Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 • Ärende 7, 19 och 27  i föredragningslistan på kallelsen utgår.

 •   3

  Byggsanktionsavgift för påbörjande av flerbostadshus utan startbesked

 •   4

  Föreläggande enligt 26 kap 9 § miljöbalken avseende skogsavverkning inom område med strandskydd

 •   5

  Föreläggande om rättelse avseende campingverksamhet

 •   6

  Bygglov för anläggande av parkering

 •   7

  Bygglov för tillbyggnad av parkeringsplats samt ställplatser för (10 husbilar)

 •   8

  Bygglov för tillbyggnad samt fasadändring av museibyggnad

 •   9

  Förhandsbesked för nybyggnad av sju enbostadshus

 •   10

  Förhandsbesked för nybyggnad av tio enbostadshus

 •   11

  Bygglov för nybyggnad av plank

 •   12

  Förhandsbesked för nybyggnad av industribyggnad och/eller handel

 •   13

  Strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga (södra bryggan)

 •   14

  Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad

 •   15

  Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, ersätter befintlig

 •   16

  Bygglov för ändrad användning av garage, -förråd och gästrum till tvåbostadshus

 •   17

  Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

 •   18

  Strandskyddsdispens för ändring av jordbruksmark till tomtmark inför fastighetsreglering

 •   19

  Föreläggande om rättelse avseende brygga/soldäck och bod

 •   20

  Avskrivning av ärende och föreläggande om rättelse

 •   21

  Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus (inglasning av balkonger)

 •   22

  Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus

 •   23

  Strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga

 •   24

  Bygglov för tillbyggnad av bilhandel

 •   25

  Föreläggande om rivning och uppsättning av stängsel

 •   26

  Förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus

 •   27

  Förhandsbesked för rivning av gårdshus och nybyggnad av flerbostadshus

 •   28

  Bygglov för nybyggnad av mur

 •   29

  Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad

 •   30

  Vitesföreläggande gällande åtgärdskrav från miljötillsyn

 •   31

  Tillstånd till enskild avloppsanlägggning för vattentoalett och bad-, disk, och tvättvatten (BDT-vatten)

 • Samhällsbyggnadskontoret

  Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta 

  anta den tillsynsplan som ligger som bilaga till denna tjänsteskrivelse.

 •   33

  Allmän information

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.