Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Ändringar i föredragningslistan

 •   3

  Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus alternativt fritidshus

 •   4

  Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad samt komplementbyggnad

 •   5

  Uttagande av byggsanktionsavgift för olaga trädfällning

 •   6

  Bygglov för nybyggnad av enbostadshus

 •   7

  Strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga

 •   8

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (tomt 1)

 •   9

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (tomt 2)

 •   10

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus (tomt 3)

 •   11

  Föreläggande enligt 26 kap 9 § miljöbalken att riva och bortforsla komplementbyggnad och brygga

 •   12

  Bygglov för nybyggnad av nio radhus

 •   13

  Uttagande av sanktionsavgift samt föreläggande om att söka bygglov

 •   14

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   15

  Bygglov för nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad

 •   16

  Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad samt installation av eldstad

 •   17

  Föreläggande om försiktighetsmått avseende vedeldning

 • Samhällsbyggnadskontoret föreslår 

  Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta

  1.     anta behovsutredning för miljö- och hälsoskyddsavdelningen 2024 -2026

  2.     anta tillsynsplanen för miljö- och hälsoskyddsavdelningen 2024 - 2026

   

  Bilagor

 • UTGÅR

   

  Extra au 17/11

 • Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta

  1.   Följande sammanträdesdagar antas för år 2024

   

  Arbetsutskottet                                   Bygg- och miljönämnden

                                                                       

  11 januari                                                      25 januari

  8 februari                                                      22 februari    

  7 mars                                                           14 mars    

  11 april                                                          25 april

  2 maj                                                             23 maj       

  13 juni                                                           19 juni (onsdag)

   

  22 augusti                                                      5 september

  19 september                                                3 oktober

  31 oktober                                                     21 november

  28 november                                                 12 december

                                                                                                              

   

   

  Arbetsutskottets sammanträden beräknas börja kl.15.15.

  Bygg- och miljönämndens sammanträden beräknas börja kl.15.00 med vissa undantag.

  Respektive grupp före nämndsammanträde beräknas börja 13.30.

   

   

  Underlag till beslut

  Nämndsekreterares förslag godkänt av ordförande.

  Förslaget regleras av kommunallagens bestämmelser om sista datum för budget och årsredovisning samt arbetsordning. Förslaget har tagits fram i samråd med controller med hänsyn till Norrtälje kommuns styrprocess som reglerar ekonomiska rapporter.

   

 •  

  Samhällsbyggnadskontoret föreslår 

  Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta

   

  1. anta verksamhetsplan för år 2024.

  Bilagor

 •   22

  Allmän information

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.