Hoppa över navigering
 • Kommunens politiska ledning (M), (SD), (L) och (KD) har framlagt förslag

  till Mål och budget 2024-2026 med förslag att fastställa skattesats för 2024.
  Mål och budget 2024-2026 redovisas i bilaga.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsekontoret har upprättat delårsrapport per april 2023. Underlag har hämtats från nämnder, Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje, Norrtälje kommunhus AB och TioHundra AB. I delårsrapporten redovisas utfall per april samt helårsprognos, uppföljning av mål och uppdrag samt uppföljning av god ekonomisk hushållning.


  Helårsprognosen uppgår till 107,1 mnkr, vilket är 33,5 mnkr bättre än budget och motsvarar 2,5 procent av skatteintäkter och bidrag. Nämnder avviker negativt med totalt -4,0 mnkr medan skatter och bidrag avviker positivt med totalt 43,9 mnkr. Kommunens finansnetto har försämrats med 7,4 mnkr på grund av det höjda ränteläget. Prognosen för 2023 är att en ekonomi i balans uppnås för kommunen som helhet, dock ej i samtliga nämnder eller för nämnderna som helhet. Nämnd/nämnder som prognostiserar ett underskott i samband med delåret föreslås uppdras att vidta åtgärder för att åter komma i balans.


  God ekonomisk hushållning ska utgå från såväl finansiella som verksamhetsmässiga mål. I Norrtälje kommun sker detta genom bedömning av tre aspekter. Sammantaget bedöms Norrtälje kommun utifrån de uppställda aspekterna ha förutsättningar att nå en god ekonomisk hushållning under 2023. Dock krävs åtgärder för att stärka måluppfyllelsen inom de målområden där måluppfyllelsen bedöms svag.


  Sammantaget bedöms Norrtälje kommun utifrån uppställda aspekter ha goda förutsättningar att nå god ekonomisk hushållning under 2023.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen har upprättat Delårsrapport 1 per april 2023 enligt kommunens styrmodell. I ärendet redovisas uppföljning av ekonomiskt utfall för perioden samt prognos för helåret, bedömd måluppfyllelse samt status för uppdragen.

   

  Kommunstyrelsens resultat för perioden januari-april visar ett överskott om 22 201 tkr och en helårsprognos utan avvikelse mot budget.

   

  Av de 39 uppdragen som kommunstyrelsen arbetar med under 2023 planeras 34 att gå enligt plan samt två som avviker från plan men slutförs under 2023.

  Uppdraget ”Utöka antalet pendlarparkering” planerades slutföras under 2023 avviker nu från plan vilket medför att uppdraget inte slutförs förrän 2024 till följd av omprioriteringar.

   

  Kommunstyrelsen arbetar även med 13 nämndinitiativ varav två är klara och övriga planeras genomföras enligt plan.

   

  Investeringarna inom samhällsbyggnadskontoret och tekniska kontoret har negativa avvikelser mot beslutad budget sammantaget om 67,0 mnkr. Lommarstranden 1 står för ca 24,0 mnkr och analys pågår kring det befarade prognosunderskottet gällande Lommarstranden 1. Kommunstyrelsekontorets investeringar har en positiv avvikelse mot beslutad budget om cirka 2,5 mnkr.

  Bilagor

 • Den interna styrningen och kontrollen är en del av kommunens styrsystem och ett redskap för

  kommunens ledning. Syftet är att främja en effektiv ledning av organisationen, hantera risker, skapa underlag för utveckling av verksamheten, utvärdera av verksamhetens resultat och säkra långsiktig måluppfyllelse.

   

  Verksamheterna fortsätter att implementera arbetssättet med internkontroll och nyttjar intern-kontrollens potential som ett kvalitetshöjande verktyg.

