Hoppa över navigering
 • I delårsrapport per 2020-03-31 för kommunen visar prognosen för helåret ett resultat på 56,3 mnkr före omställningskostnader vilket är 35,0 mnkr sämre än budget eller 1,6 % av skatteintäkter och stadsbidrag. Efter omställningskostnader sjunker resultatet till 37,3 mnkr. Nämnder avviker negativt med 82,1 mnkr. Norrtälje kommuns resultat per mars 2020 uppgår till 4,7 mnkr, vilket är en negativ avvikelse mot budget med 10,2 mnkr.

   

  Hittills har kostnader motsvarande 1,2 mnkr rapporterats som en konsekvens av corona och för helåret prognostiseras i dagsläget en kostnad om cirka 20 mnkr.

   

  Investeringsvolymen inom kommunen är fortsatt hög. För år 2020 är prognosen för nettoinvesteringar 626,2 mnkr.

   

  Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje redovisar ett underskott per 31 mars 2020 om 3,5 mnkr. Helårsprognosen visar ett underskott på 61,4 mnkr. Avvikelsen avser främst kostnader avseende det nya sjukhusavtalet, drygt 25 mnkr, samt ökade kostnader på grund av ersättningsnivån inom
  husläkaruppdraget, drygt 30 mnkr. Även kostnaderna för läkemedelsförmånen beräknas öka och ett underskott om ca 5 mnkr beräknas.

   

  Helårsprognosen för TioHundra AB visar ett resultat i balans med budget. Ingen ny prognos har lämnats per mars utan prognosen från februari kvarstår som är i enlighet med budget. Effekten av förändrad diskonteringsränta med 50,7 mnkr förutsätts och kommer täckas av medlemmarna genom villkorat aktieägartillskott.

   

  Norrtälje kommunhus AB, Norrtälje Energi AB, Campus Roslagen AB och Roslagsbostäder AB prognostiserar ett resultat om 29,6 mnkr vilket är 8,3 mnkr sämre än budget.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.