Hoppa över navigering
 • § 42

  Val av justerare

 • Inga ändringar i föredragningslistan förelåg.

 • Sammantaget bedöms Norrtälje kommun utifrån uppställda aspekter ha uppnått en god ekonomisk hushållning under 2021.

  God ekonomisk hushållning bedöms utifrån tre aspekter:

  1-En sammanvägd bedömning av inriktningsmål 1 en ekonomi i balans.

  2-En sammanvägd bedömning av inriktningsmål 2 en effektiv verksamhet.

  3-En sammanvägd bedömning av målområde 3-7 med avseende på genomförda uppdrag och uppnådda inriktningsmål.

   

  Aspekterna har bedömts på följande sätt:

  ·         Aspekt 1 bedöms vara uppfyllt

  ·         Aspekt 2 bedöms ej vara uppfylld.

  ·         Aspekt 3 bedöms vara till största delen uppfylld.

  Dessa tre aspekter ska vägas samman när god ekonomisk hushållning ska bedömas.

  ·         Det som talar för en god ekonomisk hushållning är den goda ekonomin i såväl kommun som koncern och att de flesta målområdena har ett relativt gott utfall.

  ·         Det som drar ner bedömningen är att ett målområde inte kan bedömas samt att aspekten/inriktningsmålet om effektiv verksamhet inte anses uppfyllt.

  ·         Bedömningen är utifrån detta att utvecklingen fortsätter i positiv riktning mot ambitionsnivå 2030, och att flera av de identifierade bristerna har adresserats i mål och budget 2022–2024 samt kan utgöra vidare underlag till mål och budget 2023–2025.

  Sammantaget bedöms Norrtälje kommun utifrån ovan uppställda aspekter därmed ha uppnått en god ekonomisk hushållning under 2021

   

  Årets resultat i kommunkoncernen uppgår till 411,3 mnkr efter skatt.  Resultatet i koncernen är 280,7 mnkr bättre än budget. År 2020 uppgick resultatet till 296,0 mnkr. Avvikelsen mot budget kommer främst från Norrtälje kommun men även övriga bolag inom kommunkoncernen avviker positivt mot budget

   

  Norrtälje kommuns resultat för 2021 uppgår till 375,7 mnkr vilket motsvarar en positiv avvikelse mot budget med 268,6 mnkr. Resultatet motsvarar ett överskott på 9,6 procent av skatteintäkter och statsbidrag vilket är klart högre än budgeterade 2,8 procent. Större positiva avvikelser som kan nämnas är skatter och statsbidrag +151 mnkr, exploatering +58,3 mnkr och nämnderna +29,5 mnkr. Balanskravsresultatet uppgår till 364,6 mnkr.

   

  Soliditeten ökar markant för både koncern och kommun 2021. Investeringstakten har avtagit något under året både inom kommun och koncern. Det goda resultatet bidrar till att öka likvida medel, att stärka det egna kapitalet och lyfta soliditeten vilket gör det möjligt att finansiera kommunens investeringar med egna medel i större utsträckning istället för att låna, vilket ger lägre räntekostnader än vad som annars varit fallet. Större andel egenfinansiering av investeringar ger lägre upplåning, lägre räntekostnader och större utrymme åren framöver på driftbudgeten till kärnverksamhetens behov.

   

  Norrtälje kommunkoncerns externa upplåning uppgick vid årets utgång till totalt 3 967 mnkr vilket innebär en ökning sedan föregående årsskifte med 98 mnkr. Norrtälje kommun står inte längre för den största delen av koncernens låneskuld. Efter verksamhetsövergång av VA- och renhållningsverksamheten till bolaget Norrtälje vatten och avfall AB har dessa tillgångar och låneskulder överförts från kommunen till bolaget som nu står för den största delen av koncernens låneskuld. Av koncernens totala skuld om 3 967 mnkr står Norrtälje Kommunhuskoncernen tillsammans för totalt ca 3 503 mnkr. Kommunens lån uppgår till 464 mnkr.

   

  Kommunfullmäktige beslutade år 2013 om hantering av resultatutjämningsreserven. I dagsläget uppgår kommunens resultatutjämningsreserv till 94 mnkr. Ingen avsättning har gjorts senaste åren och ingen avsättning föreslås i samband med detta bokslut. Regelverket för resultatutjämnings-reserven i kommuner kan komma att förändras enligt den statliga utredningen ”En god kommunal hushållning” som överlämnades till Regeringen i september 2021.