   

  Analysen visar att det finns fortsatt behov av att säkerställa redan framtagna rutiner, policys och styrdokument samt systematiska uppföljningar utförs och att resultaten kommuniceras och förankras i verksamheterna för att uppnå löpande förbättringar. Arbetet inkluderar uppföljning i den dagliga verksamheten, dokumentera avvikelser och att följa upp dokumenterade vidtagna åtgärder. Inom delar av kommunstyrelsens verksamheter identifieras ett fortsatt stort behov av en proaktiv kommunikation och utbildning för att stötta övriga verksamheter att agera på ett korrekt sätt.

  Bilagor

 • Den interna styrningen och kontrollen är en del av kommunens styrsystem och ett redskap för

  kommunens ledning. Syftet är att främja en effektiv ledning av organisationen, hantera risker, skapa underlag för utveckling av verksamheten, utvärdera verksamhetens resultat och säkra långsiktig måluppfyllelse. Verksamheterna fortsätter att implementera arbetssättet med internkontroll och nyttjar internkontrollens potential som ett kvalitetshöjande verktyg.

   

  Analysen visar att det finns fortsatt behov av att säkerställa redan framtagna rutiner, policys och styrdokument samt att systematiska uppföljningar utförs och att resultaten kommuniceras och förankras i verksamheterna för att uppnå och säkerställa löpande förbättringar. Arbetet inkluderar uppföljning i den dagliga verksamheten, dokumentera avvikelser och uppföljning av dokumenterade vidtagna åtgärder. Inom delar av kommunstyrelsens verksamheter identifieras ett fortsatt stort behov av en proaktiv kommunikation och utbildning för att stötta övriga verksamheter att agera på ett korrekt sätt.

   

  Rapportering för delår 1 till kommunstyrelsen innefattar tre rapporterande kontor; kommunstyrelsekontoret, del av samhällsbyggnadskontoret och tekniska kontoret som presenteras i respektive bilaga.

  Bilagor

 • Kommunfullmäktige har beslutat om ett nytt attestreglemente den 20 februari. Enligt detta framgår att nämnd ska utse beslutsattestanter för nämndens ansvarskoder inför varje räkenskapsår. Nämnden kan därefter delegera till förvaltningsdirektör att besluta om löpande förändringar under året, men förvaltningsdirektören får inte längre vidaredelegera beslut att utse nya beslutsattestanter. Syftet är att stärka den interna kontrollen och följa rekommendation från kommunens revisorer.

  Bilagor

 • Norrtälje kommunhus AB har den 24 maj 2023 behandlat ärendet.

   

  Styrelsen i Norrtälje vatten och avfall AB har den 11 maj 2023, § 33, beslutat att hemställa om att styrelsen i Norrtälje kommunhus AB föreslår kommunfullmäktige att anslå 700 mkr inklusive redan tidigare beviljade medel till Norrtälje vatten och avfall AB för om- och tillbyggnad av Lindholmens avloppsreningsverk till en kapacitet på 50 000pe, samt att medfinansiering sker av skattekollektivet.

   

  Utredning om ny och större kapacitet i kommunens avloppsreningsverk har pågått under flera år. Det senaste beslutet togs i kommunfullmäktige den 20 juni 2022, §132.

  Bilagor

 • Svanberga skola är en populär skola strategiskt placerad i Svanberga. Skolan har haft en ökning av drygt 50 elever sedan 2016 och är i behov av utökning för att kunna möta behovet.

  För att möjliggöra en utökning av Svanberga skola krävs en ändring av detaljplan. Detaljplanearbetet är påbörjat och hanteras parallellt inom detta projekt. En utökad skola kan stå klar till starten av HT 2027 under förutsättning att projektet löper på utan större hinder på vägen.

  Bilagor

 • Bergshamra är ett område som kommunens strategiska lokalförsörjningsplan har pekat ut som ett område som kommer att vara i behov av flera förskoleplatser inom den närmaste 10-årsperioden.

  Antal barn som föds i Länna har varit relativt stabilt över åren. Det är främst inflyttning som beräknas komma att öka behovet av förskoleplatser. Länna förskola är Bergshamraområdets enda förskola.

