Hoppa över navigering
 • § 95

  Val av justerare

 • Inga förändringar i föredragningslistan förelåg. 

 • LivEllen Hellstrand och Carina Forsberg från centrala barn-och elevhälsan informerar om sin rapport om kartläggning av främjande insatser för barn och ungas psykiska hälsa.

  Bilagor

 • Germund Jonsson, ekonomidirektör, informerar om Kommunfullmäktiges beslut om utbetalning av covidbonus till Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje.

 • Kommunstyrelsekontoret har upprättat delårsrapport per april 2022. Underlag har hämtats från nämnder, Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje, Norrtälje kommunhus AB och TioHundra AB. I delårsrapporten redovisas utfall per april samt helårsprognos, uppföljning av mål och uppdrag samt uppföljning av god ekonomisk hushållning

   

  Kommunens resultat per april exklusive exploateringsvinster uppgår 166,9 mnkr. Prognostiserat resultat för 2022 uppgår till 209,9 mnkr exklusive exploateringsvinster, vilket är 89,4 mnkr bättre än budget. Nämnder avviker positivt med totalt 14,0 mnkr medan skatter och bidrag avviker positivt med totalt 83,5 mnkr. SKR’s skatteprognos per april har hanterats med en viss försiktighet med hänsyn till läget i Ukraina, höjda räntor och ökande inflation och därmed ökad risk för konjunkturavmattning under året. I dagsläget är det Socialnämnden som prognostiserar ett underskott för 2022. Socialförvaltningen kommer till nämnden i juni att presentera en åtgärdsplan för att reducera det ekonomiska underskottet. Att nå en ekonomi i balans bedöms i dagsläget vara svårt.

   

  Sammantaget bedöms Norrtälje kommun utifrån uppställda aspekter ha goda förutsättningar att nå god ekonomisk hushållning under 2022.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen har upprättat delårsrapport 1 per april 2022 enligt kommunens styrmodell. I ärendet redovisas uppföljning av uppdrag, initiativ, inriktningsmål och indikatorer i kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022–2024, ekonomiskt utfall för perioden samt prognos helår, en riskanalys samt pågående arbete med tjänstegarantier. Delårsrapporten redovisas i fyra bilagor, en kortare sammanställning för kommunstyrelsen sammantaget samt en delårsrapport per kontor Av kommunstyrelsens 57 uppdrag är de flesta påbörjade och beräknas slutföras under året. Många indikatorer mäts en gång per år, vilket gör att flera indikatorer inte har något mätvärde vid denna rapportering.

   

  Driftsbudget

  Budget 2022

  Utfall jan-apr 2022

  Avvikelse jan-apr 2022

  Budget helår 2022

  Prognos 2

  Avvikelse budget - prognos

  Intäkter

  40 797

  38 975

  - 1 822

  129 537

  122 378

  -7 159

  Kostnader

  -136 966

  -114 343

  22 622

  -411 137

  -393 471

  17 666

  varav kapitalkostnader

  -7 566

  -5 738

  1 829

  --22 699

  -20 118

  2 582

  Summa driftsbudget

  -96 169

  -75 368

  20 801

  -281 600

  -271 093

  10 507

   

  Kommunstyrelsen resultat för perioden visar ett överskott om 20 801 tkr.  Intäkterna för perioden januari-april har varit lägre än budgeterat, men de verksamheter som har ett lägre utfall har kunnat balansera intäktsbortfallet med lägre kostnader. Personalkostnaderna har varit lägre på grund av vakanta tjänster och sjukfrånvaro. Kapitalkostnader är lägre än budgeterat vilket beror på investeringar som inte är klara enligt plan. 

   

  Helårsprognosen visar en positiv avvikelse mot budget om 10 507 tkr. Personalkostnaderna beräknas bli lägre på grund av vakanta tjänster och sjukfrånvaro. Kostnader för kommunala detaljplaner beräknas bli lägre. Erhållna medel för att få fram villatomter och industrimark kommer inte att förbrukas till fullo. Kostnader för fördjupad översiktsplan i Rimbo och Norrtälje stad beräknas bli lägre än budgeterat då tidplanen skjutits framåt på grund av vakanser inom samhällsbyggnads­kontoret.

   

  Bilagor

 • Den interna styrningen och kontrollen är en del av kommunens styrsystem och ett redskap för kommunens ledning. Syftet är att främja en effektiv ledning av organisationen, hantera risker, skapa underlag för utveckling av verksamheten, utvärdera av verksamhetens resultat och säkra långsiktig måluppfyllelse.

