Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (garage/verkstad/förråd/bostad)

 •   3

  Förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus

 •   4

  Bygglov för tre (3) tvåbostadshus – etapp 2

 •   5

  Uttagande av byggsanktionsavgift för påbörjande av åtgärder utan startbesked

 •   6

  Uttagande av byggsanktionsavgift för påbörjande av åtgärder utan startbesked

 •   7

  Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (garage) samt rivning av befintligt garage

 •   8

  Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad

 •   9

  Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad samt installation av eldstad

 •   10

  Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad (garage)

 •   11

  Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av fritidshus

 •   12

  Bygglov för nybyggnad av obemannad automattankstation och databyggnad som komplement till befintliga verksamheter inom bilservice

 •   13

  Förhandsbesked för nybyggnad av tre fritidshus

 •   14

  Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

 •   15

  Bygglov för tillbyggnad av tvåbostadshus

 •   16

  Bygglov för anläggande av ny återvinningsstation med stödmurar och skyltar

 •   17

  Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus

 •   18

  Förhandsbesked för nybyggnad i enbostadshus

 •   19

  Förbud vid vite gällande utsläpp av avloppsvatten

 •   20

  Föreläggande vid vite att vidta åtgärder gällande fordon och avfall inom vattenskyddat område

 •   21

  Förbud vid vite gällande utsläpp av avloppsvatten

 •   22

  Föreläggande med försiktighetsmått i samband med anmälan om miljöfarlig verksamhet

 •   23

  Förbud vid vite gällande utsläpp av avloppsvatten

 •   24

  Förbud vid vite gällande utsläpp av avloppsvatten

 •  

  Samhällsbyggnadskontoret föreslår

   

  Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta

  ge Samhällsbyggnadskontorets miljö- och hälsoskyddsavdelning i uppdrag att utreda frågan om möjligheten att införa anmälnings- och/eller tillståndsplikt för enskilda dricksvattentäkter i Norrtälje kommun.

 •   26

  Besvara motion angående bestämmelser för slamtömning

 •   27

  Allmän information

 • § 146

  Förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus

 • § 155

  Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.