Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Ändringar i föredragningslistan

 •   3

  Information

 •   4

  Information om Ekonomisk delårsrapport 2 per augusti, 2022 för kommunen och bolagen

 •   5

  Information om Internkontrollrapport delår 2 per augusti, 2022 för Norrtälje kommun och koncern

 •   6

  Ekonomisk delårsrapport 2 per augusti, 2022 för kommunstyrelsen

 •   7

  Internkontrollrapport delår 2 per augusti, 2022 för kommunstyrelsen

 •   8

  Godkännande av investeringsärende för Kungsängsliljan 1 samt del av Tälje 2:195, inom stadsutvecklingsprojektet för Övre Bryggårdsgärdet

 •   9

  Reinvestering 2022 - Ny ventilation på Gottsta förskola

 •   10

  Utökning av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster Solö etapp 1 samt Björnö etapp 1-c

 •   11

  Utökning av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster Nedernäs 1:26

 •   12

  Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst 2022–2025.

 •   13

  Fastställande av sammanträdesdagar 2023 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsens och dess utskott

 •   14

  Slutredovisning av investeringsprojekt 17042 Byte av PC-manager till Cactus Eye, Lindholmen Avloppsreningsverk

 •   15

  Slutredovisning Grisslehamn ARV 15050

 •   16

  Krav på lokaler för användning som trygghets- och informationspunkter

 •   17

  Beslut om hantering av medel från Stiftelsen Norrtälje Finsk-Svenskt Företagscentrum

 •   18

  Slutredovisning investering 2018 för trygghetsskapande åtgärder på Norrtälje busstation

 •   19

  Slutredovisning - Reinvestering 2020 Åtgärdande av inomhusmiljöproblem på Lommarskolan

 •   20

  Slutredovisning - Energieffektiviseringsåtgärder i kommunala fastigheter 2018

 •   21

  Slutredovisning - Energieffektiviseringsåtgärder i kommunala fastigheter 2019

 •   22

  Ställningstagande gällande rekommendation från SKR till kommunerna om förlängd gemensam finansiering av system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter till och med 2024

 • § 101

  Val av justerare

 • § 102

  Ändringar i föredragningslistan

 • § 103

  Information

 • § 104

  Information om Ekonomisk delårsrapport 2 per augusti, 2022 för kommunen och bolagen

 • § 105

  Information om Internkontrollrapport delår 2 per augusti, 2022 för Norrtälje kommun och koncern

 • Kommunstyrelsens ekonomi är god med ett starkt utfall och en positiv prognos. Den positiva budgetavvikelsen per augusti uppgår till 29,8 mnkr och i helårsprognosen prognostiseras en positiv budgetavvikelse till 20,6 mnkr. Alla tre kontoren inom kommunstyrelsen innehar en positiv budgetavvikelse per augusti samt en positiv avvikelse i helårsprognosen. Det positiva resultatet per augusti och prognosen grundar sig i nuläget på lägre personalkostnader, ett minskat nyttjande av konsulter samt ett framflyttande av investeringar.

  Den sammanlagda bedömningen per augusti avseende måluppfyllelsen för 2022 för kommunstyrelsen är god med endast få inriktningsmål som inte bedöms uppnås under året. Målen kring en ekonomi i balans och en effektiv verksamhet bedöms båda som uppfyllda för kommunstyrelsen totalt. De två målen 2.1 Minska användningen av fossila bränslen och 6.2 Aktivt verka för att förbättra transportinfrastrukturen och påskynda bredbandsutbyggnaden i kommunen bedöms inte uppnås under 2022.

   

  De beslutade uppdragen inom kommunen kommer till största del att uppfyllas inom givna tidsramar vilket också bidrar till den totala måluppfyllelsen på kommunstyrelsen. Fördjupad analys återfinns i respektive kontors delårsrapport.

 • Den interna styrningen och kontrollen är en del av kommunens styrsystem och ett redskap för kommunens ledning. Syftet är att främja en effektiv ledning av organisationen, hantera risker, skapa underlag för utveckling av verksamheten, utvärdera verksamhetens resultat och säkra långsiktig måluppfyllelse.

   

  Verksamheterna fortsätter att implementera arbetssättet med internkontroll och nyttjar internkontrollens potential som ett kvalitetshöjande verktyg.