   

  Verksamheterna fortsätter att implementera arbetssättet med internkontroll och nyttjar internkontrollens potential som ett kvalitetshöjande verktyg.

   

  Analysen visar att det finns fortsatt behov av att säkerställa att redan framtagna rutiner, policys och styrdokument samt systematiska uppföljningar utförs och att resultaten kommuniceras och förankras i verksamheterna för att uppnå löpande förbättringar. Arbetet inkluderar uppföljning i den dagliga verksamheten, dokumentera avvikelser och att följa upp dokumenterade vidtagna åtgärder. Inom delar av kommunstyrelsens verksamheter identifieras ett större behov av en proaktiv kommunikation och utbildning för att stötta övriga verksamheter att agera på ett korrekt sätt.

  Bilagor

 • Den interna styrningen och kontrollen är en del av kommunens styrsystem och ett redskap för kommunens ledning. Syftet är att främja en effektiv ledning av organisationen, hantera risker, skapa underlag för utveckling av verksamheten, utvärdera av verksamhetens resultat och säkra långsiktig måluppfyllelse.

   

  Verksamheterna fortsätter att implementera arbetssättet med internkontroll och nyttjar internkontrollens potential som ett kvalitetshöjande verktyg.

   

  Analysen visar att det finns fortsatt behov av att säkerställa att redan framtagna rutiner, policys och styrdokument samt systematiska uppföljningar utförs och att resultaten kommuniceras och förankras i verksamheterna för att uppnå löpande förbättringar. Arbetet inkluderar uppföljning i den dagliga verksamheten, dokumentera avvikelser och att följa upp dokumenterade vidtagna åtgärder. Inom delar av kommunstyrelsens verksamheter identifieras ett större behov av en proaktiv kommunikation och utbildning för att stötta övriga verksamheter att agera på ett korrekt sätt

  Bilagor

 • Investeringen avser reinvestering i form av underhållsåtgärder på konstruktionsbyggnader, parkering och park samt mindre underhållsåtgärder på lokalgator samt belysningsåtgärder inom Norrtälje kommuns tätorter. Investeringen är beräknad till en total kostnad av 9 060 tkr. Fördelat på investeringsanslag för reinvestering om: 3 150 tkr för belysning, 1 010 tkr för gator, 3 200 tkr för park, 1 200 tkr för konstruktionsbyggnader, 500 tkr för parkering.

  Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2022. Kapitalkostnaderna ökar totalt med 446 tkr från och med år 2023 till följd av komponentavskrivningar och ökade räntekostnader. Finansieringen av ökade kapitalkostnader sker inom befintlig ram. Investeringen genomförs under 2022. Teknik och klimatnämnden behandlade ärendet den 30 mars och beslutade i enlighet med förslaget.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsen anslår totalt 12 110 tkr för investering i en tankbil med placering i Norrtälje eller på annan utifrån aktuell riskbild lämplig station, tre mindre bärbara båtar till stationerna Norrtälje, Rimbo och Hallstavik, två lätta båtar till stationerna Älmsta och Blidö, en tung båt med brandpump till Kapellskärs hamn med bemanning från stationen i Norrtälje och en lätt båt till enheten för brandskyddskontroll. Utgående fordon och båtar avyttras till ett uppskattat sammanlagt värde av ca 180 tkr.

   

  Investeringarna följer i stort räddningstjänstens långsiktiga investeringsplan, baserad på utbytesbehov, teknikuppgradering och nya lärdomar och behov. Beträffande båtarna är de en del av den nya båtorganisationen som räddningstjänsten har tagit fram för att säkerställa räddningsinsatser i skärgården och på sjöar under isfri tid. Finansiering av investering i båtar sker med kommunstyrelsens investeringsram för 2022 om 4,4 mnkr men på grund av kraftigt ökade priser den senaste tiden beräknas planerade investeringar 2022 att uppgå till 6,1 mnkr. Finansiering av tankbil sker enligt kommunstyrelsens planerade investeringsram för 2023. Samtliga kapitalkostnader hanteras inom kommunstyrelsens befintliga och planerade budgetram.

  Bilagor

 • Vid de invändiga rivningsarbetena i Gevärsfaktoriet har det hittats en stor mängd rötskador som behöver åtgärdas. Detta fanns inte medtaget i tidigare ärende KS 2019-731. För att kunna åtgärda rötskadorna krävs ett anslag om 1 800. Uppkommen kostnad finansieras genom hyresnedsättning till stiftelsen Roslagsmuséet.

