•   1

  Val av justerare

 •   2

  Bygglov för skyltar på affärsbyggnad

 •   3

  Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av båthus med slaktbod

 • Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta

   

  anta internkontrollplan för Bygg- och miljönämndens verksamhet 2020

 • Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden i Norrtälje kommun hemställa om att kommunfullmäktige beslutar

   

  1. Med stöd av miljöbalken 27 kap. 1 § antar bilagd taxa (Bilaga 1) och taxebestämmelser, för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

    

  2. Timavgiften fastställs till 1235 kr + uppräkning med PKV i oktober 2019, att gälla från och med den 1 januari 2020.

    

  3. Taxan ska gälla från och med 1 januari 2020.

   

  1. Nuvarande taxa enligt miljöbalken upphör att gälla den 31 december 2019.

   

  1. Bygg- och miljönämnden ska för varje kalenderår (avgiftsår) höja de i taxan angivna avgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober 2018.

  Bilagor

 • Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden i Norrtälje kommun hemställa om att Kommunfullmäktige beslutar

   

  1. Med stöd av 12 kap 10 § plan- och bygglagen (2010:900) lägga till nya poster med punkterna 18.2 (tabell 17-21) och punkterna 22.3 och 22.4 (tabell 22) samt ny punkt 16.13 (tabell 16) taxebestämmelser, Plan- och bygglovstaxa samt mät- och karttaxa för Norrtälje kommun,

   

  1. Ändringen ska gälla från och med den 1 januari 2020

 • Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden i Norrtälje kommun hemställa om att kommunfullmäktige beslutar

   

  1. Att utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808), förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och miljöprövningsförordningen (2013:251) gäller följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

    

  2. Föreskrifterna ska gälla från och med 1 januari 2020.

   

  1. Äldre lokala föreskrifter ska tillämpas på ärenden som har inletts dessförinnan.

   

  1. Med stöd av 9 kap. 7, 8, 11-13 §§ miljöbalken (1998:808), 13, 17, 37, 39, 40, 44 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

 • Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta

  1.     Bygg- och miljönämnden godkänner underlag till verksamhetsplan 2020-2022 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

  2.     Bygg- och miljönämnden förslår kommunfullmäktige att fastställa avgifter för år 2020 för nämndens verksamhet enligt underlaget.
   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.