Hoppa över navigering
 • Digitalt upprop

 • Ärende 10 och 12 kommer att flyttas upp i ärendelistan direkt efter öppningsärendena.

  Ärende 8 utgår.

 •   3

  Uttagande av byggsanktionsavgift för påbörjande av åtgärd innan startbesked utfärdats

 •   4

  Uttagande av byggsanktionsavgift för påbörjande av tillbyggnader innan startbesked utfärdats

 •   5

  Begäran om påföljder och ingripande avseende upprättande av handlingar på annans bekostnad

 •   6

  Förhandsbesked för nybyggnad av tre (3) flerbostadshus

 •   7

  Uttagande av byggsanktionsavgift för påbörjade markåtgärder innan startbesked utfärdats

 •   8

  Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad samt installation av eldstad

 •   9

  Uttagande av byggsanktionsavgift för utförande av markåtgärder utan marklov

 •   10

  Bygglov för nybyggnad av obemannad automattankstation och databyggnad som komplement till befintliga verksamheter inom bilservice

 •   11

  Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

 •   12

  Uttagande av byggsanktionsavgift för tagande i bruk av parkeringsplats innan slutbesked utfärdats

 •   13

  Förhandsbesked för nybyggnad av fyra stycken enbostadshus

 •   14

  Bygglov för uppförande av plank

 •   15

  Tidsbegränsat bygglov (förlängning) för kontor/affärsbyggnad (mäklarfirma)

 •   16

  Bygglov för ändrad användning från sjöbod till café

 •   17

  Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   18

  Bygglov för ändrad användning av förråd till fritidshus

 •   19

  Förbud vid vite gällande utsläpp av avloppsvatten

 •   20

  Förbud vid vite gällande utsläpp av avloppsvatten

 •   21

  Förbud vid vite gällande utsläpp av avloppsvatten

 •   22

  Förbud vid vite gällande utsläpp av avloppsvatten

 •   23

  Förbud vid vite gällande utsläpp av avloppsvatten

 •   24

  Föreläggande att inkomma med en tids- och åtgärdsplan för åtgärder avseende avloppsverksamheten vid Södersviks avloppsreningsverk

 •   25

  Förbud vid vite gällande utsläpp av avloppsvatten

 •   26

  Förbud vid vite gällande utsläpp av avloppsvatten

 • Samhällsbyggnadskontoret föreslår

  Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta

  1. anta behovsutredning för miljö- och hälsoskyddsavdelningen 2021-2023

   

 • Samhällsbyggnadskontoret föreslår

   

  Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta

   

  Anta yttrandet som sitt eget

   

   

 • Nya datum i  september och oktober för arbetsutskottet

  30 september

  28 oktober

 • Va-plan

 •   31

  Upprop distansdeltagande

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.