  På grund av ökade kostnader föreslås att tidigare beslut om att uppgradera den utvändiga entrén med ett hydrauliskt lyftbord utgår för att delfinansiera fuktskador.

   

  Teknik och klimatnämnden behandlade ärendet den 31 maj och beslutade i enlighet med förslaget.

  Bilagor

 • Under 2020 genomfördes en besiktning av Rävsnäs hamn. Resultatet visade ett behov av reparationer och renovering av kajerna, vissa relativt akuta. Uppskattad kostnad för genomförandet av åtgärder för att återställa hamnen till godtagbart skick beräknades till 4010 tkr, vilket beslutades som investering för år 2022 från kommunstyrelsen. Vi har nu genomfört en upphandling och det där framkommit att det anslagna beloppet inte täcker kostnaderna. Därför ansöks nu om ett tilläggsanslag på 501 tkr.

  Bilagor

 • Under 2020 genomfördes en besiktning av Spillersboda hamn. Resultatet visade ett behov reparationer och renovering av kajen och flytbryggan, vissa relativt akuta. Uppskattad kostnad 2021 för genomförandet av åtgärder för att återställa hamnen till godtagbart skick beräknades till 1400 tkr, vilket beslutades som investering för år 2022 från kommunstyrelsen. Vi har nu genomfört en upphandling och det där framkommit att det anslagna beloppet inte täcker kostnaderna. Därför ansöks nu om ett tilläggsanslag på 1250 tkr.

  Bilagor

 • För att praktiskt hantera situationer då kommunen ingår avtal eller gör åtaganden finns behov av att utse firmatecknare. Nuvarande firmateckningsrätt utökas personellt för att minska sårbarheten. Beslutet medför inga kostnader.

  Bilagor

 • Norrtälje Vatten & Avfall föreslår kommunfullmäktige att projektera för ett utbyggt Lindholmens reningsverk för 50 000 personekvivalenter som uppfyller miljötillståndet från 2021 samt arbetsmiljökrav men med minsta möjliga investering samt påbörja det arbete som krävs för etablering av ett nytt reningsverk. Grunden för behovet av ett utbyggt Lindholmen fram till dess att ett nytt reningsverk är på plats är att gällande miljötillstånd från 1997 på 34 000 personekvivalenter med mycket betydande risk överskrids innan ett nytt verk kan vara på plats. Dispens att överskrida tillståndet från 1997 ges ej. Den beräknade perioden som det ombyggda reningsverket ska vara i drift är 15 år, vilket är den tidsrymd då behovet för Norrtälje beräknas vara 50 000 personekvivalenter enligt de planer som finns. Syftet är att minska investeringen på kortare sikt samt möjliggöra att på längre sikt frigöra mark på Norrtäljevikens norra strand. Kommande belastningsutveckling avgör vid senare tillfälle om dessa 15 år ska förlängas eller om ett nytt verk enligt påbörjad förstudie ska ersätta Lindholmen. Etablering av ett nytt reningsverk ska förberedas så att det kan stå klart när behovet för Norrtälje överstiger 50 000 personekvivalenter. Det nya verket föreslås byggas i två etapper, varför båda verken kommer att vara i drift en period.

  Bilagor

 • KB Björnö mark har sålt ett antal från Östhamra 1:15 avstyckade fastigheter till OBOS Kärnhem Mark AB och OBOS Mark AB. De överlåtna fastigheterna omfattas av ett mark- och exploateringsavtal tecknat mellan kommunen och KB Björnö mark. De kvarstående åtaganden som KB Björnö mark har enligt avtalet överlåts genom detta beslut till de nya markägarna, OBOS Kärnhem Mark AB respektive OBOS Mark AB.

  Bilagor

 • Ett äldre ramavtal finns mellan kommunen och exploatören (KB Björnö mark) avseende exploatering av ett område av fastigheten Östhamra 1:15. Utbyggnaden av den första etappen pågår, detta exploateringsavtal avser den andra av fyra planerade etapper i området. Detaljplaneförslaget omfattar 640 nya bostäder och en skoltomt. Exploatören utför och bekostar anläggandet av allmän platsmark inom planområdet, inklusive gator och VA-nät, som sedan överlämnas till kommunen. Kommunens VA-bolag utför och bekostar en större pumpstation för spillvatten med ledning från området till reningsverk. Exploatören ansvarar för att en ny skola (F6) samt förskola kan tas i drift till höstterminen 2025. Kommunen och dess bolag får framtida driftskostnader för all allmän platsmark inom planområdet samt för VA-anläggningar.

 • Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av bostäder och en skola i en samlad småhusbebyggelse med inslag av mindre flerbostadshus. Detaljplaneförslaget omfattar 640 bostäder och området är tänkt att få en karaktär av trädgårdsstad. Bostäderna ska ges närhet till naturen och vattnet vid Björnö gård utanför Norrtälje. Inom planområdet finns även planer för mindre centrumverksamhet, ny badbrygga, lekplats samt utrymme för nödvändiga tekniska anläggningar så som dagvattendammar. Närmast Björnö gård bekräftas nuvarande användning för odling och bete. Detaljplanen har inför antagandet kompletterats med fördjupade utredningar av olika slag samt reviderade bebyggelseförslag. Alla förändringar återfinns i granskningsutlåtandet.

  Bilagor

 • För att möjliggöra verkställande av detaljplan Björnö etapp 2 och 3, som planeras för bostäder och en skola, så behöver väghållarskapet på Björnövägen tas över av Norrtälje kommun för att möjliggöra en väganslutning till det planerade området. Vägövertagandet omfattar en sträcka på cirka 100 meter väg. Tillkommande driftskostnader för gatu- och parkavdelningen på grund av utökat väghållarskap om 21 tkr från och med 2024 inarbetas i mål- och budget 2024-2026. Finansieringen av ökade driftskostnader 2023 sker med kommunstyrelsens anslag för oförutsett år 2023. Teknik och klimatnämnden behandlade ärendet den 31 maj och beslutade i enlighet med förslaget.

  Bilagor

 • Planläggning av fastigheterna Gräddö 2:41-2:43 på Rådmansö har, med vissa avbrott, pågått sedan 2014. Under våren 2022 gick Credentia AB in som samarbetspart till sedan tidigare aktiv exploatör; Rådmansö Fastighets AB. Tillsammans kom dessa bolag med förslaget om att driva projektet vidare genom byggherredrivet detaljplanearbete. Genom nystart av projektet och tecknande av markanvisningsavtal med både Credentia AB och Rådmansö Fastighets AB kan kommunen driva projektet framåt både ekonomiskt och resursmässigt effektivt. Plankostnadsavtal, för finansiering av själva planläggningen, tecknas med Credentia AB.

  Bilagor

 • Samhällsbyggnadskontoret, mark- och exploateringsavdelningen har upprättat förslag till exploateringsavtal med VR Bostad Norr 2 Fastighets AB gällande genomförande av detaljplanen för fastigheterna Marknadshagen 15-17 med flera i Rimbo. Exploateringsavtalet reglerar bland annat, marköverföringar, genomförande av utbyggnad på kvartersmark respektive allmän plats. För genomförande av allmän plats inom detaljplanen erlägger exploatören exploateringsbidrag som uppgår till 1 700 tkr.

  Bilagor

 • Förslaget till antagen detaljplan möjliggör för uppförande av tre nya punkthus, cirka 60 nya bostäder, inom fastigheterna Marknadshagen 15–17. De tio befintliga lamellhusen inom samma fastigheter bekräftas i planen. Viktiga frågor som har hanterats i planen har varit trafikbuller, risk kopplad till transporter av farligt gods, skyddande av skalbaggen reliktbock, dagvatten- och skyfall samt barnkonsekvenser. Länsstyrelsen hade synpunkter på dagvatten- och skyfallshanteringen i granskningsskedet vilket föranlett att planområdet och föreslagna åtgärder reviderats till antagandet.

  Bilagor

 • Länsstyrelsen i Stockholms län har bjudit in Norrtälje kommun att yttra sig över remiss regional masshanteringsplan för Stockholms län. I det stora hela står Norrtälje kommun bakom remissens intentioner, mål och åtgärder men har en rad synpunkter angående masshanteringsplanens genomförande. Synpunkterna presenteras mer ingående i bilaga 1 till detta tjänsteutlåtande.

  Bilagor

 • Genom tecknandet av detta arrendeavtal möjliggörs för Norrtälje Energi att uppföra en solcellspark inom fastigheterna Räfsja 1:7 samt Tälje 3:1.