   

   

  Beskrivning

 •  

  Skolverket har fattat beslut om medel gällande tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2022 med syfte att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att säkerställa barn och elever den utbildning de har rätt till trots covid-19-pandemin. Medlen har fördelats proportionerligt mellan landets kommuner utifrån antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen. Samma fördelningsgrund föreslås tillämpas vid fördelning av medlen mellan Barn- och skolnämnden och Utbildningsnämnden.

   

  För Norrtälje kommun är tilldelningen 7 547 304 kr. Medlen fördelas med 5 434 059 kr till Barn- och skolnämnden samt 2 113 245 kr till Utbildningsnämnden.

   

  Statsbidraget ska enligt redovisningsregler för kommuner hanteras som ett generellt statsbidrag vilket innebär att statsbidraget bokförs centralt tillsammans med övriga generella statsbidrag. Av denna anledning föreslås att budgeten för generella statsbidrag år 2022 ökar med 7 547 304 kr samt att budgetramen för Barn- och skolnämnden samt Utbildningsnämnden sammantaget ökar med motsvarande för år 2022, vilket innebär oförändrat budgeterat resultat i kommunen. Justeringen avser endast år 2022 eftersom eventuellt statsbidrag kommande år inte är känt i dagsläget.

   

 • Norrtälje kommun förvärvade bolaget 2019-04-17 som en del av samhällsutvecklingen inom kommunen. Bolaget äger och förvaltar fastigheten Vaktmästaren 2. På bolagets mark finns en byggnad som har driftkostnader som el, vatten, försäkring m.m. och administrationskostnader för redovisning och revision.

  En kalkyl visar bedömda kostnader från preliminärt bokslut 2021 fram till och med år 2025. Kostnaderna bedöms uppgå till 300 000 kronor per år fram till och med 2025 och investeringar till 300 000 kronor. Bolaget har endast 52 297 kronor i likvida medel i bokslut 2021 vilket kräver tillskott av likvida medel. Enligt 25 kap 13 § aktiebolagslagen ska kontrollbalansräkning upprättas inom 6 månader när halva aktiekapitalet är förbrukat. I bokslut 2021 är mer än halva aktiekapitalet förbrukat vilket kräver ytterligare aktiekapital i form av aktieägartillskott. Ett aktieägartillskott på 2,5 mnkr ger bolaget likvida medel för kommande års drift samt återställer och ger bolaget en nivå på det egna kapitalet som uppskattas hålla fram till år 2025.

   

 • Fastighetsavdelningen har behov av investeringsanslag om totalt 7 800 tkr för hyresgästpåkallade verksamhetsanpassningar av kommunala fastigheter. Behov av hyresgästpåkallade investeringar och verksamhetsanpassningar uppstår ofta med kort varsel och föranleds ofta av myndighetsbeslut via t.ex. brandsyn eller annat lagstadgat krav där genomförandet behöver ske omgående.

   

  Investeringarna finansieras inom ramen för kommunstyrelsens anslag för investeringar år 2022. Kapitalkostnader och utökade driftkostnader som uppstår till följd av anpassningen finansieras inom berörda nämnders befintliga ramar.

   

  För Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje och andra externa hyresgäster finansieras kapitalkostnader och utökade driftkostnader som uppstår till följd av anpassningen genom avtalade hyresförpliktelser för den aktuella fastigheten.

 • Paviljong till förskola med två avdelningar etableras vid Elmsta skola. Hyrestiden är 3 år. Total investering är 2 800 tkr och total kostnad för barn- och utbildningskontoret är 1 630 tkr/år.

 • Befintlig paviljonguppställning vid Svanberga skola byggs på med en våning innehållande två klassrum med tillhörande grupprum, kapprum och WC. Hyrestiden är 3 år. Total beräknad kostnad för barn- och utbildningskontoret är 1 370 tkr/år.

 • Den interna styrningen och kontrollen är en del av kommunens styrsystem och ett redskap för

  kommunens ledning. Syftet är att främja en effektiv ledning av organisationen, hantera risker, skapa underlag för utveckling av verksamheten, utvärdera verksamhetens resultat och säkra långsiktig måluppfyllelse.

   

  Verksamheterna fortsätter att implementera arbetssättet med internkontroll och nyttjar internkontrollens potential som ett kvalitetshöjande verktyg.

   

  Analysen visar att det finns fortsatt behov av att säkerställa att redan framtagna rutiner, policys och styrdokument samt systematiska uppföljningar utförs och att resultaten kommuniceras och förankras i verksamheterna för att uppnå löpande förbättringar. Arbetet inkluderar uppföljning i den dagliga verksamheten, dokumentera avvikelser och att följa upp dokumenterade vidtagna åtgärder. Inom delar av kommunstyrelsens verksamheter identifieras ett större behov av en proaktiv kommunikation och utbildning för att stötta övriga verksamheter att agera på ett korrekt sätt.

