Hoppa över navigering
 • Sammantaget bedöms Norrtälje kommun utifrån uppställda aspekter ha uppnått en god ekonomisk hushållning under 2020.

   

  God ekonomisk hushållning bedöms utifrån tre aspekter:

  1. En sammanvägd bedömning av inriktningsmål 1 en ekonomi i balans.
  2. En sammanvägd bedömning av inriktningsmål 2 en effektiv verksamhet.
  3. En sammanvägd bedömning av målområde 3-7 med avseende på genomförda uppdrag och uppnådda inriktningsmål.

   

  Årets resultat i koncernen uppgick till 296,0 mnkr efter skatt. Norrtälje kommunkoncerns resultat är 193,6 mnkr bättre än budgeterat.

   

  Norrtälje kommuns resultat för 2020 uppgår till 168,7 mnkr före balanskravsjusteringar vilket motsvarar en positiv avvikelse mot budget med hela 96,4 mnkr. Resultatet motsvarar ett överskott på 4,6 procent av skatteintäkter och statsbidrag.

   

  Resultat efter balanskravsjusteringar sjunker med 0,4 mnkr till 168,3 mnkr. Det är reavinster vid försäljning av tre mindre fastigheter som är justerade i resultatet.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.