigheter enligt begravningslag (1990:1144).

 • Kommunstyrelsekontoret har under år 2021 fått i uppdrag från val- och demokratinämnden att utreda frågan om att inrätta ett så kallat ungdomsfullmäktige i Norrtälje kommun. Uppdraget har utgått ifrån att främja ungas intresse för demokrati och politik samt att i enlighet med de rättigheter som stipuleras av barnkonventionen, ge barn och unga i Norrtälje kommun rätt att bilda och uttrycka sina åsikter i frågor som berör dem. I utredningen har identifierats att en lämplig lösning är en utveckling av det ungdomsråd som idag bedrivs av Trygg i Norrtälje kommun. För att ungdomsrådets representanter ska kunna delta i politiska sammanträden där ungdomsrådets frågor hanteras föreslås en ny skrivning i nämndernas reglemente. Skrivningen ska ge ordförande möjlighet att bjuda in en representant från ungdomsrådet att närvara på ett utskott eller nämnd.

   

  Val-och demokratinämnden behandlade ärendet på sitt sammanträde den 28 april 2022 och beslutade att föreslå kommunfullmäktige att godkänna de nya skrivningarna i A-delen av nämndernas reglemente enligt bilaga. 

  Bilagor

 • Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska motionsredovisning göras två gånger per år, en gång i

  juni och en gång i december. För närvarande är 42 motioner under beredning. Av dessa förväntas samtliga behandlas under hösten 2022 innan nästa motionsredovisning i december år. Sedan förgående motionsredovisning har kommunfullmäktige behandlat 23 motioner vilket är i linje med Kommunstyrelsekontorets bedömning. Vid förgående motionsredovisning uppskattade förvaltningen att 25 motioner skulle behandlas av fullmäktige innan denna motionsredovisning. 

  Bilagor

 • Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 29 januari 2018 (dnr 2017-002209) att anslå 3 000 tkr för verksamhetsförändringar och trygghetsskapande åtgärder. Av projektets tilldelade medel har 2601 tkr upparbetats. Godkännande av slutredovisning av investeringsprojektet Verksamhetsförändring och trygghetshöjande åtgärder 2018. 

   

  Teknik och klimatnämnden behandlade ärendet den 30 mars och beslutade i enlighet med förslaget.

  Bilagor

 • Projektets omfattning var att genomföra åtgärder för att undanröja enkelt avhjälpta hinder för personer med nedsatt rörelse och orienteringsförmåga. Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 3 940 tkr. Slutkostnaden blev 2 770 tkr och projektet fick ett överskott på 1 170 tkr. Överskottet i projektet beror av att behovet av avhjälpta hinder och dess uppskattade budget blev mindre än vad tidigare utredning hade kommit fram till.

   

  Teknik och klimatnämnden behandlade ärendet den 30 mars och beslutade i enlighet med förslaget.

  Bilagor

 • Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 2500 tkr för en ytskiktsrenovering av Roslagens sjukhus tillagningskök. Slutkostnaden blev 2 830 tkr och projektet fick ett underskott på 330 tkr.

   

  Teknik och klimatnämnden behandlade ärendet den 30 mars och beslutade i enlighet med förslaget.

  Bilagor

 • Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska kommunen anta handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst. Innan kommunen antar handlingsprogrammet ska den samråda med de myndigheter som särskilt berörs. Förändringar i LSO innebär att strukturen för handlingsprogrammet styrs av nya föreskrifter. Målet är att öka styrningen och möjliggöra nationella jämförelser. Förslaget skiljer sig därför från tidigare handlingsprograms struktur. Fyra verksamhetsmål föreslås för programtiden.

  Bilagor

 • Sju ansökningar om medel från Trygghetsfonden har inkommit. Av dessa föreslås beviljande av medel till tre av ansökningarna.