   

  Analysen visar att det finns fortsatt behov av att säkerställa redan framtagna rutiner, policys och styrdokument samt systematiska uppföljningar utförs och att resultaten kommuniceras och förankras i verksamheterna för att uppnå löpande förbättringar. Arbetet inkluderar uppföljning i den dagliga verksamheten, dokumentera avvikelser och att följa upp dokumenterade vidtagna åtgärder. Inom delar av kommunstyrelsens verksamheter identifieras ett fortsatt stort behov av en proaktiv kommunikation och utbildning för att stötta övriga verksamheter att agera på ett korrekt sätt.

 • Samhällsbyggnadskontoret föreslår beviljande av investeringsärendet, avseende kommunens åtagande för allmän plats, i anslutning till detaljplanen för Kungsängsliljan 1 samt del av Tälje 2:195. Åtagandet ingår i etapp 2a samt omkringliggande gator i stadsomvandlingsprojekt Övre Bryggårdsgärdet i Norrtälje Stad.

   

  Genom det godkända marköverlåtelseavtal, i kommunfullmäktige, beslut 2021-11-15, §250, har Famera Skola 1 AB erlagt köpeskilling om totalt 33,8 mnkr. I detta ingår en överenskommen del om 2 mnkr i exploateringsbidrag för gemensamma nyttor för Övre Bryggårdsgärdet, exempelvis skyfallshantering. Utöver exploateringsbidraget innefattar en del av den totala köpeskillingen utbyggnadskostnader av allmän plats inom detaljplanen.

   

  En del av investeringsärendet innefattar även utbyggnad av gång- och cykelbana längs Sandgatan för en mer trafiksäker lösning för våra invånare. Denna del finansieras i ett senare skede vid exploateringen av Magasinet 19.

   

  För aktuellt investeringsärende uppgår de totala kostnaderna till 15,1 mnkr och kommunen får således full kostnadstäckning för genomförande av detaljplanen.

 • Tekniska kontoret avser att byta ut ventilationsanläggningen på Gottsta förskola på grund av uppnådd teknisk livslängd och ej godkänd obligatorisk ventilationskontroll. Det är låga luftflöden, dålig värmeåtervinning, otäta kanaler och mycket svåråtkomliga aggregat vid service.  

  Föreslagen åtgärd är nödvändig för att nuvarande förskoleverksamhet ska kunna bedrivas enligt gällande myndighetskrav.

   

  Teknik- och Klimatnämnden behandlade ärendet den 30 augusti och beslutade i enlighet med förslaget.

   

  Investeringen ingår i prioriterade investeringar i Mål och budget 2022—2024 med totalt 2 000 tkr.

   

 • Styrelsen för Norrtälje Vatten & Avfall har på sitt sammanträde, 7 september 2022, §63, beslutat föreslå kommunfullmäktige att utöka verksamhetsområdet för allmänna vattentjänster. Ärendet berör sammanlagt 104 fastigheter.

   

  Fastigheterna planeras att få anslutning till kommunens allmänna VA-anläggning under sommaren 2023.

   

  Samtliga fastigheter bedöms ha behov av allmänna vattentjänster i ett större sammanhang enligt § 6 lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV). Utvidgningen är nödvändig för att rättigheter och skyldigheter enligt LAV, kommunens VA-taxa och allmänna bestämmelser för användandet av Norrtälje kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) ska gälla för de berörda fastigheterna.

  Bilagor

 • Styrelsen för Norrtälje Vatten & Avfall har på sitt sammanträde, 7 september 2022, §62, föreslagit kommunfullmäktige att utöka verksamhetsområdet för allmänna vattentjänster. Ärendet berör sammanlagt en fastighet.

   

  Fastigheten har en färdig anslutning till kommunens allmänna VA-anläggning och ligger omedelbar närhet till befintligt verksamhetsområde.

  Fastigheten bedöms ha behov av allmänna vattentjänster i ett större sammanhang enligt § 6 lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV). Utvidgningen är nödvändig för att rättigheter och skyldigheter enligt LAV, kommunens VA-taxa och allmänna bestämmelser för användandet av Norrtälje kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) ska gälla för den berörda fastigheten.

 • Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska kommunen anta handlingsprogram för före­byggande verksamhet och räddningstjänst. Innan kommunen antar handlingsprogrammet ska den samråda med de myndigheter som särskilt berörs. Förändringar i LSO innebär att strukturen för handlings­programmet styrs av nya föreskrifter. Målet är att öka styrningen och möjliggöra nationella jämförelser. Förslaget skiljer sig därför från tidigare handlings­programs struktur. Fyra verksamhetsmål föreslås för programtiden.

   

  Förslaget till nytt handlingsprogram har reviderats utifrån remissinstansers synpunkter, beskrivna övergripande nedan, samt utifrån den omorganisation av Trygghets- och säkerhetskontoret som beslutats gälla från och med den 1 oktober.

 • Kommunstyrelsekontorets kansli har tagit fram ett förslag till sammanträdesschema för kommunstyrelsen och dess utskott samt för kommunfullmäktige för år 2023. Förslaget regleras av kommunallagens bestämmelser om sista datum för budget och årsredovisning samt av kommunfullmäktiges arbetsordning. Förslaget har tagits fram i samråd med ekonomiavdelningen med hänsyn till Norrtälje kommuns styrprocess som reglerar ekonomiska rapporter.

 • Norrtälje vatten och avfalls styrelsen beslutade den 7 september 2022, §59, att föreslå Kommunfullmäktige att godkänna slutredovisning av investeringsprojekt 17042, Byte av PC-manager till Cactus Eye, Lindholmen avloppsreningsverk.

   

  Enligt beslut KF 2017-06-12 §128 skulle tre akuta projekt genomföras på Lindholmen för att säkerställa en god driftsäkerhet innan slutligen Lindholmen 50.000 PE skulle stå färdigt. För dessa tre projekt äskades totalt 25 mkr.

   

  Projektbudget för modernisering av styr- och övervakningssystemet utgjorde 3,136 mkr utav de 25 mkr som äskades. Slutresultatet av bytet till Cactus blev 2,745 mkr, ett positivt resultat på + 0,391 mkr.

   

  Projektet pågick sommaren 2017 till hösten 2018. Under denna tid dök det upp en hel del oförutsett där man bland annat fick bygga om pumpstationer ute på nätet bara för att få loss reservdelar som behövdes inne på verket. Kostnaderna för byte av styrskåp i pumpstationer kunde dock överföras till annat projekt varför slutkostnaden för detta projekt blev 2,745 mkr.

   

  Projektet har sedan avslutandet hösten 2018 inväntat färdigställandet av de andra 2 akuta projekten, men väljer nu att avsluta detta delprojekt för sig.

 • Styrelsen för Norrtälje vatten och avfall har den 7 september, §60 beslutat att föreslå Kommunfullmäktige att godkänna slutredovisning av investeringsprojekt 15050, Grisslehamns avloppsreningsverk om- och tillbyggnad.

   

   

  En förnyelse har skett av avloppsreningsverket samtidigt som kapaciteten utökats till att klara en belastning motsvarande 1900 pe. Projektet är ett av de fyra projekt som Kommunfullmäktige beslöt att genomföra 2 nov 2015 § 201 för att möjliggöra en anslutning av ca 60 nya fastigheter i norra delen av Grisslehamns samhälle samt utreda möjligheterna att ta emot spillvatten från Eckerölinjen.

   

  Budgeten för projektet har inklusive tilläggsanslag varit 14 706 tkr, och kostnaden för att genomföra projektet har varit 14 669 tkr, ett positivt resultat på +37 tkr.

 • Nationella, regionala och lokala erfarenheter från inträffade samhällsstörningar pekar på behov av att kunna erbjuda bemannade trygghets- och informationspunkter på i förväg kända platser dit människor kan vända sig för att få stöd och information.

   

  De lokaler som ska kunna användas som trygghets- och informationspunkter behöver uppfylla vissa minimikrav för att både vara robusta och kunna erbjuda det minimistöd som anges i de regionala riktlinjerna från Länsstyrelsen i Stockholms län.

   

  Kraven på lokalerna för användning som trygghets- och informationspunkter kan delas in i två nivåer beroende på behoven av information och stöd samt hur långvarigt detta förväntas bli. I de flesta fall bör det vara tillräckligt att erbjuda vissa grundläggande funktioner, vilka kan tillgodoses i lokaler som planerats som primära trygghets- och informationspunkter. För att kunna tillgodose större stödbehov på grund av störningars omfattning eller tidsutdräkt behöver det finnas tillgång till förberedda sekundära trygghets- och informationspunkter vilka motsvarar utökade lokalkrav.

