Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Ändringar i föredragningslistan

 •   3

  Bygglov för nybyggnad av skyltpylon

 •   4

  Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus

 •   5

  Uttagande av byggsanktionsavgift för olovligt uppsatt plank

 •   6

  Uttagande av byggsanktionsavgift för påbörjande av åtgärder avseende markhöjning utan startbesked

 •   7

  Uttagande av byggsanktionsavgift för påbörjande av åtgärder avseende markhöjning utan startbesked

 •   8

  Uttagande av byggsanktionsavgift för uppförande av materialgård

 •   9

  Bygglov för nybyggnad av två flerbostadshus och bostadskomplement (carport och förråd)

 •   10

  Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad

 •   11

  Strandskydd och bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad samt installation av eldstad

 •   12

  Strandskydd och bygglov för nybyggnad av sjöbod

 •   13

  Förhandsbesked för nybyggnad av lagerbyggnad/kontorsbyggnad

 •   14

  Uttagande av byggsanktionsavgift för markåtgärder som utförts utan lov och startbesked

 •   15

  Bygglov för nybyggnad av parkeringsplats (fyra stycken)

 •   16

  Avskrivning av tillsynsärende gällande olovlig byggnad och parkering

 •   17

  Strandskydd och bygglov för nybyggnad av bastu och altan

 •   18

  Bygglov för tillbyggnad av tvåbostadshus

 •   19

  Bygglov för uppförande av plank

 •   20

  Uttagande av byggsanktionsavgift för påbörjande av markåtgärder utan marklov och startbesked

 •   21

  Föreläggande om rättelse genom att riva komplementbyggnad

 •   22

  Förbud vid vite gällande utsläpp av avloppsvatten

 •   23

  Avskrivning av ärende angående klagomål på avlopps- och dagvattenhantering från industribyggnad

 • Samhällsbyggnadskontoret föreslår

   

  Arbetsutskottet föreslår Bygg- och miljönämnden besluta

  Ge samhällsbyggnadskontorets miljö- och hälsoskyddsavdelning i uppdrag att ta fram ett förslag till ny taxa för tillsyn enligt miljöbalken till 2022.

 •   25

  Allmän information

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.