  Bilagor

 • I enlighet med miljö- och klimatstrategin är Vattenplanen det övergripande styrdokumentet för hur Norrtälje kommun ska bidra till att uppnå ramdirektiv för vatten (2000/60/EG), kallat vattendirektivet., med målsättningen om god vattenstatus i alla vattenförekomster. Vattenplanen syftar till att tydliggöra hur:

   

  1. Norrtälje kommun ska bidra till att god status enligt EU:s vattendirektiv uppnås i kommunens alla vattenförekomster.

  2. hållbar vattenplanering kan bidra till att säkra viktiga miljömässiga, sociala och ekonomiska värden för framtidens vatten.

  3. ansvar och roller i vattenfrågor fördelas i kommunkoncernen, samt hur intressenter i samhället kan bidra i vattenförvaltningsarbetet.

  4. ett förvaltningsövergripande arbetssätt kan utvecklas som stärker lokalt åtgärdsarbete och lokalt engagemang för vatten från källa till hav. 

   

  Vattenplanen lägger grunden för hur kommunkoncernen ska genomföra en förvaltningsövergripande vattenplanering och genomförande av vattenvårdsåtgärder med en helhetssyn utifrån ett avrinningsområdesperspektiv. Vattenplaneringen och prioriterade åtgärder (vattenplanens stöddokument A3) har fokus på de yt- och grundvattenförekomster där det behövs åtgärder för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. Den förvaltningsövergripande vattenplaneringen ska säkerställa att miljökvalitetsnormerna beaktas i alla tillämpliga delar av kommunens verksamhet.

   

  I och med vattenplanens fastställande antar Norrtälje kommun 51 övergripande åtgärder som stärker lokal samverkan, motverkar övergödning och utsläpp av föroreningar, samt säkerställer att kommunens roller inom tillsyn, planering och dagvattenhantering mm. stärks.

   

  Under åren 2022–2027 kommer de prioriterade åtgärderna lägga grunden för en fördjupad lokal samverkan med markägare, lant- och skogsbrukare, och övriga intressenter vilket är avgörande för att identifiera lämpliga åtgärder och se till att åtgärderna genomförs och följs upp i form av lokala åtgärdsprogram för vatten i Norrtälje kommuns större avrinningsområden, dvs. Norrtäljeån, Bergshamraån, Broströmmen, Skebyån mfl.

  Bilagor

 • Norrtälje Kommunhus AB har behandlat ett förslag till reviderade ägardirektiv för Norrtälje Kommunhuskoncern. Arbetet med att se över ägardirektiven har genomförts av ekonomiavdelningen och juridikenheten i samverkan samt i dialog med bolagen. En workshop med representanter från bolagsstyrelser, Vd:ar i bolagen, NKAB:s VD samt representanter från kommunstyrelsekontoret har genomförts där synpunkter på de nuvarande direktiven framfördes och mer principiella frågeställningar kring bland annat tydlighet i investeringsbeslut, bolagsstyrning och koncerntänk diskuterades. I kommunens budgetprocess under våren 2022 har budget-/ägardialoger med bolagen genomförts där även synpunkter på nuvarande ägardirektiv framförts.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsekontoret har under år 2021 fått i uppdrag från val- och demokratinämnden att utreda frågan om att inrätta ett så kallat ungdomsfullmäktige i Norrtälje kommun. Uppdraget har utgått ifrån att främja ungas intresse för demokrati och politik samt att i enlighet med de rättigheter som stipuleras av barnkonventionen, ge barn och unga i Norrtälje kommun rätt att bilda och uttrycka sina åsikter i frågor som berör dem. I utredningen har identifierats att en lämplig lösning är en utveckling av det ungdomsråd som idag bedrivs av Trygg i Norrtälje kommun. För att ungdomsrådets representanter ska kunna delta i politiska sammanträden där ungdomsrådets frågor hanteras föreslås en ny skrivning i nämndernas reglemente. Skrivningen ska ge ordförande möjlighet att bjuda in en representant från ungdomsrådet att närvara på ett utskott eller nämnd.

   

  Val-och demokratinämnden behandlade ärendet på sitt sammanträde den 28 april 2022 och beslutade att föreslå kommunfullmäktige att godkänna de nya skrivningarna i A-delen av nämndernas reglemente enligt bilaga. Samtliga nämnder har beretts möjlighet att yttra sig i ärendet innan beslut i Kommunfullmäktige. Samtliga nämnder har inkommit med yttranden och ställer sig antingen bakom förslaget eller har inget att erinra sig.

  Bilagor

 • Kommunfullmäktige föreslås anta reviderat reglemente för socialnämnden. Den föreslagna förändringen föranleds av en ny lagstiftning om tobaksfria nikotinprodukter som föreslås träda i kraft 1 augusti 2022 samt ett konstaterat behov av att fördela kommunens skyldigheter enligt begravningslag (1990:1144).

