Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Ändringar i föredragningslistan

 •   3

  Föreläggande enligt 26 kap 9 § miljöbalken att riva och bortforsla brygga, sjöbod samt uthus

 •   4

  Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (carport/garage)

 •   5

  Föreläggande om att städa ovårdad tomt

 •   6

  Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av fritidshus samt installation av eldstad

 •   7

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   8

  Föreläggande att vidta rättelse genom rivning av trädäck, samt att ta bort fordon och föremål

 •   9

  Strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad

 •   10

  Förhandsbesked för nybyggnad av industribyggnad

 •   11

  Strandskyddsdispens för anläggande av bryggdäck och plank

 •   12

  Bygglov för tillbyggnad och fasadändring av fritidshus

 •   13

  Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus

 •   14

  Föreläggande om rättelse genom att ta bort upplag

 •   15

  Föreläggande om rättelse genom att ta bort föremål/skrot

 •   16

  Uttagande av byggsanktionsavgift för byggnation utan startbesked samt föreläggande att söka bygglov

 •   17

  Föreläggande om rättelse genom att ta bort takskjutport

 •   18

  Föreläggande vid vite om att vidta försiktighetsåtgärder gällande fordon inom vattenskyddsområde

 •   19

  Bergvärmeanläggning inom vattenskyddsområde och område med förorenad mark

 •   20

  Bergvärmeanläggning inom vattenskyddsområde och område med förorenad mark

 •   21

  Bergvärmeanläggning inom vattenskyddsområde och område med förorenad mark

 •   22

  Föreläggande om att omhänderta förlist båt

 •   23

  Föreläggande avseende bortforsling av avfall

 • Samhällsbyggnadskontoret föreslår 

  Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta

  1. med stöd av 6 kap 37 § kommunallagen (2017:725) anta delegationsordning för bygg- och miljönämnden i Norrtälje kommun enligt bilaga 1,
  2. beslut som delegerats till respektive förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde i enlighet med 7 kap 5 § kommunallagen får vidaredelegeras
  3. beslut som meddelats med stöd av delegering ska anmälas till nämnden oavsett delegat
  4. delegationsordningen gäller från och med den 5 juni 2023, samt
  5. tidigare delegationsordningar upphör att gälla den 4 juni 2023

   

  Bilagor

 • Förvaltningsdirektör Anna Keskitalo informerar om

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.