Hoppa över navigering
 • § 154

  Val av justerare

 • § 155

  Ändringar i föredragningslistan

 • Per Lodenius (C) informerar avseende:

  • Webbutbildning: Totalförsvar - ett gemensamt ansvar 
  • Extrainsatt KSAU och KS

   

 • § 157

  Månadsrapport per oktober 2021 för kommunstyrelsen

 • Kommunalförbundet Norrvatten har gjort en hemställan till medlemskommunerna om att utöka låneramen med 800 mnkr, från nuvarande 1 300 mnkr till 2 100 mnkr. Anledningen är att Norrvatten planerar omfattande investeringar i dels upprustning och utbyggnad av Görvälns vattenverk och dels i ledningsnätet. Investeringarna planeras genomföras under åren 2021-2030. Nu föreliggande hemställan är det första steget om utökad låneram från 1 300 mnkr till 2 100 mnkr. När säkrare underlag finns om nivån på investeringsutgifterna avseende Görvälns vattenverk kommer en ny hemställan att aktualiseras om ytterligare utökad låneram, preliminärt till 3 000 mnkr.

   

  Medlemskommunerna tecknar borgen för Norrvattens lån utifrån andel i förbundet. För Norrtälje kommuns del, med en andel på 0,5 %, är borgensåtagandet för närvarande 5,1 mnkr. Den kan vid planerade utökade lån komma att utökas till cirka 10,5 mnkr i ett första steg och i ett senare skede till cirka 15 mnkr.  För genomförandet av planerade investeringar och upplåning krävs att alla medlemskommuner godkänner den utökade låneramen. 

 • Investeringen avser reinvestering i form av underhållsåtgärder på gator och cirkulationsplats, GC-vägar samt underhållsåtgärder i park samt belysningsåtgärder inom Norrtälje kommuns tätorter.

  Investeringen är beräknad till en kostnad av 10 mnkr. Investeringen finansieras med

  kommunstyrelsens anslag för investeringar 2021. Kapitalkostnaderna ökar med 961 tkr från och med

  år 2022 till följd av komponentavskrivningar och ökade räntekostnader. Finansieringen av ökade

  kapitalkostnader sker inom befintlig ram. Investeringen genomförs under 2021.

 • Teknik- och klimatnämnden har hemställt till att få anslag för verksamhetsförändringar och trygghetshöjande åtgärder beviljade av kommunstyrelsen. Investeringen för verksamhetsförändringar

  och trygghetshöjande åtgärder är beräknad till en kostnad av 3 200 tkr. Behovet för år 2021

  specificeras i bilaga 1 till tekniska kontorets tjänsteutlåtande. Tillkommande kapital- och driftskostnader ryms inom befintlig ram.

 • Tekniska kontorets fastighetsavdelning har genomför utredningar av Rådmansö sporthalls

  takkonstruktion. De har visat att hela konstruktionen är för klent dimensionerad och att den därför rör

  sig alldeles för mycket. Konstruktionen har även visat sig så klent dimensionerad att den inte klarar

  vare sig full snö- och vindlast. Även skador och sprickor i pelare har konstaterats. Hallen har på

  grund av detta fått hållas stängd vid för mycket snö eller för mycket vind då rasrisk då föreligger.

  Total kostnad är 11 550 tkr, kapitalkostnad som uppkommer är 392 tkr år 1.

   

  Enligt beslut i teknik- och klimatnämnden den 9 mars 2021 återremitterades ärendet för vidare utredning avseende upphandling. upphandling av entreprenör för ombyggnad pågår nu och kommunen har fåttin anbud. Ärendet har nu uppdaterats vad gäller sökta medel. Efter att beslut fattats i teknik- och klimatnämnden kan tilldelningsbesked skickas ut. Innan tilldelningsbeslut har skickats råder absolut sekretess gällande upphandlingen.

   

  Anbud som inkommit till kommunen ligger över anslagna medel, Fastighetsavdelningen bedömer att

  orsaken till detta kan vara kraftigt ökade materialpriser den senaste tiden samt att byggbranschen

  har med jobb än vad den hinner med, vilket minskar mängden anbud samt driver upp priserna på

  dessa.

 • Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 11 april ,§ 66, och den 29 januari 2018, §12, att anslå reinvesteringsmedel om totalt 2000 tkr för utbyte av uttjänta delar i passagesystemet och att integrera inbrott och passage i samma system på Rodenskolan. Arbetet har pågått fram till och med 2020. I samband med detta har man även tittat på att förbättra och effektivisera systemet för att förenkla handhavandet för samtliga.  För att kunna slutföra projektet behöver fastighetsavdelningen investera till en kostnad av 2500 tkr och den kapitalkostnad som uppkommer är 150 tkr/år.

   

  Sökta medel ingår i nu gällande investeringsplan, beloppet är 485 tkr högre är planerat.

