Hoppa över navigering
 • Kommunstyrelsen har upprättat verksamhetsberättelse 2023 enligt kommunens styrmodell. I ärendet redovisas uppföljning av ekonomiskt utfall för perioden samt bedömd måluppfyllelse och status för uppdragen. Ärendet redovisas i form av en verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen sammantaget, samt en verksamhetsberättelse för vardera kontor, kommunstyrelsekontoret, samhällsbyggnads-kontoret och tekniska kontoret.

   

  Kommunstyrelsens tre kontor, inklusive den politiska verksamheten, redovisar ett sammantaget överskott om 33,4 mnkr, som fördelar sig med ett överskott om 21,3 mnkr på intäktssidan och 12,1 mnkr på kostnadssidan, varav 10,3 mnkr avser kapitalkostnader. Kommunstyrelsekontoret, samhällsbyggnadskontoret och kommunfullmäktige redovisar överskott medan tekniska kontoret och kommunstyrelsens politiska organ redovisar underskott.

   

  Av de totalt 39 beslutade uppdragen inom kommunstyrelsen är 17 uppdrag klara under år 2023 och 22 uppdrag föreslås överföras till kommunstyrelsens verksamhetsplan 2024 och slutföras under 2024. Kommunstyrelsen arbetar även med 13 nämndinitiativ varav 9 är klara och 4 föreslås överföras till kommunstyrelsens verksamhetsplan 2024 och slutföras under 2024. Målsättningen är att uppdrag endast i undantagsfall ska flyttas över till nästkommande år, därför blir genomförandet och uppföljningen på kvarvarande uppdrag ytterst angeläget under kommande år.

  Bilagor

 • Räddningstjänsten har utfärdat ett före­läggande som vunnit laga kraft utan att överklagas. Angiven åtgärd i föreläggandet, som skulle ha vidtagits senast den 31 november 2022, är inte fullständigt utförd. För att säkerställa att åtgärden vidtas föreslår Räddnings­tjänsten att föreläggandet ska förenas med vite.

  Bilagor

 • Ärendet redogör för ett flerårigt samarbete arbete kring psykisk hälsa, suicidprevention och välbefinnande mellan Norrtälje kommun och Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON). En avsiktsförklaring för fortsatt och fördjupat samarbeta inom områden psykisk hälsa, suicidprevention och Agenda välbefinnande mellan Norrtälje kommun och KSON och föreslås för planeringsperioden 2024-2027.

  Vidare att få i uppdrag att ta fram en gemensam plan för fortsatt arbete - i syfte att bibehålla och utveckla förmågan att möta komplexa samhällsutmaningar inom välfärden. Förslag på avsiktsförklaring sker i samband med att genomförandet av förvaltningsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa avslutas (KS 2021-502).

  Bilagor

 • Kommunstyrelsekontoret har i uppdrag att göra en översyn av kommunens resepolicy för att stimulera till en ökad andel fossilfria tjänsteresor. Utöver översyn av aktuell resepolicy har tillhörande riktlinjerna setts över. Riktlinjerna för tjänsteresor är dokument som är i behov av att kunna revideras tätare då de styr resorna för Norrtälje kommuns medarbetare. Förslaget är därför att Riktlinjerna för tjänsteresor upphävs av kommunstyrelsen och att det delegeras till Kommundirektören eller HR-direktör att fatta erforderliga beslut om riktlinjerna kopplat till Resepolicyn. 

  Bilagor

 • Utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 21 februari 2024.

  PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Norrtälje kommun genomfört en granskning med syfte att bedöma om utbildningsnämnden har säkerställt att eleverna får tillgång till utbildning enligt skollagen samt stöd och stimulans för att hantera flera års utbildning med begränsningar på grund av pandemin.

  PwCs samlade bedömning är att utbildningsnämnden i allt väsentligt säkerställer att eleverna får tillgång till utbildning enligt skollagen samt stöd och stimulans för att hantera flera års utbildning med begränsningar på grund av pandemin.

