Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Ändringar i föredragningslistan

 •   3

  Föreläggande enligt 26 kap 9 § avseende skogsavverkning inom område med strandskydd

 •   4

  Föreläggande om rättelse gällande campingverksamhet

 •   5

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   6

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   7

  Förhandsbesked för nybyggnad av tio enbostadshus

 •   8

  Uttagande av byggsanktionsavgift för påbörjande av åtgärder innan startbesked utfärdats

 •   9

  Bygglov för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad samt installation av eldstad och tidsbegränsat bygglov för uppförande av tält söks t. o. m. 2026-07-01

 •   10

  Föreläggande enligt 26 kap 9 § miljöbalken att ta bort trädäck

 •   11

  Strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga

 •   12

  Avskrivning av tillsynsärende gällande fasadändring (fönsterbyte)

 •   13

  Strandskyddsdispens för anläggning av flytbrygga

 •   14

  Föreläggande om åtgärd, städa ovårdad tomt

 •   15

  Uttagande av byggsanktionsavgift för påbörjande av åtgärd utan bygglov och startbesked

 •   16

  Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad och rivning av befintligt hus

 •   17

  Förhandsbesked för nybyggnad av två fritidshus

 •   18

  Föreläggande om åtgärd att vidta rättelse genom att ta bort bilar m. m.

 •   19

  Föreläggande om att vidta rättelse genom att ta bort andra våningen i byggnaden

 •   20

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, ligghall, stall och garage

 •   21

  Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus

 •   22

  Strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga

 •   23

  Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad

 •   24

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   25

  Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av två plank (padelbanor)

 •   26

  Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

 •   27

  Föreläggande vid vite om att utföra provtagning och riskbedömning

 •   28

  Föreläggande vid vite om att utföra provtagning och riskbedömning

 •   29

  Förbud mot förvaring av fordon

 •   30

  Föreläggande om bortforsling av uttjänta fordon

 •   31

  Föreläggande vid vite om att utföra provtagning och riskbedömning

 • Östhamra 1:15

  Samhällsbyggnadskontoret föreslår

  Bygg-och Miljönämndens arbetsutskott beslutar

   följande vägnamn fastställs som adressområdesnamn

  Björnö backe

  Björnö ängsväg

  Björnö odlingsväg

  Finnkärrsvägen

 • samhällsbyggnadskontoret föreslår

   

  Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta

   

  1.      med stöd av 6 kap 37 § kommunallagen (2017:725) anta delegationsordning för bygg- och miljönämnden i Norrtälje kommun enligt bilaga 1,

   

  2.      beslut som delegerats till respektive förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde i enlighet med 7 kap 5 § kommunallagen får vidaredelegeras

   

  3.      beslut som meddelats med stöd av delegering ska anmälas till nämnden oavsett delegat

   

  4.      delegationsordningen gäller från och med den 1 februari 2022, samt

   

  5.      tidigare delegationsordningar upphör att gälla den 31 januari 2022

   

   

   

   

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.