 • Kommunstyrelsekontoret har tidigare beslutat att fastigheten Nysättra kvarn 1:31 ska försäljas på öppna marknaden. Försäljningen påbörjades den 3 maj 2021 och budgivningen avslutades den 29 september 2021. Köpekontraktet undertecknades av Reza Ebrahimzadeh (köpare) och Norrtälje kommun (säljare) den 29 september 2021. Tillträde är beräknat till den 1 december 2021. Köparen har för avsikt att iordningställa hyreslägenheter i fastighetens byggnad. I och med denna försäljning möjliggör kommunen för eventuella hyresrätter i framtiden.

 • Kommunstyrelsekontoret har tidigare beslutat att fastigheten Pegasus 5 skall försäljas på öppna marknaden. Försäljningen påbörjades 23 september 2021 och budgivningen avslutades 15 oktober 2021. Köpekontraktet undertecknades av Centrum Fastigheter Stationsplan AB (köpare) och Norrtälje kommun (säljare ) 20 oktober 2021. Tillträde är beräknat till 14 januari 2022. Köparen har för avsikt att fortsätta hyra ut fastigheten för restaurangverksamhet enligt gällande hyresavtal.

 • Utbyggnaden av VA-ledningsnätet i Bergshamra har utförts enligt med Kommunfullmäktiges beslut 2012-05-07. Projektet innefattar överföringsledningar från Sjöändan till Bergshamra reningsverk samt utbyggnad av VA-ledningar i områdena Enviken, Bergshamra by och Bergshamra tätort. Kostnaden för arbetet uppgår till 232 000 tkr. Budget var 225 000tkr.

  Bilagor

 • Detta är slutredovisningen av investeringen för att bygga om Norrtälje Vatten och Avfalls (NVAA) pumpstation 4 i Norrtälje Hamn. En investering på cirka 20 550 tkr har möjliggjort en helt ombyggd pumpstation, som klarar av den ökade belastningen från utbyggnaden av fastigheter i Norrtälje Hamn och kommer att stå rustad för många år framöver. Byggnaden har totalrenoverats med helt ny invändig rördragning och pumpar för att klara framtiden. Den har även uppgraderats med en permanent reservkraftsanläggning med ett dieselaggregat och ett batteripaket för att undvika tryckslag i systemet och minska risken för utsläpp till Norrtäljeviken vid strömavbrott.

 • Förbundsordningen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje revideras enligt Överenskommelse mellan Region Stockholm, Norrtälje kommun och Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje avseende stärkt styrning och ekonomiska förutsättningar för kommunalförbundet under perioden 2021–2023 (KF 2021-02-22, §7, Dnr KS 2021-112)

   

  Efter samråd i tjänstemannasamrådet mellan Norrtälje kommun och Region Stockholm har revideringar av förbundsordningen som följer av överenskommelsen tagits fram.

   

  Ändringar i förbundsordningen kräver samstämmiga beslut av respektive medlems fullmäktigeförsamling.

 • Norrtälje Vatten & Avfall har berett ett ärende avseende att utöka verksamhetsområdet för allmänna vattentjänster. Sammanlagt berör ärendet tio fastigheter vilka har eller planeras att få anslutning till kommunens allmänna VA-anläggning. Samtliga fastigheter bedöms ha behov av allmänna vattentjänster i ett större sammanhang enligt § 6 lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV). Utvidgningen är nödvändig för att rättigheter och skyldigheter enligt LAV, kommunens VA-taxa och allmänna bestämmelser för användandet av Norrtälje kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) ska gälla för de berörda fastigheterna.

  Bilagor

 • Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska motionsredovisning göras två gånger per år, en gång i

  juni och en gång i december. För närvarande är 63 motioner under beredning. Av dessa förväntas 25

  stycken beredas av kommunstyrelsen innan nästa motionsredovisning i juni nästa år.

 • Norrtälje kommun har antagit en integrationsstrategi. Utifrån Norrtälje kommuns integrationsstrategi har en handlingsplan tagits fram för att konkretisera, leda och följa upp arbetet för att säkerställa att Norrtälje kommuns integrationsarbete genomförs på ett målinriktat, systematiskt och effektivt sätt. Handlingsplan för integration i Norrtälje kommun är det styrdokument som sätter inriktningen för kommunens integrationsarbete de kommande åren.

  I planen anges utgångspunkter, fokusområden och prioriteringar för kommunens integrations-arbete, samtidigt som kommunens roll och ansvar tydliggörs. Genom antagandet av planen betonas individens ansvar för sin egen integration och kommunen säkerställer ett mer systematiskt arbete med integration, där integrationsstrategins fem fokusområden och förslag till åtgärder och integreras i berörda förvaltningars verksamhetsplanering i och med handlingsplanens fastställande.

 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har i skrivelse, daterad den 27 september 2021, begärt information avseende kommunens arbete enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Då den begärda informationen bedömts endast röra rena sakupplysningar har kontoret valt att besvara skrivelsen enligt bilaga

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.