  Bilagor

 • Underlag för godkännande och fastställande avseende taxor för brandskyddskontroll enligt förslag till beslut och bilaga.

   

  Den taxa som fastställdes av kommunfullmäktige den 15 november 2021 och som gäller från och med den 1 april 2022 inkluderar mervärdesskatt (moms). I och med att brandskyddskontroll utförs i kommunal regi från och med 1 april 2022 utgår inte moms. Därför har ett nytt underlag för fastställande av taxa tagits fram för verksamheten där den totala taxan är densamma men inte inkluderar moms.

  Bilagor

 • Norrtälje Vatten & Avfall föreslår kommunfullmäktige att utöka verksamhetsområdet för allmänna vattentjänster. Ärendet berör sammanlagt 97 fastigheter, där stamfastigheten för 66 av fastigheterna sedan tidigare tillhör beslutat verksamhetsområde. Fastigheterna har eller planeras att få anslutning till kommunens allmänna VA-anläggning. Samtliga fastigheter bedöms ha behov av allmänna vattentjänster i ett större sammanhang enligt § 6 lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV). Utvidgningen är nödvändig för att rättigheter och skyldigheter enligt LAV, kommunens VA-taxa och allmänna bestämmelser för användandet av Norrtälje kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) ska gälla för de berörda fastigheterna.

  Bilagor

 • Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska motionsredovisning göras två gånger per år, en gång i juni och en gång i december. För närvarande är 42 motioner under beredning. Av dessa förväntas samtliga behandlas under hösten 2022 innan nästa motionsredovisning i december år. Sedan förgående motionsredovisning har kommunfullmäktige behandlat 23 motioner vilket är i linje med Kommunstyrelsekontorets bedömning. Vid förgående motionsredovisning uppskattade förvaltningen att 25 motioner skulle behandlas av fullmäktige innan denna motionsredovisning.

  Bilagor

 • Projektets omfattning var att genomföra åtgärder för att undanröja enkelt avhjälpta hinder för personer med nedsatt rörelse och orienteringsförmåga. Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 3 940 tkr. Slutkostnaden blev 2 770 tkr och projektet fick ett överskott på 1 170 tkr. Överskottet i projektet beror av att behovet av avhjälpta hinder och dess uppskattade budget blev mindre än vad tidigare utredning hade kommit fram till. Teknik och klimatnämnden behandlade ärendet den 30 mars och beslutade i enlighet med förslaget.

  Bilagor

 • Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 29 januari 2018 (dnr 2017-002209) att anslå 3 000 tkr för verksamhetsförändringar och trygghetsskapande åtgärder. Av projektets tilldelade medel har 2601 tkr upparbetats. Godkännande av slutredovisning av investeringsprojektet Verksamhetsförändring och trygghetshöjande åtgärder 2018. Teknik och klimatnämnden behandlade ärendet den 30 mars och beslutade i enlighet med förslaget.

  Bilagor

 • Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 2500 tkr för en ytskiktsrenovering av Roslagens sjukhus tillagningskök. Slutkostnaden blev 2 830 tkr och projektet fick ett underskott på 330 tkr. Teknik och klimatnämnden behandlade ärendet den 30 mars och beslutade i enlighet med förslaget.

  Bilagor

 • Sju ansökningar om medel från Trygghetsfonden har inkommit. Av dessa föreslås beviljande av medel till fyra av ansökningarna.

  Bilagor

 • Med framgångsrika samarbeten under bland annat Alfrida som grund, beslutades år 2020 ett uppdrag till Trygghets- och säkerhetskontoret att se över möjligheten till en etablering av ett Totalförsvarscentrum i Norrtälje kommun. Efter inventering av önskemål, bedömning av resursåtgång samt bedömning av möjligheter och risker beträffande finansiering, förslås en alternativ handlingsväg genom att kommunens behov, såsom yta, lokaler med mera omhändertas inom ordinarie verksamhet och att uppdraget i övrigt avslutas.

  Bilagor

 • Kommunallagens delegationsbestämmelser ger nämnderna möjlighet att ge organ och befattningshavare formell grund för att fatta beslut i nämndernas ställe. Delegeringen av beslutanderätten syftar till att nämndens arbete ska kunna skötas på ett ändamålsenligt sätt genom att skapa kortare beslutsvägar, effektivare hantering och förutsättningar för de politiska organen att kunna fokusera på politiska och ideologiska frågor. Förändringarna i den föreslagna delegationsordningen handlar om att skapa relevanta delegationer för Trygghets- och säkerhetskontoret, främst beträffande räddningstjänsten. De vi har haft hittills har visat sig vara omoderna, ofullständiga och inte i alla delar hållbara. För att öka läsbarheten är layouten ändrad och det har även gjorts ett antal redaktionella ändringar.

