Hoppa över navigering
 • § 1

  Val av justerare

 • Inga ändringar i föredragningslistan förelåg.

  • Anette Madsen, kommundirektör, informerar om aktuell lägesbild gällande Corona-pandemin. Sjukfrånvaron är hög på kommunstyrelsekontoret men påverkar verksamheteni begränsad omfattning då flertalet medarbetare arbetar hemifrån och flera arbetar trots att det är sjuk då symptomen  så pass lindring. Flera projekt har startat som nulägeskartor inför Mål och budget 2023.
  • Fredrik Sandell informerar om slutsatserna av den genomförda totalförsvarsutbildningen.
 • Teknik- och klimatnämnden föreslog vid sitt sammanträde den 26 oktober 2021, §79, att kommunfullmäktige ska anta en ny taxa för upplåtelse av offentlig plats. Förslaget innebär bland annat att taxans vintersäsong slutar den 31 mars och att sommarsäsongen därefter gäller från 1 april-31 oktober. Vidare föreslås också att tilläggsvecka för uteserveringar tas bort mellan den 1 och 14 april samt mellan den 16 och 31 oktober. Förslaget i sin helhet framgår av bilaga 2 till kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande.

  Bilagor

 • Styrelsen i Norrtälje Kommunhus AB behandlade vid sitt sammanträde i december 2021 ett förslag från Roslagsbostäder om försäljning av fastigheterna Duvhöken 9–11 i Rimbo. Styrelsen ställde sig positiva till försäljningen men för att den ska kunna genomföras måste ärendet beslutas av kommunfullmäktige. De tre fastigheterna omfattar totalt 51 lägenheter och har ett stort upprustningsbehov och Roslagsbostäder har anfört att vinsten vid en eventuell försäljning skulle kunna användas för att täcka delar av det underhållsbehov som finns i resterande fastighetsbestånd samt möjliggöra för nya investeringar på orten.

  Bilagor

 • Teknik- och klimatnämnden har vid sitt sammanträde i december 2021 hemställt att Kommunstyrelsen beviljar en investering om 6 000 tkr för energibesparande åtgärder i kommunala fastigheter. I befintligt fastighetsbestånd finns en hög andel belysningsarmaturer som fastighetsavdelningen finner vara uttjänt. Dessa armaturer bör bytas ut till ny LED-belysning. Äldre armaturer har en högre energiförbrukning och tätare underhållsbehov, vilket leder till höga driftskostnader. Investeringen kommer att ge betydande lägre energi- och underhållskostnader. Total investering är 6 000 tkr och uppkommen kapitalkostnad är 460 tkr per år, vilket finansieras inom respektive objekts internhyra.

  Bilagor

 • Teknik- och klimatnämnden har vid sitt sammanträde i december 2021 hemställt att kommunstyrelsen beviljar en investering om 14,7 miljoner kronor för att genomföra brandskyddsåtgärder på Kristinagårdens äldreboende i Hallstavik. Kristinagården har drivit sin verksamhet med hjälp av gamla brandskyddsregler men i och med den ombyggnation som behövs för ventilationsombyggnaden måste också brandskyddet uppdateras till moderna normer. Det innebär ändrade brandcellsgränser med bygg- och ventilationsåtgärder samt att ett sprinklersystem installeras.

  Dessa åtgärder kommer att markant öka säkerheten både för de boende och för fastigheten i stort, tillkommer också att inomhusmiljön kommer att bli bättre i och med att rätt luftflöden kan uppnås.

  Total kostnad är 14 700 tkr och den kapitalkostnad som uppkommer är 761 tkr/år.

  Bilagor

 • Teknik- och klimatnämnden har vid sitt sammanträde i december 2021 hemställt att kommunstyrelsen beviljar en investering om 4,5 miljoner kronor till Gatu- och parkavdelningens åtgärder för Norrtälje stads 400 års jubileum 2022. Investeringen är beräknad till en kostnad av 4,5 mnkr. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2021. Kapitalkostnaderna från år 2022 uppgår till 402 tkr till följd av komponentavskrivning. Kapitalkostnader arbetas in i mål- och budget 2022-2024. Driftskostnader för åtgärder ej kopplade till investering uppgår till 850 tkr för år 2022.

  Åtgärderna har planerats under 2021 och kommer att genomföras under och inför 2022.