 • Utfallet per februari för kommunen är 97,1 mnkr vilket motsvarar en avvikelse mot budget med +98,6 mnkr. Avvikelsen består av överskott på nämnderna 40,6 mnkr, samt centrala verksamhetskostnader med 52,7 mnkr.

  Prognostiserat resultat uppgår till 212,2 mnkr inklusive exploatering vilket är 91,7 mnkr bättre än budget. Avvikelsen består till stor del av en förbättrad skatteprognos.

   

  Resultatet för Kommunhus koncernen (NKAB) för perioden uppgår till 25,6 mnkr vilket är 15,2 bättre än budget. Prognostiserat resultat för helåret ökar till 36,9 mnkr vilket är 7,6 mnkr bättre än budget.

   

  Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje rapporterar ett underskott per februari med 4,8 mnkr. För helåret prognostiseras en ekonomi i balans.


  Prognostiserade avvikelser i jämförelse med helårsbudget 2022 Norrtälje kommun:
   

  ·            Nämnder +14,5 mnkr

  ·            Lokalbank -1,3 mnkr

  ·            Skatter och bidrag +70,7 mnkr

  ·            Avskrivningar +1,1 mnkr

  ·            Interna intäkter och kapitalkostnader (ränta och avskrivningar) -1,5 mnkr.

  ·           Exploatering +8,6 mnkr (utfall som ej är budgeterat, prognos lämnas i delårsbokslut).

  ·           Diverse -0,4 mnkr
   

  Prognosen är baserad på skatteprognos per 2022-02-17 SKR 22:06. Prognosen redovisar en kraftig förbättring jämfört med budget. I det osäkra läget med fortsatta effekter av pandemin och nu framförallt kriget i Ukraina har Norrtälje kommun valt att förbättra prognosen med cirka 71 mnkr vilket motsvarar de förändringar som prognostiseras för generella statsbidrag och övrig kostnadsutjämning. Den del som prognostiseras för ökade skatteintäkter för arbetad tid har med hänsyn till försiktighetsprincipen inte tagits med i denna prognos.

   

  Investeringar har till och med februari genomförts med 30,9 mnkr. Budget för 2022 uppgår till 637,8 mnkr varav 357,1 mnkr avser ny kapacitet i exploateringsområden.

  .

  Av kommunstyrelsen centrala medel har beslut på brådskande delegation tagits att ianspråkta 5 mnkr från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader. Medlen är avsedda att användas till iordningställande av tillfälliga boenden och andra kostnader kopplade till mottagandet av nyanlända från Ukraina.
  Kommunstyrelsen har även anslagit 1,2 mnkr för firandet av Norrtälje 400 år.

   

  Stor osäkerhet råder kring den fortsatta utvecklingen i omvärlden med anledning av kriget i Ukraina, därmed även den ekonomiska utvecklingen.

   

 • Kommunstyrelsen har upprättat en månadsrapport per februari enligt kommunens styrmodell. I ärendet redovisas uppföljning av uppdrag från verksamhetsplanen, budget och utfall för perioden, helårsprognos och en riskanalys.  Kommunstyrelsen redovisar en positiv avvikelse för perioden om +10,6 mnkr som till viss del består av periodiseringsavvikelser då budgeten är jämnt periodiserad över året vilket ger avvikelser vid jämförelser mellan budget och utfall för aktuell period. Helårsprognosen uppgår till +8,4 mnkr.                                                                                                    Kommunstyrelsekontorets helårsprognos visar en negativ avvikelse på -1,0 mnkr. Avvikelsen beror främst på kostnader för firande av Norrtälje stad 400 år på 1,2 mnkr. Beslut är taget i kommunstyrelsens näringslivsutskott i januari 2022 om att tillföra medel för detta, 1,2 mnkr ur KS oförutsett, men budgeten är inte reglerad i detta skede  Samhällsbyggnadskontorets helårsprognos visar ett överskott på 9,6 mnkr, varav planavdelningen ett överskott på 10,9 mnkr, främst låg aktivitet på kommunala detaljplaner. Trygghets- och säkerhetskontorets helårsprognos visar ett överskott på 0,1 mnkr och avser nyanställning som har blivit försenad.  

  Uppföljning av genomförandet av kommunstyrelsens uppdrag visar per februari att ett flertal uppdrag inte påbörjats men att de flesta bedöms genomföras under året enligt plan. Inom samhällsbyggnadskontoret visar dock flera uppdrag en avvikelse mot plan.  