   

  Trygghets- och informationspunkterna ska kunna öppnas upp snabbt och deras lokaliseringar ska vara kända och tillgängliga så att behövande vet vart de kan vända sig för stöd och information.

   

  Upprättande och drift av trygghets- och informationspunkter sker inom kommunens geografiska områdesansvar. Kommunen har enligt (2 kap 1§ SoL) det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp de behöver.

   

  Trygghets- och informationspunkterna ska vara utformade så att de ska kunna användas vid samhällsstörningar i fredstid och under höjd beredskap. De behöver därför vara så robusta att de kan upprätthållas även då påfrestningarna är mycket stora. Den kravställning som Trygghets- och säkerhetskontoret tagit fram anger miniminivå för detta.

  Ärendet

 • Stiftelsen Norrtälje Finsk-Svenskt Företagscentrum (nedan ”Stiftelsen”) har genom styrelsebeslut, den 8 september 2022, beslutat att upplösa Stiftelsen. I enlighet med Stiftelsens stadgar och angivet styrelsebeslut ska samtliga medel från Stiftelsen tillfalla Norrtälje kommun (nedan ”Kommunen”) för att därefter användas för samma ändamål som anges i Stiftelsens stadgar. Med anledning härav, har Stiftelsen föreslagit att Kommunen ska överlåta samtliga medel till Nyföretagarcentrum i Norrtälje.  

   

  Kommunstyrelsekontoret föreslår att Styrelsens förslag antas samt att Kommunstyrelsekontoret får i uppdrag att upprätta ett avtal om överlåtelse av medel till Nyföretagarcentrum i Norrtälje.

 • Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 2 000 tkr för trygghetsskapande åtgärder år 2018. Slutkostnaden blev 3 110 tkr och projektet fick därmed ett underskott på 1 110 tkr. Underskottet berodde framför allt på de ej kända konstruktionsdetaljer som framkom under byggnationen.

 • Projektet tilldelades reinvesteringsmedel om totalt 2 650 tkr för åtgärdande av inomhusmiljöproblem. Slutkostnaden blev 1 622 tkr och projektet fick ett överskott på 1 110 tkr. Anledningen till överskottet var att skadorna var mindre omfattande än vad man hade befarat.

   

  Teknik- och Klimatnämnden behandlade ärendet den 30 augusti och beslutade i enlighet med förslaget.

   

 • Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 6000 tkr för energibesparande åtgärder 2018. Slutkostnaden blev 5855 tkr och projektet fick ett överskott på 145 tkr.

   

  Teknik- och Klimatnämnden behandlade ärendet den 30 augusti och beslutade i enlighet med förslaget.

 • Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 12 000 tkr för energibesparande åtgärder år 2019. Slutkostnaden blev 12 258 tkr och projektet fick ett underskott på 258 tkr.

   

  Teknik- och Klimatnämnden behandlade ärendet den 30 augusti och beslutade i enlighet med förslaget.

 • Kommunstyrelsen fattade 2020-02-03 (KS § 20, dnr KS 2019-620) beslut om att anta SKL:s rekommendation om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter. I SKR:s arbete med att ta fram ett underlag för beslut om det gemensamma arbetet efter 2023, har slutsatsen blivit att det är bättre att förlänga nuvarande rekommendation till och med 2024 så att SKR:s tillträdande styrelse kan fatta beslut om kommande långsiktigt arbetssätt. Ytterligare ett skäl till förslag om förlängning av nuvarande rekommendation är att konsekvenserna av en ny socialtjänstlag kan tas med som utgångspunkt för det långsiktiga arbetssättet samt till fördjupade diskussioner med staten om deras långsiktiga bidrag till kunskapsstyrningen i socialtjänsten. Socialnämnden behandlade ärendet den 18 augusti 2022, §90, och beslutade att föreslå kommunstyrelsen att anta SKR:s rekommendation om förlängning av den finansieringen av system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter till och med 2024. Kommunstyrelsekontoret instämmer i socialnämndens bedömning.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.