  Bilagor

 • Teknik- och klimatnämnden har vid sitt sammanträde i december 2021 hemställt att kommunstyrelsen beslutar att ge Tekniska kontoret i uppdrag att genomföra förstudieprojekt för ombyggnation av Vätövägen och anslår 2 mnkr för förstudiens genomförande. Investeringen för genomförande av del av huvudvägnätet – Förstudie Vätövägen är beräknad till en kostnad av 2 mnkr. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2021. Tillkommande kapital- och driftskostnader hanteras vid den kommande investeringen d.v.s. när erforderliga arbeten och åtgärder ska genomföras på Vätövägen. Förstudiens projektering, utredning med mera beslutas ingå i kommande huvudinvestering för Vätövägen.

  Tidplan för genomförande Q1, 2022 till och med Q4, 2022.

  Bilagor

 • Teknik- och klimatnämnden beslutade att hemställa att kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen på sitt möte den 14 december 2021. Gamla Hallsta förskola även kallad Snödroppen på Envägen 1 byggdes på 70-talet. Byggnaderna ansågs 2015 undermåliga och i stort behov av underhåll, vilket har medfört en dålig driftsekonomi. Lokalerna uppfyllde inte kraven på acceptabel arbetsmiljö för personalen. Det var problem med inomhusmiljön och även konstaterat mikrobiella skador i golvkonstruktionen.

  Fastighetsavdelningen, tillsammans med barn- och utbildningskontoret, konstaterade att en nyproduktion av förskolelokaler var bästa alternativet.

   

  Beslut om en investering till en ny förskola togs i KF 2015-09-28 §158 samt ett tilläggsanslag KF 2018-02-19 §7. Investeringsanslaget för projektet var 38 500 tkr, vilket omfattade en nybyggnation av en ny förskola på 6 avdelningar och för 120 barn med personal samt en ny utemiljö. Projektet omfattade även en angöring till tillagningsköket samt en mindre parkering till förskolan för föräldrar och personal.

  Förskolan stod klar under sommaren 2020 och överlämnades till verksamheten till skolstart inför höstterminen 2020.

 • Beslut för en reinvestering i Roslagsskolans aula togs 2018-01-29 i KS §12. Projektet tilldelades reinvesteringsmedel om totalt 5000 tkr. Slutkostnaden slutade på 4250 tkr och projektet återlämnar ett överskott på 750 tkr.

 • Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 3 210 tkr för rivning av befintlig byggnad på Hallsta 2:92 samt anläggning av en ny parkering. Slutkostnaden blev 2 560 tkr och projektet återlämnar ett överskott på 650 tkr.

   

 • I verksamhetsplanen för kommunstyrelsen 2021 formulerades ett antal uppdrag och åtgärder som skulle genomföras av kontoren under kommunstyrelsen. En del av uppdragen har en sådan karaktär att dess genomförande resulterar i rapporter eller åtgärder som beslutas och genomförs inom ramen för förvaltningens ordinarie verksamhet. I detta ärende redovisas fyra sådana uppdrag:

  •  Seniorer i skolan
  • Öka äldres digitala mognad – Slutrapport av uppdrag Mål och budget
  •  PM – avrapportering VP Skönhetsråd
  • Rapport beträffande uppdrag att utöka antalet hjärtstartare i offentliga miljöer i kommunen
 • Norrtälje Vatten & Avfall har vid sitt sammanträde i december föreslagit kommunfullmäktige att utöka verksamhetsområdet för allmänna vattentjänster. Ärendet berör sammanlagt åtta fastigheter, där stamfastigheten för fem av fastigheterna sedan tidigare tillhör beslutat verksamhetsområde.

  Fastigheterna har eller planeras att få anslutning till kommunens allmänna VA-anläggning.

  Samtliga fastigheter bedöms ha behov av allmänna vattentjänster i ett större sammanhang enligt § 6 lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV). Utvidgningen är nödvändig för att rättigheter och skyldigheter enligt LAV, kommunens VA-taxa och allmänna bestämmelser för användandet av Norrtälje kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) ska gälla för de berörda fastigheterna.

 • Kommunen planerar för en stor befolkningsökning som innebär att fler människor ska använda infrastrukturen. Trafik- och mobilitetsstrategin pekar ut inriktningen för hur transportsystemet ska utvecklas med en tidshorisont till år 2040. Syftet med strategin är att ange en planeringsinriktning för hur kommunen ska bidra till Sveriges klimatmål om nettoutsläpp av växthusgaser till år 2045, hur kommen ska nå ökad tillväxt genom utveckling av vägar, kollektivtrafik, pendlarparkeringar och gång- och cykelinfrastruktur, samt hur infrastrukturen ska bli mer tillgänglig för alla människor för att skapa en förbättrad och trygg livsmiljö.

