Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av justerare

 •   3

  Ändringar i föredragningslistan

 •   4

  Informationsärenden

 •   5

  Skattesats 2022

 • För att täcka VA-verksamhetens ökade kostnader har Norrtälje Vatten och Avfall AB bedömt att avgifterna i VA-taxan behöver höjas från med den 1 januari 2022. Anläggningsavgifterna och brukningsavgifterna föreslås därför höjas med 3% för fasta och rörliga avgiftsparametrar. Styrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 5 oktober 2022 och beslöt att ställa sig bakom förslaget och överlämnade det till kommunstyrelsen för antagande i kommunfullmäktige.

 •   7

  Förslag till avfallstaxa 2022

 •   8

  Förslag till PBL-taxa

 •   9

  Förslag till Trygghets- och säkerhetskontoret – Taxor, avgifter och prislista 2022

 •   10

  Mål och Budget 2022-2024

 •   11

  Reviderade ägardirektiv för Norrtälje Kommunhuskoncern

 •   12

  Revidering av styrmodell i Norrtälje kommun

 •   13

  Delårsrapport 2, 2021 för kommunen och bolagen

 •   14

  Internkontrollrapport för Norrtälje kommun och koncern 2021

 •   15

  Delårsrapport 2, 2021 för kommunstyrelsen

 •   16

  Internkontrollrapport för Kommunstyrelsen 2021

 •   17

  Slutredovisning avseende - Investering - tryckstegringsstation i Bolkadalen

 •   18

  Slutredovisning avseende Utredning kring möjlig utbyggnad av Lindholmens avloppsreningsverk

 •   19

  Investering 2021 - sommarcykelväg utmed del av väg 1148

 •   20

  Trygghets- och säkerhetsstrategi

 •   21

  Fastställande av partistöd för 2022

 •   22

  Friska fläktar Kyl & Värme - Ersättningsanspråk

 •   23

  Besvarande av remissen av SOU 2021:49 Kommuner mot brott

 •   24

  Rekommendation om att anta Överenskommelse om samverkan inom patientnämndsverksamhet

 • Underlag för godkännande och fastställande av taxor, avgifter och prislista 2022 enligt förslag till beslut och bilagor. Taxor och avgifter har justerats enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) respektive sotningsindex som publiceras på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) webbplats.

   

  Taxor för brandskyddskontroll och sotning har förenklats och förtydligats från och med den 1 april 2022.  

   

  Prislistan har justerats så att intäkter ska täcka de kostnader som kan uppstå vid insats i annan kommun/räddningstjänstorganisation, deltagande i statlig räddningstjänst eller vid sanering och ersättning där kommunen har rätt till statlig ersättning. Kommunstyrelsen får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att justera taxor, avgifter och prislista med angiven procentsats för PKV respektive sotningsindex som är publicerad på SKR:s webbplats.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.