Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (Sjöbod)

 •   3

  Föreläggande om rättelse genom vidtagande av åtgärder avseende ovårdad tomt

 •   4

  Uttagande av byggsanktionavgift för påbörjande av markåtgärder utan att startbesked åtgärdats

 •   5

  Bygglov för nybyggnad av fritidshus

 •   6

  Bygglov för nybyggnad av två flerbostadshus och komplementbyggnad

 •   7

  Bygglov för ändrad användning från kontor till två lägenheter i affärsbyggnad

 •   8

  Uttagande av byggsanktionsavgift för utförda markåtgärder utan marklov och startbesked

 •   9

  Bygglov för nybyggnad av mur

 •   10

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   11

  Uttagande av byggsanktionsavgift för utförda markåtgärder utan lov och startbesked

 •   12

  Föreläggande enligt 26 kap 9 § miljöbalken att återplantera tall och gran som ersättning för avverkade träd

 •   13

  Bygglov för nybyggnad av plank

 •   14

  Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

 •   15

  Uttagande av byggsanktionsavgift för påbörjande av upplag och parkeringsplats för arbetsfordon innan utfärdande av startbesked

 •   16

  Bygglov för ändrad användning från lokal till lägenhet

 •   17

  Föreläggande om rättelse genom att riva komplementbyggnad utmärkt på situationsplan

 •   18

  Ansökan om dispens från renhållningsordningen avseende eget omhändertagande av slam från enskildavloppsanläggning

 •   19

  Ansökan om tillstånd att sprida renat avloppsvatten inom vattenskyddsområde

 • Faktoriet 2

  Samhällsbyggnadskontoret föreslår

   

  Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar

  avslå ansökan om namnändring och

  behålla Faktoriparken som officiellt parknamn (populärnamn).

 • Tälje 2:195

  Samhällsbyggnadskontoret föreslår

   

  Bygg-och Miljönämndens arbetsutskott beslutar

  följande kvartersnamn i Norrtälje antas:

   

  KUNGSÄNGSLILJAN

  KATTFOTEN

   

 • Tälje 3:1

   

  Samhällsbyggnadskontoret föreslår

   

  Bygg- och Miljönämndens arbetsutskott beslutar

   

  följande vägnamn antas för att ligga till grund för nya belägenhetsadresser

   

  HAVSLÄNKEN

   

  följande parknamn (populärnamn) antas

   

  HAMNPARKEN

  GALÄRPARKEN

   

 • Samhällsbyggnadskontoret föreslår

   

  Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta

  Avslå invånarförslaget

 • Samhällsbyggnadskontoret föreslår

   

  Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta

  godkänna internkontrollen som utförts under delår 2 per 31 augusti 2020

   

   

 • Samhällsbyggnadskontoret föreslår

   

  Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta

  godkänna delårsrapport 2 (per 31 augusti 2020) för bygg- och miljönämndens verksamhet

   

 • Samhällsbyggnadskontoret föreslår

   

  Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta

  hemställa om att kommunfullmäktige beslutar

   

  1. Med stöd av miljöbalken 27 kap. 1 § antar bilagd taxa och taxebestämmelser, för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
    

  2. Timavgiften fastställs till 1270 kr + uppräkning med PKV i oktober 2020, att gälla från och med den 1 januari 2021.
    

  3. Taxan ska gälla från och med 1 januari 2021.
    

  4. Nuvarande taxa enligt miljöbalken upphör att gälla den 31 december 2020.
    

  5. Bygg- och miljönämnden ska för varje kalenderår (avgiftsår) höja de i taxan angivna avgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober 2020.

   

   

   

   

 • Samhällsbyggnadskontoret föreslår

   

  Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta

  hemställa om att kommunfullmäktige beslutar:

  1. Med stöd av 12 kap 10 § plan- och bygglagen (2010:900), Plan- och bygglovstaxa samt geodatataxa för Norrtälje kommun, ändra:

  ·       Tabell 23  punkterna 23.1-23.3 gällande tids- och kostnadsuppskattning för planbesked. 

  ·       Tabell 16 revideras till att redovisa priser inklusive moms för punkterna 16.1 – 16.8 samt 16.11 – 16.13. Tidsuppskattningen i punkterna 16.1-16.6 justeras nedåt.

  ·       Tabell 25 revideras till att redovisa inklusive moms för samtliga avgifter. Avgifter för primärkarta och grundkarta räknas upp med ca 5% i punkterna 25.1-25.3. Avgifter i punkterna 25.6 och 25.7 justeras nedåt. Villkoren i punkterna 25.6, 25.7 och 25.13.1 justeras.  

  ·       Produkten 25.1.1 ”enklare karta” tas bort och ersätts av 15.13 ”Nybyggnadskarta typ C (förenklad nybyggnadskarta). 

   

  2. Ändringen ska gälla från och med den 1 januari 2021.

   

 • Samhällsbyggnadskontoret föreslår

   

  Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta

   

  1.     godkänna mål- och budgetunderlag 2021-2023 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

  2.    föreslå kommunfullmäktige att fastställa avgifter (taxor) för år 2021 för nämndens verksamheter enligt underlaget.

   

   

 •   29

  Allmän information

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.