Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Ändringar i föredragningslistan

 •   3

  Bygglov för tillbyggnad på flerbostadshus, inglasning av balkong

 •   4

  Strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga (södra bryggan)

 •   5

  Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad

 •   6

  Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, ersätter befintlig

 •   7

  Strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga

 •   8

  Bygglov för ändrad användning av garage, förråd och gästrum till tvåbostadshus

 •   9

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   10

  Bygglov för tillbyggnad av fritidshus samt installation av eldstad

 •   11

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   12

  Byggsanktionsavgift för uppförande av byggkonstruktion utan startbesked samt föreläggande om rättelse

 •   13

  Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus (inglasning av balkonger)

 •   14

  Bygglov för nybyggnad av fritidshus, två komplementbyggnader samt installation av eldstad

 •   15

  Bygglov för tillbyggnad av bilhandel

 •   16

  Förhandsbesked för rivning av gårdshus och nybyggnad av flerbostadshus

 •   17

  Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av två plank (paddelbanor)

 •   18

  Bygglov för nybyggnad av mur

 •   19

  Bygglov för nybyggnad av komplemetbyggnad

 •   20

  Föreläggande om att komma in med uppgifter förenat med vite

 •   21

  Vitesföreläggande gällande åtgärdskrav

 •  

   

   

 • Samhällsbyggnadskontoret föreslår

   

  Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden hemställa om att kommunfullmäktige beslutar:

  1. Med stöd av 12 kap 10 § plan- och bygglagen (2010:900) anta bilagd taxa, plan- och bygglovstaxa samt geodatataxa.
    

  2. Timavgiften fastställs till 1290 kr + uppräkning med prisindex för kommunal verksamhet (PKV) i oktober 2021, att gälla från och med den 1 januari 2022.
    

  3. Taxan ska gälla från och med 1 januari 2022.
    

  4. Nuvarande taxa enligt plan- och bygglagen samt geodatataxa upphör att gälla den 31 december 2021.
    

  5. Bygg- och miljönämnden ska för varje kalenderår (avgiftsår) höja de i taxan angivna avgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i prisindex för kommunal verksamhet (PKV) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober 2021.

 •  

   

   

 • Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden hemställa om att kommunfullmäktige beslutar

   

  1. Med stöd av 14 § strålskyddsförordningen (SFS 2018:506) antar bilagd taxa för verksamhet inom strålskyddslagens område.
    

  2. Timavgiften fastställs till 1290 kr + uppräkning med PKV i oktober 2021, att gälla från och med den 1 januari 2022.
    

  3. Taxan ska gälla från och med 1 januari 2022.
    

  4. Nuvarande taxa för verksamhet inom strålskyddslagens område upphör att gälla den 31 december 2021.
    

  5. Bygg- och miljönämnden ska för varje kalenderår (avgiftsår) höja de i taxan angivna avgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober 2020.

 • Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden hemställa om att kommunfullmäktige beslutar:

   

  1. Med stöd av Lag (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa 25 § antar bilagd taxa enligt lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.
    

  2. Timavgiften fastställs till 1290 kr + uppräkning med PKV i oktober 2021, att gälla från och med den 1 januari 2022.
    

  3. Taxan ska gälla från och med 1 januari 2022.
    

  4. Nuvarande taxa enligt lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa upphör att gälla den 31 december 2021.
    

  5. Bygg- och miljönämnden ska för varje kalenderår (avgiftsår) höja de i taxan angivna avgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober 2020.

 • Informationsärende

  Oförändrad taxa 2022

  Den nuvarande taxekonstruktionen som tidigare beslutats av kommunfullmäktige i Norrtälje föreslås ligga kvar på 1 100 kr för uppföljande kontroll och 1 250 kr för övrig kontroll.

 • Informationsärende

 •   29

  Remiss från JO - begäran om upplysningar och yttrande avseende klagomål mot Bygg- och miljönämnden

 •   30

  Allmän information

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.