  Bilagor

 • Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska kommunen anta handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst. Innan kommunen antar handlingsprogrammet ska den samråda med de myndigheter som särskilt berörs. Förändringar i LSO innebär att strukturen för handlingsprogrammet styrs av nya föreskrifter. Målet är att öka styrningen och möjliggöra nationella jämförelser. Förslaget skiljer sig därför från tidigare handlingsprograms struktur. Fyra verksamhetsmål föreslås för programtiden.

  Bilagor

 • Trafikförvaltningen har översänt föreslag till trafikförändringar inför 2022/23. Trafikförvaltningen utarbetar varje år förslag till trafikförändringar i kollektivtrafikutbudet avseende nya linjer, linjesträckningar, turtäthet och trafikeringstid.

   

  Totalt berörs fyra busslinjer och en sjötrafiklinje av föreslagna förändringar. En linjenedläggning föreslås, linje 686 Norrtälje-Kista, och en trafikökning föreslås, linje 647 Rimbo-Norrtälje. Övriga förändringar gäller val av hållplatsstopp. För sjötrafiken omfattar endast en linje, Furusund-Gräskö-Söderöra, där Bromskärs brygga föreslås upphöra att trafikeras vintertid.

   

  Kommunstyrelsekontoret föreslår för kommunstyrelsen att inte ställa sig positiv till nedläggning av busslinjen Norrtälje-Kista och positiv till övriga föreslag. Med yttrandet vill kommunstyrelsekontoret även framföra att det är angeläget att påbörja uppstart av en ny linje: Norrtälje-Arlanda, att införa anropsstyrd trafik, att enhetstaxan förlängs samt förslag på linjeomläggningar.

  Bilagor

 • Norrtälje kommun har blivit ombedd att lämna remissvar på Finansdepartementets departementspromemoria En effektivare upphandlingstillsyn. Remissvaret ska lämnas in till departementet senast den 22 juni 2022. Lagförslaget syftar till att effektivisera upphandlingstillsynen. Förvaltningen finner att de flesta av de föreslagna lagändringarna inte kommer att påverka hur kommunen genomför sitt arbete, eftersom de beskriver rutiner och arbetssätt som redan är etablerade inom kommunen, eller bara ytterligare skärper möjligheten för tillsynsmyndigheten att utreda oegentligheter. Förvaltningen vill dock lyfta fram att det utvidgade området för upphandlingsskadeavgift bör förenas med ett uppdrag till stödjande myndighet att ta fram riktlinjer och vägledningar i syfte att underlätta för upphandlande myndigheter att göra rätt.

  Bilagor

 • Kommunerna i länet och Region Stockholm samverkat under lång tid. Det fortsatta utvecklingsarbetet behöver dock stödjas genom en samordningsstruktur för kommunernas och Regionens gemensamma arbete. För att underlätta och samordna när insatser ges från både kommun och Region finns flera länsövergripande överenskommelser som reglerar samverkan och ansvarsfördelning i olika sakområden inom vård och omsorg. Det har dock saknats en huvudöverenskommelse med gemensam målsättning och utgångspunkter samt principer för samverkan på olika nivåer. Storsthlm har tillsammans med Region Stockholm tagit fram ett förslag till Huvudöverenskommelse för samverkan inom hälsa, vård och omsorg i Stockholms län. Socialnämnden har under sitt sammanträde 2022-02-10, §19, beslutat att föreslå kommunstyrelsen att anta Huvudöverenskommelsen. Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) har under sitt sammanträde 2022-04-27, §47, beslutat att anta Huvudöverenskommelsen. Kommunstyrelsekontoret är enig med socialnämnden och KSONs yttranden och anser att Norrtälje kommun ska anta Huvudöverenskommelsen.

  Bilagor

 • Den 15 april 2017 infördes bestämmelser i socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) (HSL) om att kommuner och regioner ska ingå överenskommelser om samarbete i fråga om barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. Storsthlm och Region Stockholm har tagit fram en överenskommelse med tillhörande rutindokument som syftar till att säkerställa att barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet får tillgång till hälso-, sjuk- och tandvård på samma villkor som andra barn och unga. Överenskommelsen syftar även till att stärka barnrättsperspektivet, förtydliga ansvarsfördelningen och stärka samverkan mellan parterna så att den enskilde får vård och insatser som är samordnade mellan kommunens och regionens verksamheter.