 • Länsplanen revideras var fjärde år. Region Stockholm har i mars 2021, när revideringsarbetet påbörjades, samlat in kommunens synpunkter på brister och behov i det regionala transportnätet. Region Stockholm önskar nu kommunens synpunkter på de föreslagna infrastrukturobjekt som föreslås ingå i länsplanen för perioden 2022-2033. Ambitionen är att länsplanen ska fastställas av Region Stockholm under våren år 2022. Kommunstyrelsekontoret kan konstatera att inga objekt eller det landsbygdsperspektiv som kommunen förespråkar måste finnas med i länsplanen har tagits med. Region Stockholm har även ändrat objektmålet för redan pågående projekt riksväg 77, gällande att vägen ska dras till trafikplats Ledinge istället för till trafikplats Rösa. Denna ändring har gjorts utan att kommunen hörts i frågan och trots att kommunen beskrivit bristerna med denna dragning i behovsunderlaget, som lämnades i mars 2021. Med detta yttrande vill kommunstyrelsekontoret särskilt belysa de brister i planeringen av kommunens högt prioriterade objekt. Detta yttrande kompletterar till Stockholm Nordosts yttrande, vilket kommunstyrelsekontoret också står bakom.

 • I de lokala ordningsföreskrifterna för Norrtälje kommun finns bestämmelser om hur den

  allmänna ordningen på offentlig plats ska upprätthållas. Ordningsföreskrifterna bör kompletteras med en bestämmelse om tillståndsplikt för passiv pengainsamling (tiggeri) utanför butiker, bankomater, återvinningsstationer och andra ställen där många människor rör sig.  

   

 • En inaktuell mening i 1§ i teknik- och klimatnämndens reglemente, del B, om att den personal som teknik- och klimatnämnden behöver ska finnas samlad inom kommunstyrelsen, tas bort. Teknik- och klimatnämnden behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 18 januari 2021 och biföll förslaget.

 • Kommunstyrelsekontoret har utfört en översyn av politiskt antagna styrande dokument inom HR-området och det har konstaterats att det finns många nu gällande policys, program och planer. I översynen konstateras också att en del av dessa policys, program och plan till vissa delar är överlappande.

 • Utifrån de negativa effekter som Corona-pandemin haft på samhället och den kommunala verksamheten under 2021 togs ett politiskt initiativ att besluta om Coronapaket 4 (se bilaga 2). Kommunfullmäktige beslutade 20 juni 2021 därmed att tillskjuta kommunstyrelsens egna verksamheter ekonomiska medel. Inom ramen för Coronapaket 4 beslutades att tilldela medel för inrättandet av en trygghetsfond där föreningar och organisationer kan söka medel för trygghetsinsatser.

   

  I fastställd budget för 2022 finns 1 mkr avsatta medel inom ramen för trygghetsfonden.

 • Kommunstyrelsen hemställde i april 2021 åt Kommunförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) att utreda och föreslå former för biståndsbedömt trygghetsboende. I svaret på hemställan rekommenderas kommunstyrelsen att besluta om att införa boendeformen i Norrtälje kommun samt att besluta om de kriterier för boendeformen som föreslås av KSONs direktion. Kriterierna innebär att

  målgruppen ska vara invånare skrivna i Norrtälje kommun sedan minst tre månader och ha en ålder över 75 år vid ansökningstillfället. Behovet av insatser ska vara varaktiga eller återkommande, omfatta minst 15 och maximalt 80 timmar per månad och understiga heldygnsvård. Målgruppen ska uppleva otrygghet eller orolighet som inte kan tillgodoses med andra insatser samt ha ett litet eller inget socialt nätverk. Ovanstående punkter är riktlinjer, en individuell prövning behöver alltid göras. Kommunstyrelsen föreslås även hemställa att KSON genomför ett pilotprojekt i samverkan med Norrtälje kommun där minst ett trygghetsboende etableras.

  Bilagor

 • De förtroendevalda revisorerna i Norrtälje kommun, har givit PwC i uppdrag att granska kommunens hantering av bisysslor och förtroendekänsliga poster. Granskningens syfte är att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende hantering av bisysslor och förtroendekänsliga poster.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.