  Den 24 februari 2022 invaderade Ryssland grannlandet Ukraina. Effekterna av kriget kommer sannolikt att påverka kommunens verksamheter under en längre tid. Migrationsverket har bett alla kommuner om hjälp, och i Norrtälje kommun har en arbetsgrupp snabbt skapats som förbereder för de 125 platserna kommunen lovat att ställa upp med. Nu beställs möbler, det handlas hygienartiklar, det samverkas med både företag och frivilliga och inom kort kommer kommunen även att lansera ”Norrtälje hjälper” på nytt, i bred skala. Barn- och utbildningskontoret har snabbt fått fram en förstärkt organisation, för att kunna ta emot de skolbarn som kommer från Ukraina.  För att omgående hantera de ekonomiska konsekvenserna har kommunstyrelsens ordförande delegerat till kommundirektören att inom vissa ramar vidta åtgärder och belasta kommunstyrelsens oförutsett. Om nämnderna belastas av oförutsedda kostnader med anledning av ukrainakrisen ska de oförutsedda kostnaderna redovisas på en aktivitetskod som medger en löpande uppföljning av kostnaderna.                                                                                                                                             

 • Kommunstyrelsekontoret har genomfört en översyn av politiskt antagna styrande dokument inom HR-området där det konstaterats att det finns flertalet nu gällande policys, program och planer. I översynen konstateras även att delar av dessa policys, program och planer i viss utsträckning är överlappande. Utifrån detta föreslås att ett antal policys, program och planer upphävs. Parallellt med översynen och beslut om upphävande pågår ett arbete med att bereda framtagandet av nya policys och riktlinjer inom de aktuella områdena, vilka beräknas träda i kraft per den 15 april 2022.

  Bilagor

 •  

  Kommunen har skyldighet att planera så att den kommunala verksamheten fungerar även vid höjd beredskap. I denna planering ingår att fastställa kommunens krigsorganisation samt på vilket sätt dess bemanning ska säkras under höjd beredskap.

   

  För att effektivisera Norrtälje kommunkoncerns arbete med krisberedskap och civilt försvar har kommundirektören i sin instruktion fått i uppgift att ansvara för ledning och samordning av arbetet vilket bland annat inkluderar kommunkoncernens kontinuitetshantering och arbete med risk- och sårbarhetsanalyser.

   

  När krigsorganisationen nu ska fastställas och dess bemanning säkras föreslås kommundirektören få i uppgift att fastställa krigsorganisation och påbörja krigsplaceringar av nyckelfunktioner.

 • Ulrika Falk (S) har lämnat in en motion vid kommunfullmäktiges sammanträde den 31 augusti 2020 om att utreda förutsättningarna för att göra nödvändiga ändringar i befintliga detaljplaner i syfte att ta över huvudmannaskapet för allmän plats i de områden som inte har det idag inom tätorten. Kommunfullmäktige har beslutat att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

   

  För att ta över huvudmannaskapet krävs mer än att bara ändra detaljplaner. Bland annat behöver kommunen köpa in den mark som man inte äger och bygga om gatumarken till kommunal standard. En samlad bedömning leder till slutsatsen att det inte finns tillräckliga skäl för att utreda frågan vidare. Kommunstyrelsekontoret anser därför att motionen bör avslås.

   

  Bilagor

 • Ingmar Ögren (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige den 15 april 2019 gällande att kommunen ska främja samåkning. Kommunfullmäktige har överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Utöver oklarhet för vilket lagstöd som finns för att kommunen tillhandahåller en samåkningstjänst finns för närvarande inte arbetsresurser för att bedriva verksamheten. Därmed anser kommunstyrelsekontoret att motionen ska avslås.

  Bilagor

 • Johan Österberg, Robert Johansson och Yvonne Svensson (ROOP) har inkommit till Kommunfullmäktige i november 2020 med en motion där de yrkar att tjänster som socialpedagog bör införas på försök i några av Norrtäljes kommunala skolor. Kommunstyrelsen har remitterat motionen till barn- och skolnämnden för yttrande. De behandlade motionen i maj 2021. De beslutade att föreslå att motionen ska anses vara besvarad utifrån att det redan idag finns tre socialpedagoger som arbetar i kommunen och att andra åtgärder är vidtagna för att hantera psykisk ohälsa hos elever innebär ROOP:s förslag dubbelarbete vars effekt är högst osäker. Kommunstyrelsekontoret anser att barn- och skolnämndens yttrande är tillämpligt och anser att motionen bör anses vara besvarad.