   

  Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) har yttrat sig över överenskommelsen och beslutade på sitt sammanträde den i februari 2022 att ställa sig bakom överenskommelsen.

  Socialnämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde i februari 2022 och där föreslagit kommunstyrelsen att anta överenskommelsen. Nämnden och förvaltningen framför dock att man ser en stor brist i att man i överenskommelsen inte lyckats reglera frågan om samfinansiering vid HVB-placeringar för barn och unga i behov av både socialt och psykiatriskt stöd. Kommunstyrelsekontoret instämmer i KSONs och socialnämndens yttranden och anser att det är angeläget att kommunen antar överenskommelsen. Därutöver anser kommunstyrelsekontoret att kommunen bör inkomma med ett  ett yttrande om vikten av att samfinansiering och ansvarsfördelning vad gäller HVB-placeringar förtydligas.

   

  Överenskommelsen började gälla för samtliga parter som antagit överenskommelsen den 1 april 2022.

  Bilagor

 • Lokal utvecklingspeng är riktade ekonomiska medel till stöd för lokala utvecklingsgrupper, idéstöd och förstudier, lokala utvecklingsplaner och platsutveckling. För år 2022 har det inkommit 23 ansökningar, fördelade enligt nedan:

  •  Lokala utvecklingsgrupper: 0
  •  Lokal utvecklingsplan: 0
  • Förstudier: 5
  • Platsutveckling/idéstöd: 18

  Av dessa 23 ärenden föreslås:

  • 17 ansökningar helt eller delvis beviljas bidrag.
  •  3 ansökningar bordläggas för beslut senare under år 2022.
  •  3 ansökningar avslås. Förslag till beviljade medel är 537 875 kronor.

  Bilagor

 • Stadsbruk Roslagen är ett projekt initierat av coompanion Roslagen & Norrort ekonomisk förening. Projektet handlar om att utveckla och bidra till en ökad lokal och ekologisk matproduktion i och nära staden. Detta gör man genom att öppna upp och möjliggöra för stadens och kommunens invånare att bli ”gröna” entreprenörer, med kommersiell odling som bas.

   

  Projektet har som målsättning att skapa fler företag med fokus på både social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

   

  Norrtälje kommun ska vara en trygg och säker kommun i både vardag och kris. Detta omfattar såväl social trygghet till området som omfattar samhällsskydd och beredskap. Överenskommelsen mellan kommunen och coompanions projekt stadsbruk Roslagen möjliggör för kommunens invånare att öka kunskapen för stärkt krisberedskap genom livsmedelsförsörjning.

  Bilagor

 • För att ytterligare säkerställa att de åtgärder som fullmäktige har fattat beslut om ska genomföras enligt beslutad Destinationsstrategi Roslagen 2030 kompletteras nu den med särskild handlingsplan. Syftet med den kommunala handlingsplanen för destinationsutveckling är att ansvariga förvaltningar och verksamheter inarbetar, ekonomiserar, synliggör och tidsätter de åtgärder och uppföljningsprocesser som fullmäktige fattat beslut kring i och med strategins antagande 15 november 2021.

  Bilagor

 • De förtroendevalda revisorerna i Norrtälje kommun, har givit PwC i uppdrag att granska personal och kompetensförsörjning. Granskningens syfte är att bedöma i vilken utsträckning som kommunstyrelsen säkerställer ett ändamålsenligt arbete med personal- och kompetensförsörjning. Utifrån genomförd granskning är revisionens samlade bedömning att kommunstyrelsen inte helt säkerställt ett ändamålsenligt arbete med personal- och kompetensförsörjning. I tjänsteutlåtandet presenteras de åtgärder som har identifierats och kommer att implementeras.

  Bilagor

 • Genom ikraftträdandet av EU:s dataskyddsförordning uppkom enligt artikel 37 en skyldighet för kommunala organ, bolag och förbund med personuppgiftsansvar att utnämna dataskyddsombud. I egenskap av personuppgiftsansvarig ska kommunstyrelsen utse ett dataskyddsombud med uppdrag att ge råd, bevaka att reglerna i dataskyddsförordningen följs, och fungera som kontaktperson gentemot bland annat Integritetsskyddsmyndigheten.

  Bilagor

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.