Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Ändringar i föredragningslistan

 •   3

  Förhandsbesked för fem stycken enbostadshus/fritidshus

 •   4

  Bygglov för nybyggnad av fritidshus samt installation av eldstad

 •   5

  Bygglov för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad samt installation av eldstad

 •   6

  Uttagande av byggsanktionsavgift och föreläggande om rättelse avseende komplementbyggnad

 •   7

  Förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus

 •   8

  Uttagande av byggsanktionsavgift för påbörjande av markåtgärder innan startbesked utfärdats

 •   9

  Bygglov för ändrad användning av enbostadshus till förskola

 •   10

  Uttagande av byggsanktionsavgift för åtgärd innan startbesked utfärdats

 •   11

  Strandskyddsdispens och förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   12

  Bygglov för ändrad användning från enbostadshus till förskola

 •   13

  Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt parkeringsplatser

 •   14

  Föreläggande vid vite om att utföra provtagning och riskbedömning

 •   15

  Föreläggande vid vite att åtgärda utströmningar av misstänkt gödselvatten

 •   16

  Förbud vid vite gällande utsläpp av avloppsvatten

 •   17

  Föreläggande vid vite att vidta åtgärder avseende gödselhantering och urinbrunn

 •   18

  Föreläggande att inkomma med en tids- och åtgärdsplan för åtgärder avseende avloppsverksamheten vid Södersviks avloppsreningsverk

 • Arbetsutskottet föreslår bygg- och miljönämnden besluta

  Godkänna månadsrapport för februari 2021

 •   20

  Allmän information

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.