  Bilagor

 • Sverigedemokraterna (SD) har via Andrea Kronvall lämnat in en motion till kommunfullmäktige den 10 december 2018 avseende att inskaffa en rullstolsgunga. Kommunstyrelsen har remitterat teknik-och klimatnämnden för yttrande. De behandlade motionen vid sitt sammanträde den 1 mars 2022 och beslutade att anse motionen besvarad då gatu- och parkavdelningen ser över lämpliga alternativ till rullstolsgungor och ska under 2022 tillgänglighetsanpassa lekplatser i kommunen. Kommunstyrelsekontoret anser att teknik-och klimatnämndens yttrande är tillämpligt och anser att motionen ska anses vara besvarad.

  Bilagor

 • Karl-Göran Edberg och Morgan Kjelldahl (SD) har lämnat in en motion den 14 december 2020 som yrkar på att renovera ”Kronbaracken” i Rävsnäs hamn. Därefter ska byggnaden nyttjas som väntsal i Rävsnäs hamn. Kommunfullmäktige har överlämnat motionen till kommunstyrelsekontoret för beredning. Förvaltningens bedömning är att motionen i sin helhet är besvarad. Detta med anledning av att en renovering redan är planerad i den redan beslutade Utvecklingsplanen för Rävsnäs hamn.

  Bilagor

 • Andrea Kronvall och Tommy Grönberg (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige den 15 april 2019 där de yrkar att Norrtälje kommun ska installera belysning mellan badplatserna Sandbanken och Arkadien i Rimbo. Kommunstyrelsen har remitterat motionen till teknik-och klimatnämnden för yttrande. De behandlade den vid sitt sammanträde den 1 mars 2022 och beslutade att anse motionen besvarad med hänvisning till att kommunstyrelsen 2020 anslog 3 500 tkr i investeringsanslag för verksamhetsförändringar och trygghetshöjande åtgärder enligt teknik- och klimatnämndens hemställan. I denna investering ingår att gatu- och parkavdelningen ska förbättra och belysa det gångstråk som idag finns mellan badplatserna på allmän plats. Detta kommer ses över och åtgärdas under Q4 2022. Kommunstyrelsen anser att teknik-och klimatnämndens yttrande är tillämpligt och att motionen därmed ska anses vara besvarad.

  Bilagor

 • Sören Karlsson (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige den 11 maj 2020 gällande inhägnad av pendlarparkeringen vid Campus Roslagen. Kommunstyrelsen har remitterat teknik-och klimatnämnden för yttrande. De behandlade motionen vid sitt sammanträde den 1 mars 2022 och beslutade föreslå att motionen ska anses besvarad då arbetet med att inrätta bättre förbindelser till Campusområdet har initierats. När dessa är på plats är förhoppningen att färre (eller inga) personer kommer gena över Västra vägen och att stängsel därmed inte behöver sättas upp. Kommunstyrelsekontoret anser att teknik-och klimatnämndens yttrande är tillämpligt och att motionen därmed ska anses vara besvarad.

  Bilagor

 • Sverigedemokraterna (SD) lämnade via Lorant Alföldi och Tina Sandberg in en motion till kommunfullmäktige den 11 november 2019 i vilken de yrkar att kommunen ska uppföra en byst över Gustav II Adolf i parken i Norrtälje som bär samma namn. Kommunstyrelsekontoret har remitterat motionen till kultur- och fritidsnämnden för yttrande. De beslutade att parken inte är en ultimat placering för en byst då den skulle konkurrera med nuvarande konstverk på platsen och få platsen att upplevas som ”trång”. Huruvida ett eventuellt uppförande av byst av Gustav II Adolf kan ske på annan plats behöver noga utredas.

   Vidare beslutade de att föreslå att motionen bereds vidare av ansvarig för stadsplanering och/eller ansvarig för gata/park. Senare har därmed teknik- och klimatnämnden remitterats för yttrande. De har gjort samma bedömning som kultur- och fritidsnämnden av motionens förslag och lämnade yttrandet till kommunstyrelsekontoret utan eget ställningstagande. Kommunstyrelsekontoret delar bedömningen om att Gustav II Adolfs park inte är en optimal placering av en byst och anser därmed att motionen ska avslås.

  Bilagor

 • Andrea Kronvall (SD) har den 15 april 2019 lämnat in en motion om att införa ett förbud mot passiv pengainsamling (tiggeri) i kommunens ordningsföreskrifter. Kommunfullmäktige har beslutat att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

  Frågan har behandlats i Kommunstyrelsens arbetsutskott den 26 januari 2022 och förslaget röstades ner. Det innebär att det i nuläget inte finns förutsättningar för att införa ett tiggeriförbud i ordningsföreskrifterna. Därmed anser kommunstyrelsekontoret att motionen bör anses vara besvarad.     

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.