  Revisorerna har uppmanat utbildningsnämnden att utveckla verksamheten inom området. En sådan utveckling kommer ske inom ramen för barn- och utbildningskontorets systematiska kvalitetsarbete och utvecklade granskning av regelstyrning.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsekontorets kansli har tagit fram förslag till riktlinje för hantering av initiativrätt i Norrtälje kommun. Syftet med den föreslagna riktlinjen är att skapa en samsyn mellan förtroendevalda och förvaltningarna kring hantering av initiativrätt i Norrtälje kommun. Hanteringen innebär i korthet att initiativet ska lämnas till nämndens ordförande och sekreterare senast 14 dagar innan det sammanträde ledamoten önskar att initiativet ska behandlas på. Det ger möjligheten för att registrera initiativet, läggas till som en handling i meetings plus och ärendet kan gå med utskicket tillsammans med övriga sammanträdeshandlingar.

  Bilagor

 • Det gällande gång- och cykelprogrammet från år 2017 var i behov av att revideras. Nio sträckor har utgått från gällande program med anledning av att sträckorna har anlagts, utretts men blivit nedlagda eller utgått för att behovet inte längre består. Med ett reviderat gång- och cykelprogram vill kommunstyrelsen särskilt prioritera barns trafiksäkerhet och att barn självmant kan ta sig till skola och andra fritidsaktiviteter. Gång- och cykelvägar mellan ortstrukturer och skolor är därför högt prioriterade. Vägar med höga trafikflöden eller skolor med ett större elevantal prioriteras högst.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen beslutade att återremittera motionssvaret den 6 november 2023 för skyndsam komplettering genom remiss till bygg- och miljönämnden med en redogörelse för kunskapsläge kring, och statusen för, förekomst av PFAS i kommunens vattenförekomster.

  Bygg och miljönämnden har yttrat sig i ärendet den 25 januari 2024.

  Resultaten av kommunens reviderade recipientkontrollprogram (miljöbalkens krav på provtagning av miljöeffekter av utsläpp och föroreningar, tex. vid kommunala avloppsreningsverk) och kommunala miljöövervakning kommer att redovisas i en sammanställd rapport (i juni eller augusti). I samband med att rapporten är färdigställd kommer information ske vid ett seminarium där politik, förvaltning och invånare kan delta. Efter detta tillfälle kan frågan om kunskapsläge kring, och statusen för, förekomst av PFAS i kommunens vattenförekomster redovisas tydligare då exakt data idag saknas.

  Räddningstjänsten har genomfört kunskapshöjande åtgärder och tagit fram anvisningar för användande av skum inom räddningstjänstverksamheten.

  Mot bakgrund av denna redovisning anses motionen besvarad.

  Bilagor

 • Det saknas legala förutsättningar för kommunen att föreskriva om sänkt bashastighet till 40 km/tim enligt motionens förslag. Genomförda hastighetsmätningar visar dessutom att medelhastigheten på de vägar som motionen avser är så låg att en generell begränsning av den högsta tillåtna hastigheten till 40 km/tim skulle få en mycket begränsad effekt. Utmärkningen av de nya hastighetsgränserna skulle bli omfattande till en kostnad av uppskattningsvis 2,3 Mkr. Ett överklagande av beslut om ändrad hastighet enligt motionens förslag skulle också med mycket stor sannolikhet bifallas av överprövande instanser. Vilket skulle innebära omfattande konsekvenser för kommunen i dels att införa hastighetsbegränsningen 40 km/tim för att sedan återställa till 50 km/tim i både administrativa och fysiska kostnader. Behov att ändra den högsta tillåtna hastigheten för en specifik väg eller område bör prövas i särskild ordning med utgångspunkt från lokala förhållanden.

   

  Förvaltningen föreslår därför att motionen ska avslås.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.