Hoppa över navigering
 • Den interna styrningen och kontrollen är en del av kommunens styrsystem och ett redskap för kommunens ledning. Syftet är att främja en effektiv ledning av organisationen, hantera risker, skapa underlag för utveckling av verksamheten, utvärdera verksamhetens resultat och säkra långsiktig måluppfyllelse. Verksamheterna fortsätter att implementera arbetssättet med internkontroll och nyttjar internkontrollens potential som ett kvalitetshöjande verktyg.

   

  Analysen visar att det under året har arbetats utifrån behov av att säkerställa redan framtagna rutiner, policys och styrdokument. Systematisera uppföljningar har utförts och resultaten kommunicerats och förankrats i verksamheterna för att uppnå och säkerställa löpande förbättringar. Arbetet inkluderade uppföljning av den dagliga verksamheten, dokumentering av avvikelser och uppföljning av dokumenterade vidtagna åtgärder. Inom delar av kommunstyrelsens verksamheter har identifierats ett fortsatt behov av en proaktiv kommunikation och utbildning, för att stötta övriga verksamheter att agera på ett korrekt sätt.

   

  Årsrapportering för 2023 till kommunstyrelsen innefattar tre rapporterande kontor; kommunstyrelsekontoret, samhällsbyggnadskontoret (mark- och exploateringsavdelningen och planavdelningen) och tekniska kontoret som presenteras i respektive bilaga.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen har upprättat verksamhetsberättelse 2023 enligt kommunens styrmodell. I ärendet redovisas uppföljning av ekonomiskt utfall för perioden samt bedömd måluppfyllelse och status för uppdragen. Ärendet redovisas i form av en verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen sammantaget, samt en verksamhetsberättelse för vardera kontor, kommunstyrelsekontoret, samhällsbyggnads-kontoret och tekniska kontoret.

   

  Kommunstyrelsens tre kontor, inklusive den politiska verksamheten, redovisar ett sammantaget överskott om 33,4 mnkr, som fördelar sig med ett överskott om 21,3 mnkr på intäktssidan och 12,1 mnkr på kostnadssidan, varav 10,3 mnkr avser kapitalkostnader. Kommunstyrelsekontoret, samhällsbyggnadskontoret och kommunfullmäktige redovisar överskott medan tekniska kontoret och kommunstyrelsens politiska organ redovisar underskott.

   

  Av de totalt 39 beslutade uppdragen inom kommunstyrelsen är 17 uppdrag klara under år 2023 och 22 uppdrag föreslås överföras till kommunstyrelsens verksamhetsplan 2024 och slutföras under 2024. Kommunstyrelsen arbetar även med 13 nämndinitiativ varav 9 är klara och 4 föreslås överföras till kommunstyrelsens verksamhetsplan 2024 och slutföras under 2024. Målsättningen är att uppdrag endast i undantagsfall ska flyttas över till nästkommande år, därför blir genomförandet och uppföljningen på kvarvarande uppdrag ytterst angeläget under kommande år.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.