Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Bygglov för skyltar på affärsbyggnad

 •   3

  Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av båthus med slaktbod

 • Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta

   

  anta internkontrollplan för Bygg- och miljönämndens verksamhet 2020

 • Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden i Norrtälje kommun hemställa om att kommunfullmäktige beslutar

   

  1. Med stöd av miljöbalken 27 kap. 1 § antar bilagd taxa (Bilaga 1) och taxebestämmelser, för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

    

  2. Timavgiften fastställs till 1235 kr + uppräkning med PKV i oktober 2019, att gälla från och med den 1 januari 2020.

    

  3. Taxan ska gälla från och med 1 januari 2020.

   

  1. Nuvarande taxa enligt miljöbalken upphör att gälla den 31 december 2019.

   

  1. Bygg- och miljönämnden ska för varje kalenderår (avgiftsår) höja de i taxan angivna avgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober 2018.

  Bilagor

 • Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden i Norrtälje kommun hemställa om att Kommunfullmäktige beslutar

   

  1. Med stöd av 12 kap 10 § plan- och bygglagen (2010:900) lägga till nya poster med punkterna 18.2 (tabell 17-21) och punkterna 22.3 och 22.4 (tabell 22) samt ny punkt 16.13 (tabell 16) taxebestämmelser, Plan- och bygglovstaxa samt mät- och karttaxa för Norrtälje kommun,

   

  1. Ändringen ska gälla från och med den 1 januari 2020

 • Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden i Norrtälje kommun hemställa om att kommunfullmäktige beslutar

   

  1. Att utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808), förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och miljöprövningsförordningen (2013:251) gäller följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

    

  2. Föreskrifterna ska gälla från och med 1 januari 2020.

   

  1. Äldre lokala föreskrifter ska tillämpas på ärenden som har inletts dessförinnan.

   

  1. Med stöd av 9 kap. 7, 8, 11-13 §§ miljöbalken (1998:808), 13, 17, 37, 39, 40, 44 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

 • Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta

  1.     Bygg- och miljönämnden godkänner underlag till verksamhetsplan 2020-2022 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

  2.     Bygg- och miljönämnden förslår kommunfullmäktige att fastställa avgifter för år 2020 för nämndens verksamhet enligt underlaget.
   

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.