Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Ändringar i föredragningslistan

 •   3

  Föreläggande enligt 26 kap 9 § miljöbalken angående skogsavverkning inom område med strandskydd

 •   4

  Föreläggande om rättelse avseende bastuflotte

 •   5

  Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus

 •   6

  Bygglov för enbostadshus

 •   7

  Bygglov för tillbyggnad av hotell (SPA)

 •   8

  Bygglov för tillbyggnad av hotell

 •   9

  Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av fritidshus samt installation av eldstad

 •   10

  Förhandsbesked för nybyggnad av fem enbostadshus

 •   11

  Bygglov för nybyggnad av fritidshus

 •   12

  Bygglov för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad samt installation av eldstad och tidsbegränsat bygglov för uppförande av tält söks t o m 2026-07-01

 •   13

  Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

 •   14

  Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad

 •   15

  Förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus

 •   16

  Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (carport)

 •   17

  Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad (garage/förråd) samt installation av eldstad

 •   18

  Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad samt installation av eldstad

 •   19

  Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad samt installation av eldstad

 •   20

  Föreläggande enligt 26 kap 9 § miljöbalken avseende rivning och bortforsling av staket

 •   21

  Strandskyddsdispens för anläggning av flytbrygga

 •   22

  Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad

 •   23

  Bygglov för nybyggnad av 18 kedjehus

 •   24

  Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus

 •   25

  Föreläggande om rättelse avseende uppförd bilskrot

 •   26

  Ansökan om utdömande av vite enligt 6 § lagen om vite samt upprätta handlingar på fastighetsägarens bekostnad

 •   27

  Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus

 •   28

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   29

  Uttagande av sanktionsavgift för påbörjad åtgärd utan startbesked

 •   30

  Bygglov för tillbyggnad av två flerbostadshus

 •   31

  Förbud vid vite gällande utsläpp av avloppsvatten

 •   32

  Förbud vid vite gällande utsläpp av avloppsvatten

 •   33

  Dispens från renhållningsordningen avseende utökat hämtningsintervall av slam

 •   34

  Förbud vid vite gällande utsläpp av avloppsvatten

 • Samhällsbyggnadskontoret föreslår

   

  Arbetsutskottet föreslår

  Bygg- och miljönämnden besluta

  godkänna tjänstegaranti för framställande av nybyggnadskarta.

  Bilagor

 • Bygg- och miljönämndens arbetsutskott antar ”Internkontrollrapport delår 2 för Bygg-och miljönämnden verksamhetsåret 2021” i enlighet med tjänsteutlåtande och överlämnar den till Bygg- och miljönämnden.

  Bilagor

 • Arbetsutskottet föreslår

  Bygg- och miljönämnden besluta

  Godkänna rapport för delår 2 per augusti 2021

  Bilagor

 •   38

  Allmän information

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.