Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Ändringar i föredragningslistan

 •   3

  Uttagande av byggsanktionsavgift för olaga uppförd del av komplementbyggnad

 •   4

  Avskrivning i del av ärende som avser nya grusade ytor med mera inom område med strandskydd

 •   5

  Strandskyddsdispens och förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   6

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   7

  Uttagande av byggsanktionsavgift för påbörjande av åtgärder innan startbesked utfärdats

 •   8

  Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad

 •   9

  Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad, ändring av BoM 2018-1884

 •   10

  Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

 •   11

  Föreläggande om åtgärd genom att klippa häck

 •   12

  Föreläggande enligt 26 kap 9 § miljöbalken att ta bort två sjöbodar, en altan, en badtunna med mera

 •   13

  Uttagande av byggsanktionsavgift för påbörjande av åtgärder innan startbesked utfärdats

 •   14

  Uttagande av byggsanktionsavgift för tagande del av byggnad i bruk utan slutbesked

 •   15

  Uttagande av byggsanktionsavgift för påbörjande av åtgärder innan startbesked utfärdats

 •   16

  Föreläggande om åtgärd, bortforsla bilar på ovårdad tomt

 •   17

  Uttagande av byggsanktionsavgift för påbörjande av åtgärder innan startbesked utfärdats

 •   18

  Föreläggande om rättelse genom att ta bort inredd bostad i komplementbyggnad

 •   19

  Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad

 •   20

  Avskrivning av tillsynsärende gällande avverkning av träd inom strandskyddat område

 •   21

  Uttagande av byggsanktionsavgift för påbörjande av åtgärder innan startbesked utfärdats

 •   22

  Strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga

 •   23

  Uttagande av byggsanktionsavgift för uppsättande av skylt innan lov eller startbesked utfärdats

 •   24

  Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av fritidshus samt installation av eldstad

 •   25

  Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus samt installation av eldstad

 •   26

  Föreläggande enligt 26 kap 9 § miljöbalken att bortforsla brygga

 •   27

  Föreläggande om rättelse gällande brygga

 •   28

  Bygglov för tillbyggnad av tvåbostadshus

 •   29

  Föreläggande enligt 26 kap 9 § miljöbalken att riva och bortforsla byggnad

 •   30

  Anmälan för installation av eldstad

 •   31

  Förbud mot utsläpp av avloppsvatten

 •   32

  Förbud mot utsläpp av avloppsvatten

 •   33

  Föreläggande om att utföra provtagning och riskbedömning förenat med löpande vite

 •   34

  Föreläggande om åtgärdskrav

 •   35

  Föreläggande om att inkomma med uppgifter

 • Samhällsbyggnadskontoret föreslår 

  Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta

   

  1.     Anta de delar i bifogad kontrollplan 2023-2025 för livsmedelskontroll som avser Norrtälje

  2.     Notera de delar i bifogad kontrollplan 2023-2025 för livsmedelskontroll som avser Täby + Vaxholm fastställs av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd.

  Bilagor

 • Samhällsbyggnadskontoret föreslår 

  Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beslutar

  1.   Bygg- och miljönämnden har inga synpunkter på föreslagna ändringar avseende B-delen i Bygg- och miljönämndens reglemente.

   

   

  Bilagor

 •   38

  Allmän information

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.