  Nya Länna förskola projekteras för att bli en förskola med en maxkapacitet om 160 platser. För att möjliggöra byggnation av den nya förskolan krävs en ändring av detaljplan. Detta planarbete pågår och beräknas var slutfört och i laga kraft under Q2 2024.

  Bilagor

 • Sjöhagen förskola och Svanberga förskola har tillsammans möjlighet att ta emot 64 barn. För tillfället är 73 barn inskrivna. Det finns behov av att öka antalet platser på förskolorna totalt sett i Svanberga.

  Nya Svanberga förskola projekteras till att bli en sammanhållen förskola med en kapacitet om 120 platser. Förskolan avses placeras i nära anslutning till Svanberga skola och beräknas stå klar till höstterminen 2025.

  Bilagor

 • Tekniska kontorets gatu- och parkverksamhet föreslår att få anslag för utbyggnad av gång- och cykelvägnätet beviljade av kommunstyrelsen. Investeringen består av antal mindre projekt som syftar till att utöka och förbättra gång- och cykelvägnätet i kommunens tätorter.

  Investeringen är beräknad till en kostnad om 3,5 mnkr. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2023.

  Investeringen innebär att investeringsmedel anslås för utbyggnad av gång- och cykelvägnätet 2023 enligt bilaga 1 och 2. Tillkommande kapital- och driftskostnader om 125 tkr från och med 2024 inarbetas i mål- och budget 2024-2026. Investeringen beräknas genomföras och färdigställas under 2023.

  Bilagor

 • Revisionen har 2023-02-24 inkommit med ett budgetäskande till kommunfullmäktige för 2023. Inför budgetår 2023 har olika händelser inträffat som inte tagits hänsyn till i revisonens budgetram om
  2 065 tkr för revisionsår 2023. Dessa förändringar innebär ökade ej budgeterade kostnader om 334 tkr, som Revisionen äskar tilläggsbudget för.

   

  Kommunfullmäktiges presidium har behandlat revisionens äskande 2023-05-25.  Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta att medge Revisionen utökad budgetram 2023 med
  293 tkr, från 2 065 tkr till 2 358 tkr, samt överlämna ärendet till kommunstyrelsen inför beslut i kommunfullmäktige.

   

  Kommunstyrelsekontoret har handlagt ärendet och föreslår kommunstyrelsen föreslå kommun-fullmäktige medge Revisionen utökad budgetram om 293 tkr som finansieras genom motsvarande sänkning av budgetram för KS oförutsett, vilket innebär oförändrat budgeterat resultat 2023.

  Bilagor

 • Beslut för en investering för anläggande av Rimbo nya skola (Bålbroskolan) samt lokaler till Kulturskolan togs av kommunfullmäktige, KF§132, 12 juni 2017. Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 110 000 tkr för uppförande av ny F-3 skola med tillhörande Kulturskola. Slutkostnaden blev 115 988 tkr och har där med ett underskott på 5 988 tkr.

  Bilagor

 • Beslut för en investering för uppförande av Rimbo Kulturscen togs av kommunstyrelsen, KS§ 7, 30 januari 2017 på 19 170 tkr samt ett tilläggsanslag KS§ 210, 12 november 2018 på 14 980 tkr. Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 34 150 tkr för uppförande av Rimbo Kulturscen. Slutkostnaden blev 37 325 tkr och projektet har där med ett underskott på 3 175 tkr.

  Bilagor

 • Beslut om investering för en om- och tillbyggnad av Svanberga skola togs den 14 december 2009 i kommunfullmäktige, § 281. Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 45 500 tkr. Slutkostnaden slutade på 44 469 tkr och projektet återlämnar ett överskott på 1031 tkr.

  Bilagor

 • Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 3 400 tkr för ombyggnad/utbyte av kylanläggningar.

  Slutkostnaden blev 1 800 tkr och projektet fick ett överskott med 1 600 tkr.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.