Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 • Ärende 10, 18 och 29 på kallelsens föredragningslista utgår.

 •   3

  Uttagande av byggsanktionsavgift samt rättelse att ta bort utan lov uppförda åtgärder

 •   4

  Strandskyddsdispens och förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus

 •   5

  Uttagande av byggsanktionsavgift för påbörjande av åtgärder innan startbesked utfärdats

 •   6

  Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus, skärmtak och inglasning på balkong

 •   7

  Bygglov för tillbyggnad samt fasadändring av museibyggnad

 •   8

  Föreläggande att vidta rättelse genom att städa bort objekt från fastigheten

 •   9

  Uttagande av byggsanktionsavgift för installation av eldstad utan startbesked

 •   10

  Förhandsbesked för nybyggnad av sju enbostadshus

 •   11

  Uttagande av byggsanktionsavgift för installation av eldstad utan startbesked

 •   12

  Rivningslov för rivning av fyra enbostadshus

 •   13

  Uttagande av byggsanktionsavgift för installation av eldstad utan startbesked

 •   14

  Uttagande av byggsanktionsavgift och föreläggande om rättelse

 •   15

  Uttagande av byggsanktionsavgift för installation av eldstad utan startbesked

 •   16

  Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad (garage/förråd) samt installation av eldstad (tomt A)

 •   17

  Uttagande av byggsanktionsavgift för installation av eldstad utan startbesked

 •   18

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   19

  Bygglov för tillbyggnad av fritidshus samt installation av eldstad

 •   20

  strandskyddsdispens för ändring av jordbruksmark till tomtmark inför fastighetsreglering

 •   21

  Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad

 •   22

  Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad samt installation av eldstad

 •   23

  Uttagande av byggsanktionsavgift för installation av eldstad utan startbesked

 •   24

  Bygglov för ändrad användning av kyrka till bostad

 •   25

  Föreläggande enligt 26 kap 9 § miljöbalken att ta bort bryggor

 •   26

  Uttagande av byggsanktionsavgift för installation av eldstad utan startbesked

 •   27

  Strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga

 •   28

  Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av fritidshus samt installation av eldstad

 •   29

  Förhandsbesked för rivning av gårdshus och nybyggnad av flerbostadshus

 •   30

  Förbud mot utsläpp av avloppsvatten

 •   31

  Förbud mot utsläpp av avloppsvatten

 •   32

  Förbud mot utsläpp av avloppsvatten

 •   33

  Förbud mot utsläpp av avloppsvatten

 •   34

  Förbud mot utsläpp av avloppsvatten

 •   35

  Förbud mot utsläpp av avloppsvatten

 •   36

  Förbud mot utsläpp av avloppsvatten

 •   37

  Förbud mot utsläpp av avloppsvatten

 •   38

  Förbud mot utsläpp av avloppsvatten

 •   39

  Förbud mot utsläpp av avloppsvatten

 • Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta

  anta  ”Internkontrollrapport delår 2 för Bygg-och miljönämnden verksamhetsåret 2022” i enlighet med tjänsteutlåtande .
   

  Bilagor

 • Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta

  godkänna rapport per augusti 2022

  Bilagor

 • Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta

   hemställa om att kommunfullmäktige beslutar:

  1.     Med stöd av 12 kap 10 § plan- och bygglagen (2010:900) anta bilagd taxa, Plan- och bygglovstaxa samt geodatataxa.
   

  2.     Timavgiften fastställs till 1320 kr + uppräkning med prisindex för kommunal verksamhet (PKV) i oktober 2022, att gälla från och med den 1 januari 2023.
   

  3.     Taxan ska gälla från och med 1 januari 2023.
   

  4.     Nuvarande taxa enligt plan- och bygglagen samt geodatataxa upphör att gälla den 31 december 2022.
   

  5.     Bygg- och miljönämnden ska för varje kalenderår (avgiftsår) höja de i taxan angivna avgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i prisindex för kommunal verksamhet (PKV) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober 2022.

   

   

  Bilagor

 • Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta

  hemställa om att kommunfullmäktige beslutar:

  1.     Med stöd av miljöbalken 27 kap. 1 § anta bilagd taxa och taxebestämmelser, för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
   

  2.     Timavgiften fastställs till 1320 kr + uppräkning med PKV i oktober 2022, att gälla från och med den 1 januari 2023.
   

  3.     Taxan ska gälla från och med 1 januari 2023.
   

  4.     Nuvarande taxa enligt miljöbalken upphör att gälla den 31 december 2022.
   

  5.     Bygg- och miljönämnden ska för varje kalenderår (avgiftsår) höja de i taxan angivna avgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober 2022.

   

  Bilagor

 • Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta

   Kommunfullmäktige antar ny taxa, enligt bilaga, för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftning.

  Bilagor

 • Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta

  hemställa om att kommunfullmäktige beslutar:

   

  1.     Med stöd av Lag (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa 25 § antar bilagd taxa enligt lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.
   

  2.     Timavgiften fastställs till 1320 kr + uppräkning med PKV i oktober 2022, att gälla från och med den 1 januari 2023.
   

  3.     Taxan ska gälla från och med 1 januari 2023.
   

  4.     Nuvarande taxa enligt lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa upphör att gälla den 31 december 2022.
   

  5.     Bygg- och miljönämnden ska för varje kalenderår (avgiftsår) höja de i taxan angivna avgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober 2022.

  Bilagor

 • Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta

  hemställa om att kommunfullmäktige beslutar:

   

  1.     Med stöd av 14 § strålskyddsförordningen (SFS 2018:506) antar bilagd taxa för verksamhet inom strålskyddslagens område.
   

  2.     Timavgiften fastställs till 1320 kr + uppräkning med PKV i oktober 2022, att gälla från och med den 1 januari 2023.
   

  3.     Taxan ska gälla från och med 1 januari 2023.
   

  4.     Nuvarande taxa för verksamhet inom strålskyddslagens område upphör att gälla den 31 december 2022.
   

  Bygg- och miljönämnden ska för varje kalenderår (avgiftsår) höja de i taxan angivna avgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober 2022.

  Bilagor

 •   47

  Allmän information

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.