  Bilagor

 • Med framgångsrika samarbeten under bland annat Alfrida som grund, beslutades år 2020 ett uppdrag till Trygghets- och säkerhetskontoret att se över möjligheten till en etablering av ett Totalförsvarscentrum i Norrtälje kommun. Efter inventering av önskemål, bedömning av resursåtgång samt bedömning av möjligheter och risker beträffande finansiering, förslås en alternativ handlingsväg genom att kommunens behov, såsom yta, lokaler med mera omhändertas inom ordinarie verksamhet och att uppdraget i övrigt avslutas.

  Bilagor

 • De förtroendevalda revisorerna i Norrtälje kommun, har givit PwC i uppdrag att granska personal- och kompetensförsörjning. Granskningens syfte är att bedöma i vilken utsträckning som kommunstyrelsen säkerställer ett ändamålsenligt arbete med personal- och kompetensförsörjning. Utifrån genomförd granskning är revisionens samlade bedömning att kommunstyrelsen inte helt säkerställt ett ändamålsenligt arbete med personal- och kompetensförsörjning. I tjänsteutlåtandet presenteras de åtgärder som har identifierats och kommer att implementeras.

  Bilagor

 • Kommunallagens delegationsbestämmelser ger nämnderna möjlighet att ge organ och befattnings­havare formell grund för att fatta beslut i nämndernas ställe. Delegeringen av beslutanderätten syftar till att nämndens arbete ska kunna skötas på ett ändamålsenligt sätt genom att skapa kortare besluts­vägar, effektivare hantering och förutsättningar för de politiska organen att kunna fokusera på politiska och ideologiska frågor.

   

  Förändringarna i den föreslagna delegationsordningen handlar om att skapa relevanta delegationer för Trygghets- och säkerhetskontoret, främst beträffande räddningstjänsten. De vi har haft hittills har visat sig vara omoderna, ofullständiga och inte i alla delar hållbara. För att öka läsbarheten är layouten ändrad och det har även gjorts ett antal redaktionella ändringar.

  Bilagor

 • Norrtälje kommun har blivit ombedd att lämna remissvar på Finansdepartementets departementspromemoria En effektivare upphandlingstillsyn. Remissvaret ska lämnas in till departementet senast den 22 juni 2022. Lagförslaget syftar till att effektivisera upphandlingstillsynen. Förvaltningen finner att de flesta av de föreslagna lagändringarna inte kommer att påverka hur kommunen genomför sitt arbete, eftersom de beskriver rutiner och arbetssätt som redan är etablerade inom kommunen, eller bara ytterligare skärper möjligheten för tillsynsmyndigheten att utreda oegentligheter. Förvaltningen vill dock lyfta fram att det utvidgade området för upphandlingsskadeavgift bör förenas med ett uppdrag till stödjande myndighet att ta fram riktlinjer och vägledningar i syfte att underlätta för upphandlande myndigheter att göra rätt.

  Bilagor

 • Trafikförvaltningen har översänt föreslag till trafikförändringar inför 2022/23. Trafikförvaltningen utarbetar varje år förslag till trafikförändringar i kollektivtrafikutbudet avseende nya linjer, linjesträckningar, turtäthet och trafikeringstid. Totalt berörs fyra busslinjer och en sjötrafiklinje av föreslagna förändringar. En linjenedläggning föreslås, linje 686 Norrtälje-Kista, och en trafikökning föreslås, linje 647 Rimbo-Norrtälje. Övriga förändringar gäller val av hållplatsstopp. För sjötrafiken omfattar endast en linje, Furusund-Gräskö-Söderöra, där Bromskärs brygga föreslås upphöra att trafikeras vintertid. Kommunstyrelsekontoret föreslår för kommunstyrelsen att inte ställa sig positiv till nedläggning av busslinjen Norrtälje-Kista och positiv till övriga föreslag. Med yttrandet vill kommunstyrelsekontoret även framföra att det är angeläget att påbörja uppstart av en ny linje: Norrtälje-Arlanda, att införa anropsstyrd trafik, att enhetstaxan förlängs samt förslag på linjeomläggningar.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.